Klasserom med lærer og elever

Deltidsstudier i KRLE / religion og etikk

Våre deltidsstudier kan kombineres med full jobb. Undervisningen er på lørdager. 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. desember (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet. Ved opptak gis to års studierett, med mulighet til å ta flere emner.

Søk via SøknadsWeb

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Religions- og livssynskunnskap er viktig kompetanse for alle i samfunnet, både som yrkesutøvere og samfunnsborgere. MF vitenskapelig høyskole har vært den største aktøren når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere i skolens religion- og livssynsfag. Flere tusen lærere både i grunnskole og videregående skole har tatt videreutdanning på MF. Lærerne forteller at utdanningen har gitt dem både undervisningskompetanse og større trygghet i klasserommet.

MF har også utdannet mange fra andre sektorer i samfunnet. Studiene er åpne for alle interesserte.

MF tilbyr emner i KRLE / religion og etikk på både bachelornivå og masternivå. Studiene gir undervisningskompetanse i skolen. 

På masternivå tilbys Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk (90 stp) over tre år, med oppstart hver høst.

MF tilbyr også Deltidsstudium i veiledning for praksislærere (15 stp) over to semestre.

Deltidsemner i KRLE
På bachelornivå undervises det i ett deltidsemne hvert semester, til sammen 60 studiepoeng over fire semester. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta, og om du vil starte høst eller vår. De fire deltidsemnene gir grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag:

Emnet KRLE1011. Religioner og livssyn (15 stp) tilbys høsten 2021.

Emnet KRLE1021. Bibelen: tekst og kultur (15 stp) tilbys våren 2022. 

Emnet KRLE1031. Etikk og filosofi (15 stp) tilbys høsten 2022.

Emnet KRLE1041. Kristendom i historie og samtid (15 stp) tilbys våren 2023.

Undervisning
Det undervises fra seks til åtte lørdager i hvert semester fra kl 09.30-16.00. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Dersom koronatiltakene opprettholdes ved oppstart av høstsemesteret 2021, vil MF tilby digital undervisning. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester.

MF bruker Canvas som kontaktledd med den enkelte student

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 64

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Du søker om opptak via SøknadsWeb. Se faktaboks over.

Antall plasser

Dette er et åpent studium med ubegrenset antall plasser. Opptaket avsluttes ved semesterstart.

Oppbygging

Emnene kan tas uavhengig av hverandre. Se informasjon over hvilke semestre de ulike emnene tilbys øverst i informasjonsteksten.

KRLE Deltid f.o.m høsten 2019

4.sem.Kristendom: tro og tradisjon (15 stp)
3.sem.Etikk og filosofi (15 stp)
2.sem.Bibelen: tekst og kultur (15 stp)
1.sem.Religioner og livssyn (15 stp)
Semester15 studiepoeng

KRLE Deltid f.o.m høsten 2020

4.sem.KRLE1021
Bibelen: tekst og kultur
(15 stp)
3.sem.KRLE1011
Religioner og livssyn
(15 stp)
2.sem.KRLE1041
Kristendom i historie og samtid
(15 stp)
1.sem.KRLE1031
Etikk og filosofi
(15 stp)
Semester15 studiepoeng

Beskrivelse av programmet

KRLE-emnene er disiplinbaserte. De gir grunnleggende innføring i de kristendomsfaglige, religionsfaglige og livssynsfaglige disipliner samt i religionspedagogikk og didaktikk.

De enkelte emnene har et omfang på 15 studiepoeng. For hvert emne formuleres kompetansemål, med vekt på studentenes innsikt i sentrale faglige problemstillinger. Kunnskapsmålene er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmål er også formulert stigende med uttrykkene evne til/grunnleggende ferdighet i, ferdighet i og god evne til/god ferdighet i. (Se også Organisering, arbeidsformer og vurdering under).

Undervisning

Organisering og arbeidsformer
Studiet er organisert som et deltidsstudium, med undervisning på lørdager.

Arbeidsformene består i det vesentlige av fellesforelesninger og selvstudium, men kan også omfatte frivillig oppgaveskriving. Lærerne kan svare på faglige spørsmål via e-post. Studentene har tilgang ved egen brukerkode (brukernavn og passord) til institusjonens internettbaserte undervisningsstøtte (Canvas). Studentene oppfordres til å danne egne kollokviegrupper.

Evaluering er en del av MFs system for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen. Studenten skal delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Vi anbefaler følgende ressursbok om arbeidsmåter i studiet: Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag as 2000.

Vurdering og karakterskala
Emnene har avsluttende vurdering med skriftlig eksamen på 4 timer. Ved skriftlig eksamen anvendes hjelpemidlene beskrevet i emnebeskrivelsene. Eksamen avholdes normalt i periodene 15. mai-15. juni/ 15. november-15. desember. Oversikt over eksamensdatoer for ordinære eksamener er tilgjengelig fra semesterstart. Se emnebeskrivelsene.

På eksamen prøves studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og rimelig selvstendig måte, og bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger. I vurderingen av eksamensbesvarelsene brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått. Det foreligger en beskrivelse av disse karakterene på 1000-nivå.

Sensuren kunngjøres normalt på StudentWeb.

Læringsutbytte

Studenten skal

- bli fortrolige med ideen bak skolefaget og med de faglige og didaktiske utfordringene i skolefaget

- bli bedre i stand til å legge faget til rette pedagogisk for elever med ulik bakgrunn i religion og livssyn, og til å formidle lærestoffet på en levende måte

- tilegne seg kunnskap om Bibelen og kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kunnskap om jødedom, islam, buddhisme, hinduisme og ulike livssyn som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kjennskap til etikk og filosofi, og bli fortrolige med det verdigrunnlaget som norsk skole bygger på

- utvikle forståelse, toleranse og respekt mellom mennesker med ulike oppfatninger i tros- og livssynsspørsmål, og øve opp evnen til dialog og til selvstendig og kritisk vurdering i spørsmål som gjelder religion, livssyn og etikk

- stimuleres til personlig vekst, til avklaring av egne tros- og livssynsspørsmål og til utvikling av yrkesetiske holdninger

Kvalifikasjon etter fullført program

Deltidsemnene gir samlet sett en grunnleggende innføring i KRLE-faget med overføringsverdi til religion og etikk-faget i videregående skole. Studiet tilsvarer et årsstudium i KRLE.