Deltidsstudier MF

Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier i KRLE kan kombineres med full jobb. Undervisningen er på lørdager. 

Fakta: 

Søknadsfrist
15. august (oppstart i august)
15. januar (oppstart i januar) 

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 1. november)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 

Semesteravgift
Kr. 4700 inkl. avgift til SiO

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr KRLE-studier på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. 

Deltidstilbudet er lagt opp med emner på 15 studiepoeng i semesteret. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta.

Emnet KRLE1040 tilbys våren 2019. Emnet fokuserer på kristendommens historie, kristen livstolkning, etikk og filosofi.

Emnet KRLE1010 tilbys høsten 2019. Emnet gir en faglig og didaktisk innføring, samt fokus på religion, religioner/livssyn, etikk og filosofi. 

Emnet KRLE1020 tilbys våren 2020. Emnet gir økt kunnskap om Bibelen, kristendommens historie, samt kristen livstolkning i dag.

Emnet KRLE1030 tilbys høsten 2020. Emnet fokuserer på Bibelen, religion og religionspedagogikk.

Undervisning
KRLE undervises åtte lørdager i hvert semester. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 17

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2019

12. januar
26. januar
9. februar
9. mars
23.mars
6. april
27. april
11. mai

Eksamen 29. mai

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Du søker om opptak via SøknadsWeb. Se faktaboks over.

Antall plasser

Dette er et åpent studium med ubegrenset antall plasser. Opptaket avsluttes ved semesterstart.

Oppbygging

KRLE Deltid

4.sem.KRLE1040
Etikk, filosofi, og kristen livstolkning
(15 stp)
3.sem.KRLE1030
Bibelen, religion og religionspedagogikk
(15 stp)
2.sem.KRLE1020
Bibelen og kristen livstolkning
(15 stp)
1.sem.KRLE1010
Religion, etikk og filosofi
(15 stp)
Semester15 studiepoeng

Beskrivelse av programmet

KRLE1
KRLE1010 Religion, etikk og filosofi
Faglig og didaktisk innføring 3,0 stp
Religioner og livssyn 7,5 stp
Etikk og filosofi 4,5 stp
 

KRLE1020 Bibelen og kristen livstolkning
Bibelen 6,0 stp
Kristendommens historie 6,0 stp
Kristen livstolkning i dag 3,0 stp

Merk at fagdidaktikk og etikk er integrert i flere delemner.

KRLE2
KRLE1030 Bibelen, religion, livssyn og fagdidaktikk
Bibelen 6,0 stp
Religion og livssyn 4,5 stp
Fagdidaktikk 4,5 stp

KRLE1040 Etikk, filosofi, religion og kristen livstolkning
Kristendommens historie 4,5 stp
Kristen livstolkning i dag 6,0 stp
Etikk og filosofi 4,5 stp

Beskrivelse av programmet

KRLE-emnene er disiplinbaserte. De gir grunnleggende innføring i de kristendomsfaglige, religionsfaglige og livssynsfaglige disipliner samt i religionspedagogikk og didaktikk.

De enkelte emnene har et omfang på 15 studiepoeng. For hvert emne formuleres kompetansemål, med vekt på studentenes innsikt i sentrale faglige problemstillinger. Kunnskapsmålene er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmål er også formulert stigende med uttrykkene evne til/grunnleggende ferdighet i, ferdighet i og god evne til/god ferdighet i. (Se også Organisering, arbeidsformer og vurdering under).

Undervisning

 Organisering og arbeidsformer

Studiet er organisert som et deltidsstudium, med undervisning på lørdager.

Arbeidsformene består i det vesentlige av fellesforelesninger og selvstudium, men kan også omfatte frivillig oppgaveskriving. Lærerne kan svare på faglige spørsmål via e-post. Studentene har tilgang ved egen brukerkode (brukernavn og passord) til institusjonens internettbaserte undervisningsstøtte (Canvas). Studentene oppfordres til å danne egne kollokviegrupper.

Evaluering er en del av MFs system for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen. Studenten skal delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Vi anbefaler følgende ressursbok om arbeidsmåter i studiet: Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag as 2000.

Vurdering og karakterskala

Emnene har avsluttende vurdering med skriftlig eksamen på 4 timer. Ved skriftlig eksamen anvendes hjelpemidlene beskrevet i emnebeskrivelsene. Eksamen avholdes normalt i periodene 15. mai-15. juni/ 15. november-15. desember. Oversikt over eksamensdatoer for ordinære eksamener er tilgjengelig fra semesterstart. Se emnebeskrivelsene.

På eksamen prøves studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og rimelig selvstendig måte, og bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger. I vurderingen av eksamensbesvarelsene brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått. Det foreligger en beskrivelse av disse karakterene på 1000-nivå.

Sensuren kunngjøres normalt på StudentWeb. Karakterutskrift blir sendt i posten.

Melding til eksamen, endring og annullering

Deltidstudentene er automatisk oppmeldt til semesterets eksamen ved betaling av semesteravgift. Studenter kan endre eksamenssemester eller trekke seg fra eksamen senest 2 uker før den aktuelle eksamensdato. Endring etter denne fristen vil gjelde som eksamensforsøk.

Tilrettelegging ved eksamen

Har en student fysisk eller psykisk vanskelighet med å gjennomføre eksamen på vanlig måte, kan institusjonen etter søknad fra studenten i nødvendig utstrekning vedta en avvikende ordning. Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen/sykdommen/skade medfører, samtidig som man i størst mulig utstrekning skal sørge for at studentene prøves likt. Kontakt eksamen@mf.no innen 1. sept/1. feb dersom dette gjelder deg.

Begrunnelse og klage

Alle studenter har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Studenten må be om begrunnelse ved å sender epost til begrunnelse@mf.no innen en uke fra studenten fikk kjennskap til karakteren. Begrunnelsen skal normalt gis innen to uker etter at studenten har bedt om det. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Begrunnelsen vil redegjøre for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen og for vurdering av studentenes prestasjon.

Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen/vurdering, behandles anonymt for den enkelte kandidat. Klage over karakterfastsetting må skje skriftlig. Dette må skje innen tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Dersom studenten har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra det tidspunkt som studenten har fått begrunnelse eller avgjørelse av klage. Klagen behandles av to nye sensorer, og kan gi en ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. Studenten kan ikke påklage den nye karakteren.

Forskrifter og regelverk

Forhold knyttet til eksamen og vurdering er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Studentene plikter å gjøre seg kjent med forskriften. Se Forskrifter og reglement for eksamen (se www.mf.no).


Læringsutbytte

 KRLE1
Studenten skal

- bli fortrolige med ideen bak skolefaget og med de faglige og didaktiske utfordringene i skolefaget

- bli bedre i stand til å legge faget til rette pedagogisk for elever med ulik bakgrunn i religion og livssyn, og til å formidle lærestoffet på en levende måte

- tilegne seg kunnskap om Bibelen og kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kunnskap om jødedom, islam, buddhisme, hinduisme og ulike livssyn som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kjennskap til etikk og filosofi, og bli fortrolige med det verdigrunnlaget som norsk skole bygger på

- utvikle forståelse, toleranse og respekt mellom mennesker med ulike oppfatninger i tros- og livssynsspørsmål, og øve opp evnen til dialog og til selvstendig og kritisk vurdering i spørsmål som gjelder religion, livssyn og etikk

- stimuleres til personlig vekst, til avklaring av egne tros- og livssynsspørsmål og til utvikling av yrkesetiske holdninger

 

KRLE2
Studenten skal:

- bli fortrolige med ideen bak skolefaget og med de faglige og didaktiske utfordringene i skolefaget

- bli bedre i stand til å legge faget til rette pedagogisk for elever med ulik bakgrunn i religion og livssyn, og til å formidle lærestoffet på en levende måte

- tilegne seg kunnskap om Bibelen og kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kunnskap om jødedom, islam, buddhisme, hinduisme og ulike livssyn som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kjennskap til etikk og filosofi, og bli fortrolige med det verdigrunnlaget som norsk skole bygger på

Kvalifikasjon etter fullført program

KRLE 1 + KRLE 2 tilsvarer et årsstudium i KRLE.

Utveksling

Studieopphold i utlandet er ikke mulig innenfor rammen av dette studietilbudet.

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.