NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2020

Generell informasjon

KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen finner sted på lørdager. Emnet retter seg særlig mot lærere i grunnskolen og videregående skole, men er åpent for alle interesserte. KRLE1021 i kombinasjon med emnene KRLE1011, KRLE1031 og KRLE1041 gir samlet sett grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag.
 
Emnet gir en innføring i Bibelens bakgrunn og innhold og kjennskap til resepsjonshistorien til sentrale bibelske tekster og tema. Emnet består av to delemner: A. Bibelens innhold og historiske kontekst (7 stp) og B. Bibelen i kulturen (8 stp). Det er en nær sammenheng mellom de to delemnene.
 
Delemne A Bibelens innhold og historiske kontekst gir en oversikt over Bibelens innhold, kjennskap til hvordan Bibelen er blitt til, og kunnskap om utvalgte skrifter/tekster og deres innhold og historiske kontekst. Delemnet reflekterer også over spørsmål knyttet til forståelsen av Bibelen som hellige skrift i kristendommen, og spørsmål knyttet til lesing og tolkning av bibeltekster.
 
Delemne B Bibelen i kulturen gir kjennskap til Bibelens innflytelse og resepsjonshistorien til konkrete bibeltekster og bibelske motiver i kirkelig tradisjon, billedkunst og i allmennkulturen. Vekten ligger primært på Europa og Norge, men også globale perspektiver trekkes inn. Delemnet inkluderer kjennskap til parallellfortellinger i jødedom, kristendom og islam og til sekulær kritikk av Bibelen og bibeltekster. Det skal også gi evne til å reflektere over Bibelen og bruk av bibeltekster i skolens religions- og livssynsfag.

Overlappende emner

KRLE1021 overlapper også med emner på det ordinære årsstudiet i kristendom/KRLE ved MF. Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, må ta kontakt med studierådgiver.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1021 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. BIBELENS INNHOLD OG HISTORISKE KONTEKST (7 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til spørsmål knyttet til Bibelen som hellig skrift i kristendommen
 • kunnskap om Bibelens oppbygning og forholdet mellom Det gamle testamentet (GT) og Det nye testamentet (NT)
 • kunnskap om hovedsjangere og enkeltskrifter i Det gamle testamentet og Det nye testamentet
 • god kunnskap om Første Mosebok og Andre Mosebok og viktig fortellingsstoff og sentral tematikk i disse skriftene
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes tilblivelse og sjanger
 • god kunnskap om Matteusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet og viktig fortellingsstoff og sentral teologisk tematikk i disse skriftene
 • kunnskap om hovedtrekk i Jesu liv og virke ifølge evangeliene og spørsmålet om evangeliene som kilder til den historiske Jesus
 • kjennskap til teori om lesing av tekster og ulike metoder i arbeid med bibeltekster
 • kjennskap til frigjøringsteologiske og feministiske tolkningsperspektiver
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forstå og reflektere over bibeltekster i deres litterære og historiske sammenheng
 • reflektere over utviklingslinjer, tematiske sammenhenger og mangfold i Bibelen
 • reflektere over forholdet mellom tekst og historie
 • reflektere over tolkningsperspektiver og innenfra- og utenfraperspektiver på Bibelen
 
DELEMNE B. BIBELEN I KULTUREN (8 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om GTs og NTs teksthistorie og kanonhistorie og sider ved Bibelens materielle historie
 • kjennskap til nyere bibelutgaver i Norge
 • kjennskap til apokryfe evangelier
 • kjennskap til sider ved resepsjonshistorien til utvalgte tekster og temaer fra GT og NT: skapelse og syndefall, Abraham-fortellingen, utferden fra Egypt, de kristne høytidsfortellingene, Jesus-fortellinger og Paulus-tekster
 • kjennskap til noen parallelle fortellinger i jødedom, kristendom og islam
 • kjennskap til Bibelens betydning for utviklingen av kristen troslære og ulike kristne kirkesamfunn
 • kjennskap til sider ved Bibelens betydning for samfunn og allmennkultur i Vesten
 • kunnskap om sentrale kristne symboler
 • kunnskap om billedlige fremstillinger av sentrale bibelfortellinger
 • kjennskap til sekulær kritikk av Bibelen og bibeltekster
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over bibelteksters betydningspotensial
 • gjenkjenne og reflektere over bibelske motiver og mønstre i litteratur, billedkunst og populærkultur
 • reflektere over bibelfortellinger og livstolkning
 • reflektere over Bibelen og bruk av bibeltekster i skolens religions- og livssynsfag

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2020). . Canvas-materiale fra faglærerne. (Se Canvas)
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bauckham, R. (2011). Jesus: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer (s. 1-3, 44-47, 903-906, 963-965, 1001-1004, 1029-1033, 1112-1114). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2011). Utvalgte skrifter og tekster. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente. [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Buch-Hansen, G., Kartzow, M. B. & Solevåg, A. R. (Red.) (2013). Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken (s. 11-14). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. Hovedtrekk i Matteusevangeliet: Utvalgte tema og tekstavsnitt. (s. 3-23, 27-38). Oslo: MF. (Se Canvas)
 • Hvalvik, R. (1992). Fra Jerusalem til jordens ender: Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger (s. 45-51). Oslo: Credo. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 69-92, 107-118, 138-143, 176-200, 211-245, 264-281, 428-443). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Junior, N. (2012). Exodus. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 56-66). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Smith, Y. (2008). The Bible in song: Reclaiming African-American spirituals. Hentet fra reflections.yale.edu
 • Sollamo, R. (2009). Dødehavsrullenes betydning for forskningen på Den hebraiske bibel. I Å. Justnes (Red.), Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning (s. 357-369). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Stålsett, S. J. (2015). For fattige - mot fattigdommen. I Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen (s. 7-13). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Sødal, H. K. (2009). Bibelen (2. utg., s. 168-183, 187-201, 213-226). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Tveito, H. B. S. (2020). Lesing og tolkning av bibeltekster. (Se Canvas)
 • Wilson, B. (2012). Mary Magdalene and her interpreters. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 531-535). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2020). . Canvas-materiale fra faglærerne. (Se Canvas)
 • Afset, B. (2009). Bibelkunnskap og bibelbruk i RLE-faget. I B. Løvlie, R. Meier & A. Redse (Red.), Danning, identitet og dialog: Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (nr. nr 9, s. 183-203). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bjerg, S. (1988). Litteratur og teologi: Transfigurationer ; omkring Graham Greene (s. 25-40). Århus: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg., s. 330-338). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur (s. 117-140). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (s. 53-71). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (s. 180-188). Oslo: Luther forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Hodne, H. & Sødal, H. K. (2016). Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet (s. 72-82). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. (2008). Skapelse og syndefall i tekster og bilder: Ikonografiske merknader til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91(1), s. 34-49. Hentet fra www.idunn.no
 • Hvalvik, R. (2020). Skapelse og syndefall, Jesu fødsel og Jesu død og oppstandelse i bilder. (Se Canvas)
 • Kvalvaag, R. W. (2007). Før det harde regnet faller: Den unge bob Dylans bruk av tema og tekster fra Bibelen. Kirke og kultur, 112(4), s. 305-321. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Leer-Salvesen, K. (2005). Fra glansbilde til antihelt: Jesus pa? film (s. 166-181). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Løland, O. J., Martinsen, A. & Skippervold, P. (2014). Bibelen i populærkulturen (s. 15-37). Oslo: Scandinavian Academic Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Melgård, M. (2012). Norske religionskritikere støtter Dawkins' utspill: - Les bibelen. Fri tanke: Medlemsavis for Human-etisk forbund,. Bibliotek. Hentet fra fritanke.no
 • Mogstad, S. D. (2002). Babette kan lage mat: Skjebne og nåde i Karen blixens novelle Babettes gjestebud. Halvårsskrift for praktisk teologi, (2), s. 58-68. Bibliotek (Kompendium).
 • Mogstad, S. D. & Eidhamar, L. G. (1999). Fag, identitet og fortelling: Didaktikk til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (2. utg., s. 110-141). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 100-253). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (s. 9-16, 112-123, 235-259). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Ramsfjell, A. (2011). Barnet i teksten: Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn (s. 19-28, 246-260). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Skottene, R. (2002). Kristne symboler: En elementær innføring. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Sødal, H. K. (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen (6. utg., s. 264-274). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift