NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen finner sted på lørdager. Emnet retter seg særlig mot lærere i grunnskolen og videregående skole, men er åpent for alle interesserte. KRLE1021 i kombinasjon med emnene KRLE1011, KRLE1031 og KRLE1041 gir samlet sett grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag.
 
Emnet gir en innføring i Bibelens bakgrunn og innhold og kjennskap til virkningshistorien til sentrale bibelske tekster og tema. Emnet består av to delemner: A. Bibelens innhold og historiske kontekst (7 stp) og B. Bibelen i kulturen (8 stp). Det er en nær sammenheng mellom de to delemnene.
 
Delemne A Bibelens innhold og historiske kontekst gir en oversikt over Bibelens innhold, kjennskap til hvordan Bibelen er blitt til, og kunnskap om utvalgte skrifter/tekster og deres innhold og historiske kontekst. Delemnet reflekterer også over spørsmål knyttet til forståelsen av Bibelen som hellige skrift i kristendommen, og spørsmål knyttet til lesing og tolkning av bibeltekster.
 
Delemne B Bibelen i kulturen gir kjennskap til Bibelens innflytelse og virkningshistorien til konkrete bibeltekster og bibelske motiver i kirkelig tradisjon, billedkunst og i allmennkulturen. Vekten ligger primært på Europa og Norge, men også globale perspektiver trekkes inn. Delemnet inkluderer kjennskap til parallellfortellinger i jødedom, kristendom og islam og til sekulær kritikk av Bibelen og bibeltekster. Det skal også gi evne til å reflektere over Bibelen og bruk av bibeltekster i skolens religions- og livssynsfag.

Overlappende emner

KRLE1021 overlapper 5 studiepoeng med det tidlige emnet KRLE1020 Bibelen og kristen livstolkning og 5 studiepoeng med det tidligere emnet KRLE1030 Bibelen, religion og religionspedagogikk. Hvis man tidligere har tatt ett av eller begge disse emnene, får man bare 10 stp. eller 5 stp. uttelling for KRLE1021.
 
KRLE1021 overlapper også med emner på det ordinære årsstudiet i kristendom/KRLE ved MF. Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, må ta kontakt med studierådgiver.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1021 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. BIBELENS INNHOLD OG HISTORISKE KONTEKST (7 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til spørsmål knyttet til Bibelen som hellig skrift i kristendommen
 • kunnskap om Bibelens oppbygning og forholdet mellom Det gamle testamentet (GT) og Det nye testamentet (NT)
 • kunnskap om hovedsjangere og enkeltskrifter i Det gamle testamentet og Det nye testamentet
 • god kunnskap om Første Mosebok og Andre Mosebok og viktig fortellingsstoff og sentral tematikk i disse skriftene
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes tilblivelse og sjanger
 • god kunnskap om Matteusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet og viktig fortellingsstoff og sentral teologisk tematikk i disse skriftene
 • kunnskap om hovedtrekk i Jesu liv og virke ifølge evangeliene og spørsmålet om evangeliene som kilder til den historiske Jesus
 • kjennskap til teori om lesing av tekster og ulike metoder i arbeid med bibeltekster
 • kjennskap til frigjøringsteologiske og feministiske tolkningsperspektiver
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forstå og reflektere over bibeltekster i deres litterære og historiske sammenheng
 • reflektere over utviklingslinjer, tematiske sammenhenger og mangfold i Bibelen
 • reflektere over forholdet mellom tekst og historie
 • reflektere over tolkningsperspektiver og innenfra- og utenfraperspektiver på Bibelen
 
DELEMNE B. BIBELEN I KULTUREN (8 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om GTs og NTs teksthistorie og kanonhistorie og sider ved Bibelens materielle historie
 • kjennskap til nyere bibelutgaver i Norge
 • kjennskap til apokryfe evangelier
 • kjennskap til sider ved virkningshistorien til utvalgte tekster og temaer fra GT og NT: skapelse og syndefall, Abraham-fortellingen, utferden fra Egypt, de kristne høytidsfortellingene, Jesus-fortellinger og Paulus-tekster
 • kjennskap til noen parallelle fortellinger i jødedom, kristendom og islam
 • kjennskap til Bibelens betydning for utviklingen av kristen troslære og ulike kristne kirkesamfunn
 • kjennskap til sider ved Bibelens betydning for samfunn og allmennkultur i Vesten
 • kunnskap om sentrale kristne symboler
 • kunnskap om billedlige fremstillinger av sentrale bibelfortellinger
 • kjennskap til sekulær kritikk av Bibelen og bibeltekster
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over bibelteksters betydningspotensial
 • gjenkjenne og reflektere over bibelske motiver og mønstre i litteratur, billedkunst og populærkultur
 • reflektere over bibelfortellinger og livstolkning
 • reflektere over Bibelen og bruk av bibeltekster i skolens religions- og livssynsfag

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den oppførte litteraturen inngår også materiale fra faglærerne som emnelitteratur.

> PDF-versjon for utskrift