Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen finner sted på lørdager. Emnet retter seg særlig mot lærere i grunnskolen og videregående skole, men er åpent for alle interesserte. KRLE1021 i kombinasjon med emnene KRLE1011, KRLE1031 og KRLE1041 gir samlet sett grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag.
 
Emnet gir en innføring i Bibelens bakgrunn og innhold og kjennskap til resepsjonshistorien til sentrale bibelske tekster og tema. Emnet består av to delemner: A. Bibelens innhold og historiske kontekst (7 stp) og B. Bibelen i kulturen (8 stp). Det er en nær sammenheng mellom de to delemnene.
 
Delemne A Bibelens innhold og historiske kontekst gir en oversikt over Bibelens innhold, kjennskap til hvordan Bibelen er blitt til, og kunnskap om utvalgte skrifter/tekster og deres innhold og historiske kontekst. Delemnet reflekterer også over spørsmål knyttet til forståelsen av Bibelen som hellige skrift i kristendommen, og spørsmål knyttet til lesing og tolkning av bibeltekster.
 
Delemne B Bibelen i kulturen gir kjennskap til Bibelens innflytelse og resepsjonshistorien til konkrete bibeltekster og bibelske motiver i kirkelig tradisjon, billedkunst og i allmennkulturen. Vekten ligger primært på Europa og Norge, men også globale perspektiver trekkes inn. Delemnet inkluderer kjennskap til parallellfortellinger i jødedom, kristendom og islam og til sekulær kritikk av Bibelen og bibeltekster. Det skal også gi evne til å reflektere over Bibelen og bruk av bibeltekster i skolens religions- og livssynsfag.

Overlappende emner

KRLE1021 Bibelen: tekst og kultur overlapper delvis med TEOL1010 Bibelen og RL1014 Hellige tekster. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har TEOL1010 fra før, vil få 10 poeng uttelling for KRLE1021 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • studenter som har RL1014 fra før, vil få 10 poeng uttelling for KRLE1021 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1021 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal svare på minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. februar. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. BIBELENS INNHOLD OG HISTORISKE KONTEKST (7 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til spørsmål knyttet til Bibelen som hellig skrift i kristendommen
 • kunnskap om Bibelens oppbygning og forholdet mellom Det gamle testamentet (GT) og Det nye testamentet (NT)
 • kunnskap om hovedsjangere og enkeltskrifter i Det gamle testamentet og Det nye testamentet
 • god kunnskap om Første Mosebok og Andre Mosebok og viktig fortellingsstoff og sentral tematikk i disse skriftene
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes tilblivelse og sjanger
 • god kunnskap om Matteusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet og viktig fortellingsstoff og sentral teologisk tematikk i disse skriftene
 • kunnskap om hovedtrekk i Jesu liv og virke ifølge evangeliene og spørsmålet om evangeliene som kilder til den historiske Jesus
 • kjennskap til teori om lesing av tekster og ulike metoder i arbeid med bibeltekster
 • kjennskap til frigjøringsteologiske og feministiske tolkningsperspektiver
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forstå og reflektere over bibeltekster i deres litterære og historiske sammenheng
 • reflektere over utviklingslinjer, tematiske sammenhenger og mangfold i Bibelen
 • reflektere over forholdet mellom tekst og historie
 • reflektere over tolkningsperspektiver og innenfra- og utenfraperspektiver på Bibelen
 
DELEMNE B. BIBELEN I KULTUREN (8 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om GTs og NTs teksthistorie og kanonhistorie og sider ved Bibelens materielle historie
 • kjennskap til nyere bibelutgaver i Norge
 • kjennskap til apokryfe evangelier
 • kjennskap til sider ved resepsjonshistorien til utvalgte tekster og temaer fra GT og NT: skapelse og syndefall, Abraham-fortellingen, utferden fra Egypt, de kristne høytidsfortellingene, Jesus-fortellinger og Paulus-tekster
 • kjennskap til noen parallelle fortellinger i jødedom, kristendom og islam
 • kjennskap til Bibelens betydning for utviklingen av kristen troslære og ulike kristne kirkesamfunn
 • kjennskap til sider ved Bibelens betydning for samfunn og allmennkultur i Vesten
 • kunnskap om sentrale kristne symboler
 • kunnskap om billedlige fremstillinger av sentrale bibelfortellinger
 • kjennskap til sekulær kritikk av Bibelen og bibeltekster
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over bibelteksters betydningspotensial
 • gjenkjenne og reflektere over bibelske motiver og mønstre i litteratur, billedkunst og populærkultur
 • reflektere over bibelfortellinger og livstolkning
 • reflektere over Bibelen og bruk av bibeltekster i skolens religions- og livssynsfag

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2020). . Canvas-materiale fra faglærerne. (Se Canvas)
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bauckham, R. (2011). Jesus: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer (s. 1-3, 44-47, 903-906, 963-965, 1001-1004, 1029-1033, 1112-1114). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2011). Utvalgte skrifter og tekster. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente. [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Buch-Hansen, G., Kartzow, M. B. & Solevåg, A. R. (Red.) (2013). Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken (s. 11-14). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. Hovedtrekk i Matteusevangeliet: Utvalgte tema og tekstavsnitt. (s. 3-23, 27-38). Oslo: MF. (Se Canvas)
 • Hvalvik, R. (1992). Fra Jerusalem til jordens ender: Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger (s. 45-51). Oslo: Credo. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 69-92, 107-118, 138-143, 176-200, 211-245, 264-281, 428-443). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Junior, N. (2012). Exodus. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 56-66). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Smith, Y. (2008). The Bible in song: Reclaiming African-American spirituals. Hentet fra reflections.yale.edu
 • Sollamo, R. (2009). Dødehavsrullenes betydning for forskningen på Den hebraiske bibel. I Å. Justnes (Red.), Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning (s. 357-369). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Stålsett, S. J. (2015). For fattige - mot fattigdommen. I Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen (s. 7-13). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Sødal, H. K. (2009). Bibelen (2. utg., s. 168-183, 187-201, 213-226). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Tveito, H. B. S. (2020). Lesing og tolkning av bibeltekster. (Se Canvas)
 • Wilson, B. (2012). Mary Magdalene and her interpreters. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 531-535). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2020). . Canvas-materiale fra faglærerne. (Se Canvas)
 • Afset, B. (2009). Bibelkunnskap og bibelbruk i RLE-faget. I B. Løvlie, R. Meier & A. Redse (Red.), Danning, identitet og dialog: Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (nr. nr 9, s. 183-203). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bjerg, S. (1988). Litteratur og teologi: Transfigurationer ; omkring Graham Greene (s. 25-40). Århus: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg., s. 330-338). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur (s. 117-140). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (s. 53-71). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (s. 180-188). Oslo: Luther forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Hodne, H. & Sødal, H. K. (2016). Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet (s. 72-82). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. (2008). Skapelse og syndefall i tekster og bilder: Ikonografiske merknader til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91(1), s. 34-49. Hentet fra www.idunn.no
 • Hvalvik, R. (2020). Skapelse og syndefall, Jesu fødsel og Jesu død og oppstandelse i bilder. (Se Canvas)
 • Kvalvaag, R. W. (2007). Før det harde regnet faller: Den unge bob Dylans bruk av tema og tekster fra Bibelen. Kirke og kultur, 112(4), s. 305-321. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Leer-Salvesen, K. (2005). Fra glansbilde til antihelt: Jesus pa? film (s. 166-181). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Løland, O. J., Martinsen, A. & Skippervold, P. (2014). Bibelen i populærkulturen (s. 15-37). Oslo: Scandinavian Academic Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Melgård, M. (2012). Norske religionskritikere støtter Dawkins' utspill: - Les bibelen. Fri tanke: Medlemsavis for Human-etisk forbund,. Bibliotek. Hentet fra fritanke.no
 • Mogstad, S. D. (2002). Babette kan lage mat: Skjebne og nåde i Karen blixens novelle Babettes gjestebud. Halvårsskrift for praktisk teologi, (2), s. 58-68. Bibliotek (Kompendium).
 • Mogstad, S. D. & Eidhamar, L. G. (1999). Fag, identitet og fortelling: Didaktikk til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (2. utg., s. 110-141). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 100-253). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (s. 9-16, 112-123, 235-259). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Ramsfjell, A. (2011). Barnet i teksten: Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn (s. 19-28, 246-260). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Skottene, R. (2002). Kristne symboler: En elementær innføring. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Sødal, H. K. (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen (6. utg., s. 264-274). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift