Sverdrud, Hallesby og Hognesland

Fra arkivet

Sverdrup, Hallesby og Hognestad under en studiereise til Tyskland sommeren 1908.

MFs historiske arkiv

MFs historiske arkiv er et privatarkiv som ønsker å tilrettelegge for forskning. 

Arkivet består av et omfattende institusjonsarkiv fra stiftelsen (1908) til nyere tid, flere personarkiver og noen private samlinger. I tillegg rommer arkivet billedmateriale og en del gjenstander og bøker, samt innbundne forelesningsreferater fra 1830-årene og frem til 1920. 

MF-arkivet inneholder verdifullt materiale som kan benyttes til forskning, ikke bare om MF som institusjon, men også norsk kirke- og kulturhistorie i alminnelighet, særlig i det 20. århundre. MF var og er en betydelig institusjon som har hatt stor breddevirkning gjennom utdannelse av prester, kristendomslærere, diakoner og kateketer. Her finnes materiale som kan brukes til Ph.d-avhandlinger, masteroppgaver og forskjellige andre historieframstillinger.

Hvis tidligere studenter ved MF ønsker karakterutskrift eller kopi av avlagte Ph.d-, master- eller spesialavhandlinger, kan man få det ved å kontakte arkivet.

Fra 2019 er arkivets kataloger tilgjengelige på Arkivportalen.no. Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av både offentlige- og private arkivinstitusjoners kataloger.

Åpningstider

På grunn av sykdom kan vi dessverre ikke betjene henvendelser til historisk arkiv inntil videre.

Hva inneholder arkivet?

Institusjonsarkivet inneholder dokumenter etter forstanderskap, styre, lærerråd, fakultetsråd m.fl.  

H.G Heggtveits samling inneholder unike dokumenter fra perioden 1850-1920. Klokker Heggtveit hadde en sentral posisjon i norsk kristenliv. Han var sekretær for oppropet «Til christendommens Venner i vort Land» (1883), medredaktør for Fattig og Rig og var med på å stifte MF i 1907. Heggtveitsamlingen er først og fremst egnet til forskning på den norske lekmannsbevegelsen, særlig haugianismen. Samlingen inneholder autentiske brev etter Hans Nielsen Hauge og andre haugianere.   

Personarkivene er stort sett privatarkiver etter lærere ved MF. Arkivet har også enkelte arkiv etter personer som ikke har vært tilsatt ved MF. Et utvalg av personarkivene:

  • Professor Andreas Seierstads arkiv inneholder viktig materiale konsentrert om det kristne organisasjonslivet fra 1920 til 1965. Her finnes også arkivalia fra Den midlertidige Kirkeledelse og MFs historie.
  • Andre privatarkiver: professor Leiv Aalen, professor Sverre Aalen, professor Olaf E. Moe, professor John Nome, professor Magne Sæbø, professor Torleiv Austad, professor Brynjar Haraldsø, professor Hans Kvalbein, professor Brynjar Haraldsø, praktikumsrektor og tidligere biskop i Stavanger Gabriel Skagestad, rektor(kateketseminar) Åsmund Dale og professor Åge Holter m.fl. 
  • Prekensamling etter NS-biskop Andreas Marius Olay.
  • Prekensamling etter Johan Willoch Erichsen, tidligere biskop i Bjørgvin bispedømme (1899-1916).
  • Arkivmateriale etter professor Ole Hallesby finnes i Håndskriftsamlingen til Nasjonalbiblioteket. MF-arkivet har noe materiale etter O. Hallesby.

Vi har også materiale etter diverse MF-foreninger, studentforeninger, MF-koret, Studentrådet ol. som belyser MFs historie.

Avlevering av materiale

Vi får jevnlig henvendelser om å overta prekensamlinger ol. etter tidligere prester i Den norske Kirke. Arkivet har ikke kapasitet til å ta imot slikt materiale. Hvis det er materiale etter personer med nær tilknytning til MF og som har hatt betydning på nasjonalt nivå, kan det være aktuelt å vurdere materialet.

Annet

  • MFs historiske arkiv er medlem av Arkivforbundet og Nettverk for privatarkiv i Oslo.
  • Arkivet benyttet det digitale katalogiseringsverktøyet ASTA.