Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

KRLE1011: Religioner og livssyn

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

KRLE1011 Religioner og livssyn er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen finner sted på lørdager, og studiet kan kombineres med full jobb. Emnet er åpent for alle interesserte, og inngår som en del av deltidsutdanningen for lærere i grunnskolen og videregående skole. KRLE1011 Religioner og livssyn i kombinasjon med deltidsemnene  KRLE1021 Bibelen: tekst og kultur, KRLE1031 Etikk og filosofi og KRLE1041 Kristendom i historie og samtid, gir grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions-, etikk- og livssynsfag.
 
KRLE1011 Religioner og livssyn består av to delemner: A: Religioner (11 stp) og B. Livssyn (4 stp), med overlappende perspektiver når det gjelder religions- og livssynsmangfoldet i Norge og fagbegreper knyttet til religion og livssyn.
 
Delemne A. Religioner (11 stp) gir kjennskap til noen perspektiver og begreper knyttet til studiet av religion. Hovedfokus i delemnet er innføring (god kunnskap om) i religionene jødedom, islam, hinduisme og buddhisme med vekt på historisk bakgrunn, trosinnhold, religiøs praksis og mangfold i verden, samt religionenes etablering og rolle i norsk kontekst. Emnet gir også kunnskap om religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser i Norge, og kjennskap til sikhisme og samisk religion. .
Delemne B. Livssyn (4 stp) gir kunnskap om ulike livssyn i et historisk og aktuelt perspektiv. Delemnet drøfter også forholdet mellom de faglige begrepene livssyn, religion og ideologi og spørsmål knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn.
 
De enkelte religioner og livssyn behandles både ut fra egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk.

Overlappende emner

Emnet KRLE1011 overlapper med heltidsemnene RL1010 (10 stp) og RL1016 (3 stp). Emnet overlapper også med det utgåtte deltidsemnet KRLE1010 (12 stp).
En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har RL1010 fra før, vil få 5 poeng uttelling for KRLE1011på karakterutskriften eller vitnemålet
 • studenter som har RL1016 fra før, vil få 12 poeng uttelling for KRLE1011 på karakterutskriften eller vitnemålet
 • studenter som har KRLE1010 fra før, vil få 3 poeng uttelling for KRLE1011 på karakterutskriften eller vitnemålet.
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1011 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: RELIGIONER (11 stp)
Kunnskap
 • kjennskap til ulike perspektiver og begreper knyttet til studiet av religion
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historisk bakgrunn, hellige tekster, trosinnhold, religiøs praksis og mangfold i religionene
 • kjennskap til symboler og arkitektur i disse religionene
 • kunnskap om det religiøse landskapet i Norge og religiøs endring
 • kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme i Norge
 • kjennskap til kristendommen i Norge/Europa
 • kjennskap til nyreligiøsitet
 • kjennskap til sikhisme
 • kjennskap til samisk religion
  
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over ulike syn på religion
 • skille mellom et innenfra- og utenfra-perspektiver på religioner og livssyn
 • sammenlikne sentrale trekk i ulike religioner
 • reflektere over religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser i Norge
  
DELEMNE B. LIVSSYN (4 stp)
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om hva livssyn er og om forholdet mellom begrepene religion, ideologi og livssyn
 • kjennskap til historisk bakgrunn og samfunnsmessige rammer for religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn
 • god kunnskap om humanisme og kjennskap til Human-Etisk Forbund
 • god kunnskap om naturalisme som livssyn og ulike varianter av naturalistiske livssyn
 • kunnskap om religionskritikk i ulike former
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over religioners og livssyns rolle i samfunnet og aktuelle utfordringer knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i skole og samfunn
 • sammenlikne livssynstradisjoner og deres svar på eksistensielle spørsmål
 • vurdere religionskritikk
 • reflektere over hvordan en kan møte utfordringer knyttet til ekstremisme, antisemittisme og islamofobi
 • reflektere over undervisning i livssynskunnskap i skolen
 • bruke kildetekster for å belyse livssyn

Merknad til litteraturlisten

 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (1985). Tanak: 1. Mos. 12, 15-17; 2. Mos. 13-14, 19-20 og 34; 3. Mos. 23; 5. Mos. 6-7. I JPS Tanakh. Philadelphia: Jewish Publication Society. Bibliotek . Hentet fra www.sefaria.org
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 1-59; Sure 4, 1-18, 154-175; Sure 5, 1-22; Sure 37, 99-110; Sure 43, 1-13; Sure 93; Sure 96; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-20). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Breidlid, H. (2020). Sikher (s. 27-46, 145-172). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Oppvåkningen; Lærens hjul settes i gang; Alt brenner; Lignelsen om den forgiftede pil. I Buddhas fortellinger (s. 65-66, 72-75, 76-78, 133-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Bøe, M. & Kalvig, A. (2020). Mennesker, meninger, makter: En introduksjon til religionsvitenskap (1. utg., s. 11-26, 56-75). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. (Red.) (2012). Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 7-25). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2009). Undervisning om ulike trostradisjoner. I H. K. Sødal (Red.), Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg., s. 93-104). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fonneland, T. A. & Olsen, T. A. (2015). "Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn, 27(1), s. 6-14. Bibliotek. Hentet fra munin.uit.no
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. (2009). Hva er religion i dag?: Religionsbegrep og religionsvitenskap. I A. Brunvoll, H. Bringeland, N. Gilje & G. Skirbekk (Red.), Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale (s. 19-31). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Nyreligiøsitet. I Verdens levende religioner (s. 376-383, 401-408). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Islam. I Verdens levende religioner (s. 316-325). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Groth, B. (Red.) (2002). Jødiske skrifter (nr. [10], s. 119-158). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Horsfjord, V. L. (2017). Religion i praksis (s. 21-45). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Horsfjord, V. L., Kloster, S. T., Lende, G. & Løland, O. J. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (s. 215-242). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Tilnærming til religion blant sekulære voksne. I Religion og ungdom (s. 179-198). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. I Religion og ungdom (s. 136-156). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter (s. 36-42, 282-305). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2018). Verdensreligioner i Norge (4. utg., s. 13-31, 48-75, 90-129, 142-170, 193-216). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 37-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Nicolaisen, T. (2018). Hinduer (s. 89-119). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsal, J. (2013). Nye rom for gamle bønner. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Red.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (s. 195-210). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Pollan, B. (2007). Samisk religion. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Verdens levende religioner (s. 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Repstad, P. (2020). Religiøse trender i Norge (s. 26-45). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg., s. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 51-76). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Læreplanverket med læreplaner i KRLE / religion og etikk.. Hentet fra www.udir.no
 • al-Nawaw?, A. Z. Y. i. S. (2008). De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad (188-193; 229-246; 272-273). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Om humanisme. Hentet 2019-05-13 fra www.human.no
 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 11-74, 130-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Bangstad, S. (2014). Islamofobi og rasisme. Agora, 31(3-4), s. 5-29. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Freud, S. (1992). Nytt i psykoanalysen: Nye forelesninger til innføring i psykoanalysen (3. utg., s. 128-132, 134-135, 137-138, 146). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Se Canvas)
 • Hatlebrekke, K. (2018). Pugge kritisk tenkning? ; om religionskritikk i lærebøker for KRLE. Prismet, 69(2-3), s. 133-148. Bibliotek. Hentet fra www.journals.uio.no
 • Hitler, A. (1941). Min kamp (Fullstendig utg., Vol. 1, s. 56-57, 69-70, 129-131, 132-133, 240-241, 266, 269-271, 273-275, 309-311). Oslo: Stenersen. (Se Canvas)
 • Lenz, C. & Moldrheim, S. (2019). "Nulltoleranse"? fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I C. Lenz, S. Moldrheim & C. Gambert (Red.), Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (Vol. 2, s. 34-49). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter. Bibliotek. Hentet fra dembra.no
 • Lenz, C. & Nustad, P. Dembras faglige grunnlag. Hentet 2020-06-25 fra dembra.no
 • Marx, K. (1970). Verker i utvalg (Vol. 1, B. 1 s. 87-88). Oslo: Pax. Bibliotek. 1: 8253002580 (Se Canvas)
 • Tveito, H. B. S. Innledninger til kildetekstene av Freud, Marx, og Hitler. (Se Canvas)

> PDF-versjon for utskrift