Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL2035: Islam: Tradisjon og mangfold

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-11-18 18. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2021

Generell informasjon

RL2035 Islam:tradisjon og mangfold presenterer sentrale aspekter ved islams historie og tradisjon. Det setter også fokus på mangfoldet i religionen. Emnet omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen religionen. Emnet gir kunnskap om ulike retninger og former av islam og tematiserer hvordan islam fortolkes og praktiseres i nyere tid, med særlig vekt på norsk kontekst.
 
For å melde seg opp i emnet RL2035, må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.
 
RL2035 har felles forelesninger med RL2030 Islam: tradisjon og mangfold (for lektorstudenter). Obligatorisk didaktikkseminar er knyttet til RL2030, og kan ikke tas av studenter på RL2035.

Overlappende emner

Emnet RL2035 overlapper med RL2030 (10 stp), og RL5015 (7 stp) / RV502 (7 stp) Islam: Tro, traidsjon og fornyelse.
 • Studenter som har RL2030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL2035 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL5015 / RV502 fra før, vil få 3 poeng uttelling for RL2035 på karakterutskriften eller vitnemålet.
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering, må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 • få godkjent en faglig oppgave (1500-200 ord) over et oppgitt emne, lever innen fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL2035 har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til ulike kilder til kunnskap om islam
 • kunnskap om faglig og religiøs tilnærming til religionen
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie og hvordan denne historien preger religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om sentrale trekk ved islams hellige tekster
 • god kunnskap om religiøs lov, teologi og praksis med vekt på sunni-islam
 • god kunnskap om ulike retninger i islam
 • god kunnskap om ulike former for islam
 • kunnskap om kvinnesyn og familierett i ulike kontekster
 • god kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 • kunnskap om muslimsk mangfold i Norge
 • god kunnskap hvordan muslimer (i Norge) utvikler sine fellesskap, praksiser og fortolkninger av islam i norsk kontekst
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • reflektere over spørsmål knyttet til utfordringer for unge muslimer i det norske samfunnet
 • vise grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å skrive en drøftingsoppgave

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bangstad, S. (2017). Under horisonten: Om hverdagslig sekularitet blant unge muslimer. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 199-213). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bangstad, S. (2013). IslamNet - puritansk salafisme i Norge. Kirke og kultur, 118(3), s. 254-272. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra www.idunn.no
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Brown, J. A. C. (2018). Hadith: Muhammad's legacy in the Medieval and Modern world (Rev. utg., s. 1-35). Oxford: Oneworld. Bibliotek (Kompendium)
 • Bøe, M. (2013). Feministiske tilnærminger til sharia. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 94-109). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Denny, F. (2016). An introduction to Islam (4. utg., s. 158-167). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Donner, F. M. (2010). Muhammad and the believers: At the origins of Islam (s. 39-56). Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. (2012). "Pressens mørkemenn / troens tjenere" - posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer. I C. A. Døving & B. Thorbjørnsrud (Red.), Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 26-46). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 123- 148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2014). Rett kontra godt?: Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. Din: Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 27-66. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra ojs.novus.no
 • Elgvin, O. (2021). Teologi og tilpasning: Kryssende konfliktlinjer i norsk organisert islam. Din: Tidsskrift for religion og kultur,. (Se Canvas).
 • Fakhry, M. (2004). A history of Islamic philosophy (3. utg., s. 241-247). New York: Columbia University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hjärpe, J. (1997). What will be chosen from the Islamic basket. European review: A journal of the Academia Europaea, 5(3), s. 267-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss?: Muslimer i dagens Norge - hvem er de og hva mener de? (s. 199-223, 224-234). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, C. M. (2011). Islamic traditions and Muslim youth in Norway (nr. 10, s. 225-282). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet 10 fra search.ebscohost.com
 • Knysh, A. (2017). Islam in historical perspective (2. utg., s. 1-39, 77-117, 131-147, 286-308). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsal, J. (2016). Islam: Lydighetens vei (3. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ramadan, T. (2009). Europeisk islam: Å være muslim i Vesten (s. 176-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 161-188). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet: Unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 33-50). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Utvik, B. O. (2020). Islamismen (3. utg., s. 333-363). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Å være som en kledning for hverandre: Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. Thorbjørnsrud (Red.), Evig din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152-173). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2008). Islam på norsk: Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (2. utg., s. 174-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Østberg, S. (2003). Muslim i Norge: Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 9-201). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

Enten:

 • Hallaq, W. B. (2009). An introduction to Islamic law (Kap. 3 s. 31-37). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)

Eller:

 • Vogt, K. (2005). Islam: Tradisjon, fundamentalisme og reform (s. 80-97, 185-228). Oslo: Cappelen. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift