Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL2030: Islam: Tradisjon og mangfold (for lektorstudenter)

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-11-18 18. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2021

Generell informasjon

RL2030 Islam: Tradisjon og mangfold (for lektorstudenter) presenterer sentrale aspekter ved islams historie og tradisjon. Emnet setter også fokus på mangfoldet i religionen. Emnet gir kunnskap om ulike retninger og former av islam og tematiserer hvordan islam fortolkes og praktiseres i nyere tid, med særlig vekt på norsk kontekst.  
 
I seminargruppene i didaktikk drøftes spørsmål om religion i norsk skole, med utgangspunkt i undervisningen om islam på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Studielitteraturen i pedagogikk/religionspedagogikk fra emnet RL1015 forutsettes kjent og skal brukes i den didaktiske drøftingsoppgaven (se Studiekrav).
 
RL2030 er et kjerneemne i Lektorprogrammets femte semester. For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

RL2030 Islam: Tradisjon og mangfold (for lektorstudenter) overlapper med RL2035 (10 stp) og med RL5015/RV502 (7 stp).

Studiekrav

For å kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 • få godkjent fremmøte i undervisningen (forelesninger/seminargrupper), maksimalt 25% fravær
 
 • få godkjent en didaktisk drøftingsoppgave knyttet til skolens religionsundervisning (1500-2000 ord)
 
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL2030 har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • kjennskap til ulike kilder til kunnskap om islam
 • kunnskap om faglig og religiøs tilnærming til religionen
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie og hvordan denne historien preger religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om sentrale trekk ved islams hellige tekster
 • god kunnskap om religiøs lov, teologi og praksis med vekt på sunni-islam
 • god kunnskap om ulike retninger i islam
 • god kunnskap om ulike former for islam
 • kunnskap om kvinnesyn og familierett i ulike kontekster
 • god kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 • kunnskap om muslimsk mangfold i Norge
 • god kunnskap om hvordan muslimer utvikler sine fellesskap, praksiser og fortolkninger av islam i norsk kontekst
 • kjennskap til spørsmål om representasjoner av religioner i undervisningen
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • reflektere over spørsmål knyttet til utfordringer for unge muslimer i det norske samfunnet
 • reflektere over didaktiske utfordringer knyttet til undervisning om islam i norsk skole
 • vurdere presentasjonen av islam i noen av skolens lærebøker
 • reflektere over relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter om religion og religionsundervisning i norsk skole, og gjennom dette utvikle god undervisningspraksis

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Andreassen, B.-O. (2016). Religionsdidaktikk: En innføring (2. utg., s. 121-136, 179-197). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bangstad, S. (2013). IslamNet - puritansk salafisme i Norge. Kirke og kultur, 118(3), s. 254-272. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra www.idunn.no
 • Bangstad, S. (2017). Under horisonten: Om hverdagslig sekularitet blant unge muslimer. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 199-213). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Brown, J. A. C. (2018). Hadith: Muhammad's legacy in the Medieval and Modern world (Rev. utg., s. 1-35). Oxford: Oneworld. Bibliotek (Kompendium)
 • Bøe, M. (2013). Feministiske tilnærminger til sharia. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 94-109). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Denny, F. (2016). An introduction to Islam (4. utg., s. 158-167). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Donner, F. M. (2010). Muhammad and the believers: At the origins of Islam (s. 39-56). Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. (2012). "Pressens mørkemenn / troens tjenere" - posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer. I C. A. Døving & B. Thorbjørnsrud (Red.), Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 26-46). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 123- 148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2014). Rett kontra godt?: Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. Din: Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 27-66. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra ojs.novus.no
 • Elgvin, O. (2021). Teologi og tilpasning: Kryssende konfliktlinjer i norsk organisert islam. Din: Tidsskrift for religion og kultur,. (Se Canvas).
 • Fakhry, M. (2004). A history of Islamic philosophy (3. utg., s. 241-247). New York: Columbia University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hjärpe, J. (1997). What will be chosen from the Islamic basket. European review: A journal of the Academia Europaea, 5(3), s. 267-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss?: Muslimer i dagens Norge - hvem er de og hva mener de? (s. 199-223, 224-234). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, C. M. (2011). Islamic traditions and Muslim youth in Norway (nr. 10, s. 225-282). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet 10 fra search.ebscohost.com
 • Knysh, A. (2017). Islam in historical perspective (2. utg., s. 1-39, 77-117, 131-147, 286-308). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Lenz, C. & Moldrheim, S. (2019). "Nulltoleranse"? fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I C. Lenz, S. Moldrheim & C. Gambert (Red.), Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (Vol. 2, s. 34-49). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter. Bibliotek. Hentet fra dembra.no
 • Midttun, A. (2014). Biter og deler av islam. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(5), s. 329-340. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra www.idunn.no
 • Opsal, J. (2016). Islam: Lydighetens vei (3. utg., s. 11-328). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Ramadan, T. (2009). Europeisk islam: Å være muslim i Vesten (s. 176-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 161-188). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet: Unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 33-50). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Utdanningsdirektoratet (2021). Læreplaner i KRLE og religion og etikk. (Kildelitteratur) Hentet 2021-06-11 fra www.udir.no
 • Utvik, B. O. (2020). Islamismen (3. utg., s. 333-363). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Å være som en kledning for hverandre: Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. Thorbjørnsrud (Red.), Evig din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152-173). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2008). Islam på norsk: Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (2. utg., s. 174-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Østberg, S. (2003). Muslim i Norge: Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 9-201). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

Enten:

 • Hallaq, W. B. (2009). An introduction to Islamic law (Kap. 3 s. 31-37). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)

Eller:

 • Vogt, K. (2005). Islam: Tradisjon, fundamentalisme og reform (s. 80-97, 185-228). Oslo: Cappelen. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift