Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL2030: Islam (for lektorstudenter)

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Utleveringsdato:22. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2021

Generell informasjon

RL2030 Islam (for lektorstudenter) tar opp sentrale aspekter ved islams historie, lære og praksis. Emnet omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen religionen. Emnet setter fokus på ulike retninger og former av islam og tematiserer hvordan islam fortolkes og praktiseres i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.  
 
I seminargruppene i didaktikk drøftes spørsmål om religion i norsk skole, med særlig vekt på undervisningen om islam på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Studielitteraturen i pedagogikk/religionspedagogikk fra emnet RL1015 forutsettes kjent og skal brukes i den didaktiske drøftingsoppgaven (se Studiekrav).
 
RL2030 er et kjerneemne i Lektorprogrammets femte semester. For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

RL2030 Islam (for lektorstudenter) overlapper fullstendig med RL2035 Islam og delvis med RV502 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har RL2035 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL2030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har RV502 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL2030 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering, må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 
 • få godkjent en didaktisk drøftingsoppgave knyttet til skolens religionsundervisning (1500-2000 ord).
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL2030 har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie og hvordan denne historien preger religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om ulike retninger og former for islam
 • god kunnskap om sentrale aspekt ved hellige tekster, religiøs lov, teologi, praksis og tolkningstradisjoner med vekt på sunni-islam
 • kunnskap om kvinnesyn og familierett
 • god kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 • god kunnskap om hvordan muslimer i Norge utvikler sine fellesskap, sine praksiser og sine fortolkninger av islam
 • kjennskap til spørsmål om representasjoner av religioner i undervisningen
Ferdigheter
Studenten kan:
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • drøfte spørsmål knyttet til utfordringer for unge muslimer i det norske samfunnet reflektere over didaktiske utfordringer knyttet til undervisning om islam i norsk skole
 • vurdere presentasjonen av islam i noen av skolens lærebøker
 • reflektere over relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter om religion og religionsundervisning i norsk skole, og gjennom dette utvikle god undervisningspraksis

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Abou El Fadl, K. (2017). Quranic Ethics and Islamic Law. Journal of Islamic Ethics, 1(1-2), s. 7-28. Bibliotek (Kompendium).
 • Andreassen, B.-O. (2016). Religionsdidaktikk: En innføring (2. utg., s. 121-136, 179-197). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Armstrong, K. (2002). Islam: A short history. I A modern library chronicles book (Rev. and updated utg., s. 41-77). New York: Modern Library. Bibliotek (Kompendium)
 • Bangstad, S. (2013). IslamNet - puritansk salafisme i Norge. Kirke og kultur, 118(3), s. 254-272. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra www.idunn.no
 • Bangstad, S. (2017). Under horisonten: Om hverdagslig sekularitet blant unge muslimer. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 199-213). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Brown, J. A. C. (2018). Hadith: Muhammad's legacy in the Medieval and Modern world (Rev. utg., s. 1-35). Oxford: Oneworld. Bibliotek (Kompendium)
 • Bøe, M. (2013). Feministiske tilnærminger til sharia. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 94-109). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Donner, F. M. (2010). Muhammad and the believers: At the origins of Islam (s. 39-56). Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. (2012). "Pressens mørkemenn / troens tjenere" - posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer. I C. A. Døving & B. Thorbjørnsrud (Red.), Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 26-46). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 123- 148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2014). Rett kontra godt?: Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. Din: Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 27-66. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra ojs.novus.no
 • Hallaq, W. B. (2009). An introduction to Islamic law (Kap. 3 s. 31-37). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hjärpe, J. (1997). What will be chosen from the Islamic basket. European review: A journal of the Academia Europaea, 5(3), s. 267-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss?: Muslimer i dagens Norge - hvem er de og hva mener de? (s. 224-234). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, C. M. (2011). Islamic traditions and Muslim youth in Norway (nr. 10, s. 225-282). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet 10 fra search.ebscohost.com
 • Lenz, C. & Moldrheim, S. (2019). "Nulltoleranse"? fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I C. Lenz, S. Moldrheim & C. Gambert (Red.), Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (Vol. 2, s. 34-49). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter. Bibliotek. Hentet fra dembra.no
 • Midttun, A. (2014). Biter og deler av islam. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(5), s. 329-340. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra www.idunn.no
 • Murata, S. & Chittick, W. C. (1994). The vision of Islam (s. 8-27, 35-44). London: I.B. Tauris. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsal, J. (2016). Islam: Lydighetens vei (3. utg., s. 11-328). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Ramadan, T. (2009). Europeisk islam: Å være muslim i Vesten (s. 176-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Saeed, A. (2008). The Qur'an: An introduction (s. 1-12, 21-34). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 161-188). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet: Unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 33-50). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Utdanningsdirektoratet (2020). Fagfornyelsen: Læreplaner i KRLE og religion og etikk. (Kildelitteratur) Hentet 2020-06-02 fra www.udir.no
 • Utvik, B. O. (2020). Islamismen (3. utg., s. 333-363). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2008). Islam på norsk: Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (2. utg., s. 174-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Å være som en kledning for hverandre: Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. Thorbjørnsrud (Red.), Evig din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152-173). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Østberg, S. (2003). Muslim i Norge: Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 9-201). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift