Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1010: Religionsvitenskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen dag 12020-12-07 7. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020
Utleveringsdato: 7. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
Hjemmeeksamen dag 22020-12-08 8. des. 20202020-11-01 1. nov. 2020
Utleveringsdato: 8. des. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. des. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2021
Hjemmeeksamen dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-22 22. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Utleveringsdato:22. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:

Generell informasjon

RL1010 Religionsvitenskap gir kjennskap til begrep, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion. Emnets hovedfokus er en beskrivelse av de fire religionene jødedom, islam, buddhisme og hinduisme med vekt på historisk bakgrunn, hellige tekster, lære, praksis og mangfold, og disse religionenes plass i det flerkulturelle samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Emnet gir også kunnskap om religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser i det norske samfunnet.
 
Emnet består av tre delemner: A. Religion som kulturelt og menneskelig fenomen (2 stp), B. Religionshistorie 6 stp) og C. Religion i dagens samfunn (2 stp).
 
Emnet er et kjerneemne i Årsstudium Kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet, Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi.

Overlappende emner

Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studierådgiver.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Skrivekurs: Se igjennom skrivekursfilmer, og bestå en prøve i Canvas innen en fastsatt frist. Skrivekurset er felles for emnene RL1010 og K1010 Bibelfag. Studenter som tidligere har tatt skrivekurs / skrevet større faglig oppgave på universitetsnivå, gis fritak etter e-postsøknad til emneansvarlig senest innen 1. september
 • Faglig oppgave: få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at det enkelte studiekravet oppfyllesinnen fristen som er satt. Merk at de studiekravene som krever oppmøte, har en alternativ variant for studenter som ikke har anledning til å oppfylle oppmøtekravet, og at studiekravet om ekskursjonsrapport har ulike varianter ut fra studentenes programtilhørighet. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
 
Ved oppmelding i emnet i Studentweb må du krysse av hvilken seminargruppe du skal være med i. Seminarene utfyller forelesningene og er en viktig læringsarena. Seminargruppe 1 er primært for studenter på Profesjonsstudium i teologi, Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring og Bachelor i teologi. Seminargruppe 2 er primært for studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE, Bachelor i religion og samfunn og studenter som tar RL1010 som enkeltemne. Seminargruppe 3 er for studenter på Lektorprogrammet.

Avsluttende vurdering

Emnet RL1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: RELIGION SOM KULTURELT OG MENNESKELIG FENOMEN (2 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om religionsvitenskapelige begreper, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over religion som fenomen
 
DELEMNE B: RELIGIONSHISTORIE (6 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historisk bakgrunn, hellige tekster, trosinnhold, praksis og mangfold innen religionene
 • kunnskap om religiøs praksis, høytider, symboler og arkitektur i disse religionene
 • kjennskap til sikhisme og samisk religion
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenlikne svar på eksistensielle spørsmål i ulike religioner
 • skille mellom utenfra- og innenfra-perspektiver på religion
 • bruke kildetekster for å belyse religioner
 
DELEMNE C: RELIGION I DAGENS SAMFUNN (2 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til det norske religiøse landskapet og religiøs endring
 • kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme i Norge
 • kjennskap til religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
 • kjennskap til religion og populærkultur
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over religiøst mangfold i Norge og religiøse endringsprosesser
 
GENERELLE FERDIGHETER ETTER FULLFØRT EMNE
Studenten kan:
 • tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom å delta i undervisning, arbeide med faglitteratur og oppfylle studiekrav
 • arbeide selvstendig med og reflektere kritisk over fagstoff
 • reflektere over emnets relevans som del av eget studieprogram

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Eliade, M. (2002/2008). Det hellige og det profane (3. utg., s. 7-70, 97-127). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Eliade, M. & Thomassen, E. (2003). Det hellige og det profane og andre skrifter (Rev. utg., IX-XXXVI). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. (2009). Hva er religion i dag?: Religionsbegrep og religionsvitenskap. I A. Brunvoll, H. Bringeland, N. Gilje & G. Skirbekk (Red.), Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale (s. 19-31). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (2012). Nytt blikk på religion (s. 79-161). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Religion. I Verdens levende religioner (s. 9-19). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Horsfjord, V. L. (2017). Religion i praksis (s. 21-45). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • (1985). Tanak: 1. Mos. 12, 15-17; 2. Mos. 13-14, 19-20 og 34; 3. Mos. 23; 5. Mos. 6-7. I JPS Tanakh. Philadelphia: Jewish Publication Society. Bibliotek . Hentet fra www.sefaria.org
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 1-59; Sure 4, 1-18, 154-175; Sure 5, 1-22; Sure 37, 99-110; Sure 43, 1-13; Sure 93; Sure 96; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-57, 87-193). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Oppvåkningen; Lærens hjul settes i gang; Alt brenner; Lignelsen om den forgiftede pil. I Buddhas fortellinger (s. 65-66, 72-75, 76-78, 133-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Islam. I Verdens levende religioner (s. 316-325). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Sikhismen. I Verdens levende religioner (s. 88-93, 126-127). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Groth, B. (Red.) (2002). Jødiske skrifter (nr. [10], s. 119-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter (s. 36-42, 62-71). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 37-136, 146-272, 283-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Opsal, J. (2013). Nye rom for gamle bønner. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Red.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (s. 195-210). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Pollan, B. (2007). Samisk religion. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Verdens levende religioner (s. 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg., s. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 51-76). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • al-Nawaw?, A. Z. Y. i. S. (2008). De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad (188-193; 229-246; 272-273). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 220-258, 280-291). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Anker, T. (2017). Med himmelen som tak: Ungdom, religion og fandom. Prismet, 68(1-2), s. 133-148. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. (Red.) (2012). Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 7-25). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. I Religion og ungdom (s. 136-156). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Tilnærming til religion blant sekulære voksne. I Religion og ungdom (s. 179-198). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2018). Verdensreligioner i Norge (4. utg., s. 13-31, 48-75, 90-129, 142-170, 193-216). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift