Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1010: Religion i historie og samtid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i religion
Årsstudier - Årsstudium i teologi
Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen dag 12021-11-29 29. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2021
Skriftlig skoleeksamen dag 22021-11-30 30. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2021

Generell informasjon

Religion i historie og samfunn gir en grunnleggende innføring i religionsvitenskap. Emnet gir kjennskap til faghistorie og fagdiskusjoner, og kunnskap om metoder, begrep, og problemstillinger knyttet til studiet av religion. Hovedfokus i emnet er en innføring i religionene jødedom, islam, buddhisme og hinduisme med vekt på historisk bakgrunn, lære, praksis og mangfold i verden, og religionenes etablering og rolle i norsk kontekst. Ekskursjoner til ulike trossamfunn inngår i emnet. Et sentralt perspektiv i emnet er kunnskap om religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser. Emnet gir kjennskap til sikhisme og samisk religion, og kunnskap om kristendom i Norge/Europa.
 
Emnet består av to dedelemner: A. Introduksjon til religionsvitenskap (/3 stp), B. Religioner i verden i dag (7 stp).
Emnet er et kjerneemne i Årsstudium i religion, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet, Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi.

Overlappende emner

Emnet RL1010 overlapper med KRLE1010 (8 stp) og KRLE1011 (10 stp).
En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har KRLE1011 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL1010 på karakterutskriften eller vitnemålet
 • studenter som har KRLE1010 fra før, vil få 2 poeng uttelling.
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent:
 • Enten: Seminargruppe: få godkjent frammøte (75%) i seminarrekken i RV. Eller:  få godkjent en kompensasjonsoppgave (1500-2000 ord) over et oppgitt emne, levert innen fastsatt frist
 • Enten: Ekskursjon: delta på ekskursjon og få godkjent en ekskursjonsrapport (700- 1000 ord), levert innen en fastsatt frist. Eller: få godkjent en kompensasjonsoppgave (1500-2000 ord) over et oppgitt emne, levert innen fastsatt frist.
 • Faglig oppgave: få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at det enkelte studiekravet oppfylles innen fristen som er satt. Merk at de studiekravene som krever oppmøte, har en alternativ variant for studenter som ikke har anledning til å oppfylle oppmøtekravet.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.
Ved oppmelding til emnet i Studentweb må du krysse av hvilken seminargruppe du skal være med i. Seminarene utfyller forelesningene og er en viktig læringsarena.

Avsluttende vurdering

Emnet RL1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. (En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september.)

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: INTRODUKSJON TIL RELIGIONSVITENSKAP (3 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til faghistorie og fagdiskusjoner knyttet til studiet av religion
 • kunnskap om metoder i religionsvitenskap
 • kunnskap om religionsvitenskapelige begreper som det hellige, gud, myter, ritualer,
 • kjennskap til ulike perspektiv på religion
 • kjennskap til kjønns- og maktkritiske blikk på religion
 • kjennskap til populærkulturens religionsutrykk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte ulike perspektiv på religion 
DELEMNE B: RELIGIONER I DAG (7 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historisk bakgrunn, hellige tekster, trosinnhold, praksis og mangfold i religionene
 • kunnskap om symboler og arkitektur i disse religionene
 • kunnskap om det religiøse landskapet i Norge og religiøse endringer
 • kunnskap om  jødedom, islam, hinduisme buddhisme i Norge
 • kjennskap til kristen tro og praksis i Norge/Europa
 • kjennskap til sikhisme
 • kjennskap til samisk religion
 • kjennskap til nyreligiøsitet
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenlikne sentrale trekk i religionene
 • skille mellom utenfra- og innenfra-perspektiver på religion
 • drøfte religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser i Norge

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Bøe, M. & Kalvig, A. (2020). Mennesker, meninger, makter: En introduksjon til religionsvitenskap (s. 11-226). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Eliade, M. (2002/2008). Det hellige og det profane (3. utg., s. 7-70, 97-127). Oslo: Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Eliade, M. & Thomassen, E. (2003). Det hellige og det profane og andre skrifter (Rev. utg., IX-XXXVI). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Horsfjord, V. L. (2017). Religion i praksis (s. 21-45). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-20). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Breidlid, H. (2020). Sikher (s. 27-46, 145-172). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2009). Undervisning om ulike trostradisjoner. I H. K. Sødal (Red.), Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg., s. 93-104). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fonneland, T. A. & Olsen, T. A. (2015). "Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn, 27(1), s. 6-14. Bibliotek. Hentet fra munin.uit.no
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Islam. I Verdens levende religioner (s. 316-325). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Nyreligiøsitet. I Verdens levende religioner (s. 376-383, 401-408). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Horsfjord, V. L., Kloster, S. T., Lende, G. & Løland, O. J. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (s. 215-242). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. I Religion og ungdom (s. 136-156). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2018). Verdensreligioner i Norge (4. utg., s. 13-31, 48-75, 90-129, 142-170, 193-216). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 37-136, 146-272, 283-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Nicolaisen, T. (2018). Hinduer (s. 89-119). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsal, J. (2013). Nye rom for gamle bønner. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Red.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (s. 195-210). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Pollan, B. (2007). Samisk religion. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Verdens levende religioner (s. 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Repstad, P. (2020). Religiøse trender i Norge (s. 26-45). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg., s. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 51-76). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift