Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

EX1020: Examen facultatum

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ragnar Misje Bergem (Ragnar.M.Bergem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-13 13. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i bachelorprogrammet Religion, kultur og samfunn, Ungdom, kultur og tro, samt Profesjonsstudiet i teologi. Emnet består av to delemner: A. Kritisk tenkning (3 stp), og B. Teologi som vitenskapelig fag (7 stp).
 
 
DELEMNE A: KRITISK TENKNING (3 STP)
Dette delemnet tar først og fremst sikte på å øke studentenes kompetanse når det gjelder kommunikasjon og argumentasjon. Slik kompetanse er et sentralt element i all akademisk dannelse.
DELEMNE B: TEOLOGI SOM VITENSKAPELIG FAG (7 STP) 
Delemne B tar sikte på å presentere teologifaget med tanke både på teologistudiet og studiet av kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (K-RLE). Studentene skal lære om vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter. De studerer også særlige viktige eksempler og temaer som vil kunne vise hvordan teologi er blitt forstått og faglig profilert i bestemte historiske situasjoner. Delemne B skal bidra til å binde kunnskapen man får ved exphil-studiet sammen med teologifaget. Visse temaer har spilt en viktig rolle i teologihistorien, for eksempel forholdet mellom fornuft og åpenbaring slik den ytrer seg i møtet mellom naturvitenskap og kristen tro. Spørsmålet var hvordan man skulle forklare og fortolke den ytre naturvirkeligheten. Et annet viktig tema er forholdet mellom teologi og historie. Kristendommen er en historisk religion på to måter: Den ser historien i et frelseshistorisk perspektiv, og åpenbaringen av Gud er knyttet til historiske hendelser. Den kristne teologien fikk en vanskelig utfordring i møte med den historiske vitenskapen og ble konfrontert med et historiesyn som utelukket Gud og den åpenbarte meningen med historien. I delemne B gis også en innføring i prinsipper for bibeltolkning og teologi som basis for kirkelig profesjonsutøvelse. 
  
Undervisningen i faget foregår i forelesninger og seminargrupper. 

Overlappende emner

EX1020" title="https://www.mf.no/studiekatalog/emne/EX1020">www.mf.no
EX1020 Examen facultatum overlapper delvis med EX1025 Examen facultatum: samfunnsfaglig variant og fullstendig med EX1022 Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing. En slik faglig overlapping medfører at 
 • Studenter som har EX1025 fra før, vil få 7 poeng uttelling for EX1020 på karakterutskriften eller vitnemålet 
 • Studenter som har EX1022 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1020 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene. 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • få godkjent en presentasjon om utvalgte hovedpunkter fra emnets tematikk
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.  
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet EX1020 har 4-timers skriftlig klausureksamen som avsluttende vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Kritisk tenkning
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om vilkår for klarhet og presisjon ved produksjon av tekster og ved annen kommunikasjon 
 • kunnskap om argumentasjonstyper og begrunnelsesmåter. 
 • kunnskap om definisjonsmåter og utsagnstyper. 
 • kunnskap om ulike logiske slutningsformer. 
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kommunikasjon og forståelse. 
 • argumentere på en saklig og presis måte. 
 • anvende hypotetisk-deduktiv metode. 
 
 
Delemne B: Teologi som vitenskapelig fag
 
KUNNSKAP
Studentene har:
 • kunnskap om sentrale vitenskapsfilosofiske posisjoner og problemstillinger i moderne og postmoderne vitenskapsfilosofi. 
 • god kunnskap om ulike historiske og dagsaktuelle tolkninger av begrepet teologi. 
 • kunnskap om ulike forståelser av forholdet mellom teologi, naturvitenskap og andre humanvitenskaper. 
 • kunnskap om hvordan ulike filosofiske forutsetninger former det teologiske arbeidet. 
 • kunnskap om teologiens kontekstuelle karakter.
 • kunnskap om de ulike teologiske disiplinenes metodiske egenart. 
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom språk og sannhet. 
 • drøfte hva vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter innebærer, bl.a. med utgangspunkt i tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi. 
 • drøfte hvorvidt teologi bør forstås som en vitenskapelig virksomhet. 
 • anvende sin kunnskap om teologifagets egenart og utfordringer til å drøfte forholdet mellom teologifaget, naturvitenskap og andre humanvitenskaper. 
 • reflektere over muligheter og utfordringer som følger av teologiens kontekstuelle karakter. 
 • reflektere over på hvilken måte fortiden kan ha normativ status i teologifaget. 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Hughes, W. & Lavery, J. (2015). Critical thinking: An introduction to the basic skills (7th utg., s. 1-252, 291-308). Broadview Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Barth, K. (1978). Innføring i evangelisk teologi (s. 18-19). Oslo: Land og kirke ; Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Bergem, R. M. (2021). Teologihistorisk kompendium.
 • Christie, A. (2007). Who do you say I am?: Answers from the pews. Journal of adult theological education, 4(2), s. 181-194. Bibliotek (Kompendium).
 • Farley, E. (2001). Theologia: The fragmentation and unity of theological education (s. 29-44). Eugene, Or: Wipf & Stock Publishers. Bibliotek (Kompendium)
 • Grau, M. (2014). Refiguring theological hermeneutics: Hermes, trickster, fool (s. 59-63). New York, N.Y: Palgrave Macmillan. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Greene, C. (2000). In the arms of the angels: Biblical interpretation, christology and the philosophy of history. I C. Bartholomew, C. Greene & K. Möller (Red.), Renewing biblical interpretation (s. 198-239). Carlisle: Paternoster Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Guttierez, G. (1988). A theology of liberation: History, politics and salvation (s. 3-9). London: SCM Press. (Kompendium)
 • Hampson, D. (1996). On autonomy and heteronomy. I D. Hampson (Red.), Swallowing a fishbone?: Feminist theologians debate Christianity (s. 1-16). London: SPCK Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Harbsmeier, E. & Raun Iversen, H. (1995). Praktisk teologi (s. 11-17, 21-28). Frederiksberg: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Hays, R. (2011). Knowing Jesus: Story, history and the question of truth. I N. Perrin & R. B. Hays (Red.), Jesus, Paul, and the people of God: A theological dialogue with N.T. Wright (s. 41-61). London: SPCK. Bibliotek (Kompendium)
 • Helmer, C. (2014). Theology and the end of doctrine (s. 149-153). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag: Samvittighet og selvkritikk (s. 7-85, 104-149). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Jennings, W. J. (2010). The Christian imagination: Theology and the origins of race (s. 289-295). New Haven Conn.: Yale University Press. Bibliotek. Hentet fra www.vlebooks.com
 • Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (2. utg., s. 15-49). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • McGrath, A. E. (2010). Science and religion: An new introduction (2 utg., s. 9-16, 45-50, 110-127). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Bibliotek
 • Plantinga, R. J., Thompson, T. R. & Lundberg, M. D. (2010). An introduction to Christian theology (s. 27-45). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandmo, E. (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (s. 177-208). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Snævarr, S. (2017). Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring (s. 25-43, 63-72, 81-86, 109-134, 149-164, 169-174, 184-203, 249-279). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Soskice, J. M. (2002). The gift of the name: Moses and the burning bush. I D. Turner & O. Davies (Red.), Silence and the Word: Negative theology and incarnation (s. 61-75). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Soskice, J. M. (1996). Turning the symbols. I D. Hampson (Red.), Swallowing a fishbone?: Feminist theologians debate Christianity (s. 17-32). London: SPCK Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Williams, R. (2007). The Bible today: Reading and hearing. Hentet fra rowanwilliams.archbishopofcanterbury.org
 • Wright, N. T. (2011). N.T. Wright's response. I N. Perrin & R. B. Hays (Red.), Jesus, Paul, and the people of God: A theological dialogue with N.T. Wright (s. 62-65). London: SPCK. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift