Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

EX1025: Examen facultatum, samfunnsfaglig variant

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andreas Holmedahl Hvidsten (Andreas.H.Hvidsten@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-13 13. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i bachelorprogrammet Religion, kultur og samfunn. 
Emnet består av to delemner: A. Kritisk tenkning (3 stp), og B. Samfunnsfagenes historie og grunnlagsproblemer (7 stp). 
 
DELEMNE A: KRITISK TENKNING (3 STP)
Dette delemnet tar først og fremst sikte på å øke studentenes kompetanse når det gjelder kommunikasjon og argumentasjon. Slik kompetanse er et sentralt element i all akademisk dannelse. Samlet sett er målet at studentene øker sin kompetanse når det gjelder kritisk tenkning og forståelse av vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter. 
 
DELEMNE B: SAMFUNNSFAGENES HISTORIE OG GRUNNLAGSPROBLEMER (7 STP)
Dette delemnet tar sikte på å presentere samfunnsfagenes egenart og mangfold. Det skjer ved at man studerer samfunnsfagenes idéhistorie og vitenskapelige grunnlag. Det legges vekt på å plassere samfunnsfagene i en større sosial sammenheng - dets plass og rolle i universitetene, yrkeslivet og samfunnet generelt. I tillegg belyses forholdet mellom deskriptiv og normativ argumentasjon om samfunnet, samt forsknings- og profesjonsetikk for samfunnsvitere. 
 
Undervisningen i faget foregår i forelesninger og seminargrupper.
 
Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales at studentene har fullført årsstudiet i samfunnsfag eller årsstudiet i interkulturell kommunikasjon før de tar EX1025.

Overlappende emner

 EX1025 Examen facultatum, samfunnsfaglig variant overlapper delvis med EX1020 Examen facultatum og fullstendig med EX1022 Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har EX1020 fra før, vil få 7 poeng uttelling for EX1025 på karakterutskriften eller vitnemålet
 • Studenter som har EX1022 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1025 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For at skriftlig eksamen skal kunne gjennomføres, må studenten innen fastsatte frister oppfylle følgende studiekrav:
 • få godkjent en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet EX1025 har 4-timers eksamen som avsluttende vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Kritisk tenkning
KUNNSKAP
Studentene har: 
 • kunnskap om vilkår for klarhet og presisjon ved produksjon av tekster og ved annen kommunikasjon
 • kunnskap om argumentasjonstyper og begrunnelsesmåter
 • kunnskap om definisjonsmåter og utsagnstyper
 • kunnskap om ulike logiske slutningsformer
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kommunikasjon og forståelse
 • argumentere på en saklig og presis måte
 • reflektere over forholdet mellom språk og sannhet
 • anvende hypotetisk-deduktiv metode
 
 
Delemne B: Samfunnsfagenes historie og grunnlagsproblemer
KUNNSKAP
Studentene har: 
 • kunnskap om sentrale vitenskapsfilosofiske posisjoner og problemstillinger i moderne og postmoderne vitenskapsfilosofi
 • kunnskap om samfunnsfagenes egenart og mangfold
 • kunnskap om samfunnsfagenes framvekst i Europa og Norge
 • kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige argumentasjonstyper og forklaringsmåter.
 • kunnskap om forsknings- og profesjonsetiske utfordringer i samfunnsfagene
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hva vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter innebærer, bl.a. med utgangspunkt i tradisjoner og retninger i moderne vitenskapsfilosofi
 • anvende sin kunnskap om samfunnsfagenes egenart til å drøfte samfunnsfagenes karakter av å være vitenskap
 • reflektere over ulike samfunnsvitenskapelige argumentasjonstyper og forklaringsmåter
 • reflektere over forholdet mellom samfunnsfagene og samfunnet
 • drøfte forsknings- og profesjonsetiske utfordringer i samfunnsfagene

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Hughes, W. & Lavery, J. (2015). Critical thinking: An introduction to the basic skills (7th utg., s. 1-252, 291-308). Broadview Press. Bibliotek
 • Snævarr, S. (2017). Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring (s. 11-50, 74-134, 147-228, 249-292). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Balsvik, E. & Solli, S. M. (Red.) (2018). Introduksjon til samfunnsvitenskapene (3. utg., Vol. 2, s. 99-164, 187-231, 255-307). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Balsvik, E. & Solli, S. M. (Red.) (2017). Introduksjon til samfunnsvitenskapene (3. utg., Vol. 1). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift