Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL1010: Religion in history and the present

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam day 12021-11-29 29. Nov 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results:21. Dec 2021
Written school exam day 22021-11-30 30. Nov 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results:21. Dec 2021
Written school exam day 1 – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-19 19. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results:
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-19 19. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Start time:
Duration:4 hours
Release date for results: 9. Feb 2022

General information

Religion i historie og samfunn gir en grunnleggende innføring i religionsvitenskap. Emnet gir kjennskap til faghistorie og fagdiskusjoner, og kunnskap om metoder, begrep, og problemstillinger knyttet til studiet av religion. Hovedfokus i emnet er en innføring i religionene jødedom, islam, buddhisme og hinduisme med vekt på historisk bakgrunn, lære, praksis og mangfold i verden, og religionenes etablering og rolle i norsk kontekst. Ekskursjoner til ulike trossamfunn inngår i emnet. Et sentralt perspektiv i emnet er kunnskap om religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser. Emnet gir kjennskap til sikhisme og samisk religion, og kunnskap om kristendom i Norge/Europa.
 
Emnet består av to dedelemner: A. Introduksjon til religionsvitenskap (/3 stp), B. Religioner i verden i dag (7 stp).
Emnet er et kjerneemne i Årsstudium i religion, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet, Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi.

Overlapping courses

Emnet RL1010 overlapper med KRLE1010 (8 stp) og KRLE1011 (10 stp).
En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har KRLE1011 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL1010 på karakterutskriften eller vitnemålet
 • studenter som har KRLE1010 fra før, vil få 2 poeng uttelling.
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene. NEX1010" title="https://www.mf.no/studiekatalog/emne/NEX1010">www.mf.no

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent:
 • Enten: Seminargruppe: få godkjent frammøte (75%) i seminarrekken i RV. Eller:  få godkjent en kompensasjonsoppgave (1500-2000 ord) over et oppgitt emne, levert innen fastsatt frist
 • Enten: Ekskursjon: delta på ekskursjon og få godkjent en ekskursjonsrapport (700- 1000 ord), levert innen en fastsatt frist. Eller: få godkjent en kompensasjonsoppgave (1500-2000 ord) over et oppgitt emne, levert innen fastsatt frist.
 • Faglig oppgave: få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at det enkelte studiekravet oppfylles innen fristen som er satt. Merk at de studiekravene som krever oppmøte, har en alternativ variant for studenter som ikke har anledning til å oppfylle oppmøtekravet.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.
Ved oppmelding til emnet i Studentweb må du krysse av hvilken seminargruppe du skal være med i. Seminarene utfyller forelesningene og er en viktig læringsarena.

Final assessment

Emnet RL1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt ved eksamen. (En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september.)

Course objective and content

DELEMNE A: INTRODUKSJON TIL RELIGIONSVITENSKAP (3 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til faghistorie og fagdiskusjoner knyttet til studiet av religion
 • kunnskap om metoder i religionsvitenskap
 • kunnskap om religionsvitenskapelige begreper som det hellige, gud, myter, ritualer,
 • kjennskap til ulike perspektiv på religion
 • kjennskap til kjønns- og maktkritiske blikk på religion
 • kjennskap til populærkulturens religionsutrykk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte ulike perspektiv på religion 
DELEMNE B: RELIGIONER I DAG (7 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historisk bakgrunn, hellige tekster, trosinnhold, praksis og mangfold i religionene
 • kunnskap om symboler og arkitektur i disse religionene
 • kunnskap om det religiøse landskapet i Norge og religiøse endringer
 • kunnskap om  jødedom, islam, hinduisme buddhisme i Norge
 • kjennskap til kristen tro og praksis i Norge/Europa
 • kjennskap til sikhisme
 • kjennskap til samisk religion
 • kjennskap til nyreligiøsitet
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenlikne sentrale trekk i religionene
 • skille mellom utenfra- og innenfra-perspektiver på religion
 • drøfte religiøst mangfold og religiøse endringsprosesser i Norge

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Bøe, M. & Kalvig, A. (2020). Mennesker, meninger, makter: En introduksjon til religionsvitenskap (p. 11-226). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Eliade, M. (2002/2008). Det hellige og det profane (3. ed., p. 7-70, 97-127). Oslo: Gyldendal. Library (Compendium)
 • Eliade, M. & Thomassen, E. (2003). Det hellige og det profane og andre skrifter (Rev. ed., IX-XXXVI). Oslo: De norske bokklubbene. Library (Compendium)
 • Horsfjord, V. L. (2017). Religion i praksis (p. 21-45). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Ed.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (p. 9-20). Kristiansand: Høyskoleforl. Library (Compendium)
 • Breidlid, H. (2020). Sikher (p. 27-46, 145-172). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Eidhamar, L. G. (2009). Undervisning om ulike trostradisjoner. I H. K. Sødal (Ed.), Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. ed., p. 93-104). Kristiansand: Høyskoleforl. Library (Compendium)
 • Fonneland, T. A. & Olsen, T. A. (2015). "Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn, 27(1), p. 6-14. Library. Hentet fra munin.uit.no
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Ed.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (p. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Ed.) (2007). Islam. I Verdens levende religioner (p. 316-325). Oslo: Pax. Library (Compendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Ed.) (2007). Nyreligiøsitet. I Verdens levende religioner (p. 376-383, 401-408). Oslo: Pax. Library (Compendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Ed.), Materiell kultur & kulturens materialitet (p. 233-253). Oslo: Novus forl. Library (Compendium)
 • Horsfjord, V. L., Kloster, S. T., Lende, G. & Løland, O. J. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (p. 215-242). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Høeg, I. M. (Ed.) (2017). Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. I Religion og ungdom (p. 136-156). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Jacobsen, K. A. (Ed.) (2018). Verdensreligioner i Norge (4. ed., p. 13-31, 48-75, 90-129, 142-170, 193-216). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (p. 37-136, 146-272, 283-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Library
 • Nicolaisen, T. (2018). Hinduer (p. 89-119). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Opsal, J. (2013). Nye rom for gamle bønner. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Ed.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (p. 195-210). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Pollan, B. (2007). Samisk religion. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Ed.), Verdens levende religioner (p. 367-375). Oslo: Pax. Library (Compendium)
 • Repstad, P. (2020). Religiøse trender i Norge (p. 26-45). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. ed., p. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Library
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (p. 51-76). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)

> PDF version for printing