Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5115: Salmene og troens liv

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-20 20. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021

Generell informasjon

Salmenes bok og Klagesangene er samlinger med tekster og bønner som gir oss innblikk i mange ulike uttrykk for tro og teologi i det gamle Israel. Tekstene gir ord til feiring og lovsang, klage, lidelse, skyld og død, og gir råd for hvordan man kan leve et liv i velsignelse. Deres mangfoldige uttrykk har dannet et språk som mennesker har overtatt og tatt i bruk som en del av sitt eget trosuttrykk og som hjelp til livstolkning både i jødisk og kristen tradisjon. Salmenes bok har blitt kirkens mest benyttede bønnebok. Emnet vil vektlegge kjennetegn ved ulike typer poetiske tekster, deres teologi, og drøfting av hvordan de kan bidra til orientering i troen og i livet.
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. TEOL5115 består av et studium på masternivå av Det gamle testamente med vekt på utvalgte tekstgrupper og gammeltestamentlig teologi.
Forkunnskaper: TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.
Arbeidsform og organisering:
Undervisningsform er forelesninger. Det åpnes for at studentene kan gi et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i forelesningene.

Overlappende emner

TEOL5115 Salmene og troens liv overlapper fullstendig med det utgåtte emnet TEOL5120 Det gamle testamente: Skriftene og valgfri fordypning. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL5120 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5115 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5115 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Salmenes bok og Klagesangene: tilblivelsen til og innholdet i enkelttekster og Salmenes bok og Klagesangene som bøker
 • kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til aktualisering og videre bruk av salme- og klagelitteraturen i Bibelen
 • kjennskap til nyere eksegese av Salmenes bok og Klagesangene, herunder hermeneutiske modeller for å relatere dem til troens liv
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av den hebraiske teksten i BHS: Sal 46; 48; 88; 90; 103; Klag 1; 2; 4
 • anvende bibelvitenskapelige teorier og terminologi på en kritisk og reflektert måte i analyse av bibeltekster og temaer fra bibeltekstene som dukker opp i resepsjonshistorien

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Berlin, A. (2002). Lamentations: A commentary (s. 2-38, 41-77, 98-114). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek
 • Brueggemann, W. (1995). The Psalms and the life of faith (s. 3-32). Minneapolis, MN: Fortress Press. Bibliotek
 • Cameron-Mowat, A. (2011). Lamentations and Christian worship. I R. A. Parry & T. Heath (Red.), Great is thy faithfulness?: Reading Lamentations as sacred scripture (s. 139-141). Eugene, Oregon: Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Craigie, P. C. & Tate, M. E. (2004). Psalms 1-50 (2. utg., s. 341-346, 350-355). Nashville, Tenn: Thomas Nelson Publishers. Bibliotek
 • Day, J. (2003). Psalms (s. 19-51). New York: T & T Clark. Bibliotek
 • Granerød, G. (2020). Temple destruction, mourning and curse in Elephantine, with a view to Lamentations. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 132(1), s. 84-107. Bibliotek. Hentet fra www.degruyter.com
 • Heim, K. (1999). The personification of Jerusalem and the drama of her bereavement in Lamentations. I R. S. Hess & G. J. Wenham (Red.), Zion, city of our God (s. 129-169). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek
 • Hossfeld, F.-L. & Zenger, E. (2005). Psalms: 2: A commentary on Psalms 51-100 (s. 389-398, 416-425). Minneapolis: Fortress Press. Bibliotek
 • Hossfeld, F.-L. & Zenger, E. (2011). Psalms: 3: A commentary on Psalms 101-150 (s. 30-41). Minneapolis: Fortress Press. Bibliotek
 • Kraus, H.-J. (1986). Theology of the Psalms (s. 73-106). Minneapolis: Augsburg Publishing House. Bibliotek
 • Linafelt, T. (2000). Surviving Lamentations: Catastrophe, lament, and protest in the afterlife of a biblical book (s. 62-79). Chicago: University of Chicago Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Parry, R. A. (2011). Wrestling with Lamentations in Christian worship. I R. A. Parry & T. Heath (Red.), Great is thy faithfulness?: Reading Lamentations as sacred scripture (s. 175-195). Eugene, Oregon: Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Stern, E. R. (2011). Lamentations in Jewish liturgy. I R. A. Parry & T. Heath (Red.), Great is thy faithfulness?: Reading Lamentations as sacred scripture (s. 88-91). Eugene, Oregon: Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • Tiemeyer, L.-S. (2011). Lamentations in Isaiah 40-55. I R. A. Parry & T. Heath (Red.), Great is thy faithfulness?: Reading Lamentations as sacred scripture (s. 55-63). Eugene, Oregon: Pickwick Publications. Bibliotek (Kompendium)
 • de Claissé-Walford, N. L. (2012). Psalms. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 221-231). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • de Claissé-Walford, N., Jacobson, R. A. & LaNeel Tanner, B. (2014). The Book of Psalms (s. 1-47, 421-426, 433-438, 668-673, 690-696, 759-768). Grand Rapids, Michigan: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift