Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5115: Salmene og troens liv

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-11 11. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Utleveringsdato:11. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 1. sep. 2020

Generell informasjon

Salmenes bok er en samling tekster og bønner som gir oss innblikk i mange ulike uttrykk for tro og teologi i det gamle Israel. Tekstene gir ord til feiring og lovsang, klage, lidelse, skyld og død, og gir råd for hvordan man kan leve et liv i velsignelse. Salmenes mangfoldige uttrykk har dannet et språk som mennesker har overtatt og tatt i bruk som en del av sitt eget trosuttrykk og som hjelp til livstolkning både i jødisk og kristen tradisjon. Salmenes bok har blitt kirkens mest benyttede bønnebok. Emnet vil vektlegge kjennetegn ved ulike typer salmer, salmenes teologi, og drøfting av hvordan salmene kan bidra til orientering i troen og i livet.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. TEOL5115 består av et studium på masternivå av Det gamle testamente med vekt på utvalgte tekstgrupper og gammeltestamentlig teologi.
 
Forkunnskaper: TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering:
Undervisningsform er forelesninger. Det åpnes for at studentene kan gi et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i forelesningene.

Overlappende emner

TEOL5115 Salmene og troens liv overlapper fullstendig med det utgåtte emnet TEOL5120 Det gamle testamente: Skriftene og valgfri fordypning. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL5120 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5115 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

For vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Emnet TEOL5115 har hjemmeeksamen (8 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamenen. Denne vurderingsformen gjelder også for ny og utsatt eksamen.
 
 
For andre semestre enn vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Emnet TEOL5115 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Salmenes bok: tilblivelsen til og innholdet i enkeltsalmer og Salmenes bok som en bok
 • kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til aktualisering og videre bruk av salmelitteraturen i Bibelen
 • kjennskap til nyere eksegese av Salmenes bok, herunder modeller for å relatere Salmene til troens liv
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende salmer på grunnlag av den hebraiske teksten i BHS: 1; 18;29; 88,89,148
 • anvende bibelvitenskapelige teorier og terminologi på en kritisk og reflektert måte i analyse av bibeltekster og temaer fra bibeltekstene som dukker opp i resepsjonshistorien

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bauer, U. (1999). Anti-Jewish interpretations of Psalm 1 in Luther and in modern German Protestantism. Journal of Hebrew Scriptures, 2. Hentet fra jhsonline.org
 • Dahood, M. (1966). Psalms I, 1-50: Introduction, translation, and notes (s. 174-184). Garden City. N.Y: Doubleday. Bibliotek (Kompendium)
 • Gillingham, S. E. (2008). Psalms through the centuries: Vol. 1 (s. 242-308). Oxford: Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Hillers, D. R. (1978). A study of Psalm 148. The Catholic Biblical Quarterly, 40(3), s. 323-334. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Nielsen, K. (2010). Metaphorical language and theophany in Psalm 18. I P. v. Hecke & A. Labahn (Red.), Metaphors in the Psalms (s. 197-207). Leuven: Peeters. Bibliotek (Kompendium)
 • Pajunen, M. S. (2014). [4QPs.sup.x]: A collective interpretation of Psalm 89: 20-38.(Report). Journal of Biblical Literature, 133(3), s. 479-495. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Smith, M. S. (2014). The canaanite background to the Psalms. I W. P. Brown (Red.), The Oxford handbook of the Psalms (s. 43-56). New York, N.Y: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sollamo, R. (2006). The creation of angels and natural phenomena intertwined in the Book of Jubilees. I C. Hempel, J. Lieu & M. A. Knibb (Red.), Biblical traditions in transmission: Essays in honour of Michael A. Knibb (s. 273-290). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium)
 • Southwood, K. (2018). Metaphor, illness, and identity in Psalms 88 and 102. Journal for the Study of the Old Testament, 43(2), s. 228-246. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Tuell, S. (2009). Between Text & Sermon: Psalm 1. Interpretation, 63, s. 278-280. Bibliotek. Hentet fra journals.sagepub.com
 • Willgren, D. (2018). Why Psalms 1-2 Are Not to Be Considered a Preface to the "Book" of Psalms. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 130(3), s. 384-397. Hentet fra doi.org
 • de Claissé-Walford, N. L. (2012). Psalms. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 221-231). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • de Claissé-Walford, N., Jacobson, R. A. & LaNeel Tanner, B. (2014). The Book of Psalms (s. 1-47, 58-64, 191-202, 281-288, 668-684, 1002-1004). Grand Rapids, Michigan: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift