Utdanningskvalitet

System for utdanningskvalitet ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

System for utdanningskvalitet ved MF vitenskapelig høyskole er utformet for å sikre at institusjonen tilbyr utdanning av høy internasjonal kvalitet, at kompetansen til studenter som utdannes ved institusjonen er god, og at den er godt tilpasset arbeidslivet de skal ut i.

Med utdanningskvalitet menes kvaliteten på MFs rekruttering, undervisning og læringsmiljø, eksamensgjennomføring og forberedelse for yrkesliv slik den fremstår for studentene. Utdanningskvaliteten skal omfatte institusjonens grunnutdanninger (bachelor/master/cand. teol), PhD utdanningen samt etter- og videreutdanning.

Kravet til å ha et kvalitetssystem er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven, og regulert av en forskrift gitt av NOKUT. Internt har MFs styre vedtatt et kvalitetssystem, og gitt retningslinjer for kvalitetsarbeidet. Styret ved MF har hovedansvaret for kvalitetsarbeidet, og har delegert utøvelsen av systemet til andre kompetente organer ved institusjonen gjennom egne vedtak og reglementer.

Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse

Status som merittert underviser ved MF skal henge høyt, og tildeles ansatte som kan dokumentere særlig innsats og gode resultater i sitt pedagogiske utviklingsarbeid. Vi åpner for søknader til merittert underviser hvert annet år. Søknadene behandles av en komité bestående av MF-ansatte med pedagogisk kompetanse. Meritterte undervisere blir formelt utnevnt av rektor.