Legater

MF forvalter fire legater som MF-studenter og MF-kandiater kan søke støtte fra. Se nærmere informasjon om søknadskriterier under hvert enkelt legat.

MFs studentlegater

Legatmidler tildeles dels som støtte til faglig relatert virksomhet for viderekomne studenter ved MF, og dels som støtte til studenter som dokumenterer en vanskelig økonomisk situasjon. Søkerne bes oppgi hvilken kategori de søker under.

Deler av legatmidlene er forbeholdt teologistudenter fra Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer samt teologistudenter fra Nordmøre og Romsdal.

Prester utdannet ved MF som tjenestegjør i disse områdene, kan også komme i betraktning ved etter- og videreutdanning.

Med «viderekomne studenter» i MFs studentlegater menes masterstudenter eller studenter på profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. For å komme i betrakting i kategorien «støtte til en vanskelig økonomisk situasjon» forutsettes det at en har studiene som hovedbeskjeftigelse.

Studenter som søker legatmidlene, må tilhøre et gradsgivende studieprogram ved MF, og ved flere søkere enn midler til utdeling, vil heltidsstudenter prioriteres. Studenter som tidligere har søkt om midler fra disse legatene, har også anledning til å søke.

Stipend utlyses i oktober/november de år der er midler til utdeling. Hvert stipend utgjør normalt kr 5000.

Det skal benyttes eget søknadsskjema, og dette blir tilgjengeliggjort på mf.no ved utlysning.

Kontaktperson:
Berit Widerøe Hillestad
e-post: samfunn@mf.no
tlf.: 22 59 05 95

Herdis og Robert Kirkerøds legat

Legatet har som formål å være til hjelp til utdanning ved MF for personer hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark.

Deler av legatmidlene tildeles studenter ved MF som er fra Nordland, Troms og Finnmark. Prester utdannet ved MF som tjenestegjør i de nevnte fylkene, og som tar videreutdanning ved MF, kan også søke om midler fra legatet.

Stipend utlyses i oktober/november de år der er midler til utdeling. Hvert stipend utgjør normalt kr 5000.

Det skal benyttes eget søknadsskjema, og dette blir tilgjengeliggjort på mf.no ved utlysning.

Kontaktperson:
Berit Widerøe Hillestad
e-post: samfunn@mf.no
tlf.: 22 59 05 95

Professor Hallesby og hustrus legat

Legatet er opprettet til fremme av vitenskapelig forskning i teoretisk og praktisk teologi. Dette innebærer også å heve den vitenskapelige standard i kirkens geistlighet.

Kandidater og prester under 50 år utdannet ved MF kan søke legatet, og det gis primært støtte til studiereiser, litteraturkjøp eller trykkestøtte. Ansatte ved universiteter og høyskoler som har forskning i sin stilling, kan ikke søke stipendet.

Stipend lyses normalt ut i oktober de år der er midler til disposisjon.

Det skal benyttes eget søknadsskjema som blir tilgjengeliggjort på mf.no ved utlysning. I tillegg skal prosjektbeskrivelse vedlegges.

Tildelte stipender skal kvitteres ut med en rapport etter gjennomført prosjekt.

Kontaktperson:
Solveig Elin Bru-Olsen
e-post: solveig.e.bru@mf.no
tlf.: 22 59 05 57 

 

Pastor Peter Anker Stabel og hustru Barbara Borchgrevink legat

Legatet deler ut legatmidler til kvinnelige teologistudenter, eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn.

Det vil årlig deles ut fire til seks stipend på inntil 25.000 kroner. Søknadsfrist er 1. november for utdeling det kommende år. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede og tilskuddets størrelse. Det gis ikke begrunnelser.

Innenfor gruppen av kvinnelige teologistudenter og eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn, vil styret prioritere begrunnede søknader om støtte til utdanning, inkludert etter- og videreutdanning i teologiske fag og til gjennomføring av masteravhandlinger eller faglige prosjekter og forskningsopphold til nytte for kirke og samfunn.

Kontaktperson:
Rektor Vidar L. Haanes
e-post: vidar.l.haanes@mf.no