Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

AVH5090: Thesis for Master of Religious Science

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Ask student@mf.no
Credit points (ECTS):30
Start of studies:Autumn
Study programme:Further education, higher degree level - Experience-based master in Religious Education
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk.
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset område. Arbeidet med masteroppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
 
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet, slik disse er formulert under læringsutbytte i programbeskrivelsen.
 
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) Veilederen skal der bl.a. godkjenne emne for oppgaven.
 
Studenter må normalt ha bestått emner tilsvarende 40 studiepoeng , inkludert metodeemnet, før oppmelding. Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

Overlapping courses

AVH5090 Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk overlapper fullstendig med AVH505 Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har AVH505 fra før av, vil få 0 poeng uttelling for AVH5090 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student:
 • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonens resepsjon.
 • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet AVH5090 har masteroppgave (18.000-24.000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfrist.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om temaet avhandlingen undersøker
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Formulere en presis problemstilling og avgrense et materiale ut fra problemstillingen
 • foreta begrunnede valg av teori og metode ut fra materiale og problemstilling
 • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri/kildemateriale i eget forskningsarbeid
 • bruke faglige begreper/teorier/verktøy til å analysere og drøfte en faglig problemstilling på en selvstendig måte
 • finne og bruke relevante faglige kilder, og referere til disse på en god og redelig måte, i henhold til en etablert referansestandard.
 • formidle egne forskningsresultater skriftlig på en konsis og systematisk måte

> PDF version for printing