Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg (deltid)

Studiet gir kompetanse for stillinger som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse.

Varighet
Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år.

Søknad
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på masteroppgaven. Bruk eget søknadsskjema.

Kontakt
Inge Westly

Her finner du håndbok for PKU i Norge​

Master i klinisk sjelesorg er en videreutdanning som spesielt retter seg mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere som oppfyller opptakskravene kan tas opp. Formålet med studiet er å dyktiggjøre for stillinger i kirke, helsevesen og samfunn som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig spesialistkompetanse.

Utdanningsprogrammet tilsikter balanse mellom klinisk og teoretisk læring med veiledet praksis, faglig refleksjon, oppgaveskriving og valgfrie fordypningstema som sentrale elementer.

Pastoralklinisk utdannelse
Pastoralklinisk utdannelse (PKU) utgjør en sentral del av studiet med tre obligatoriske emner, hver på 20 studiepoeng. PKU har lang tradisjon i pastoral videreutdanning i Norge. I PKU står erfaringsbasert og prosessorientert læring sentralt. Det stilles særskilte opptakskrav og krav om motivasjon til å arbeide med egne læringsbehov og villighet til å utforske egen sjelesorgpraksis. PKU vektlegger et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig formasjon. 

Norsk PKU har helt fra starten vært opptatt av å ivareta internasjonale kontakter og forpliktelser. PKU-emnene i graden svarer derfor til den høyeste internasjonale PKU-standard, både i omfang, innhold og struktur. Det samme gjelder kravene til PKU-veiledernes kompetanse, og kvalitetskrav som stilles til praksisinstitusjonene. MF har inngått avtaler med veiledere og praksisinstitusjoner som er godkjent av Presteforeningens Fagråd for sjelesorg. 

Opptakskrav
For opptak til studieprogrammet kreves fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. 

Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. Dette siste er et særskilt krav som gjelder for PKU-emnene, og dermed hele graden, siden PKU-emnene er integrert i studieprogrammet. Forutsetning for opptak til studieprogrammet er derfor bestått PKU501 med anbefaling om videre studier i masterprogrammet. Mer informasjon om PKU-kurs finner du her. 

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Opptaket foretas av MF i samarbeid med de institusjoner som er kurssteder for PKU. Det benyttes eget søknadsskjema, vedlagt egenberetning og opptaksintervju.

Det er løpende opptak hele året. Forutsetning for opptak til studieprogrammet er derfor bestått PKU501 med anbefaling om videre studier i masterprogrammet, men vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet.

Antall plasser

Alle kvalifiserte får opptak.

Oppbygging

 

Studieprogrammets struktur

4.sem.AVH8010
Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
(30 stp)
3.sem.PKU503
Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
(20 stp)
Valgfritt fordypningsemne på 500-/600-nivå
2.sem.PKU502
Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
(20 stp)
Valgfritt fordypningsemne på 500-/600-nivå
1.sem.PKU501
Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs
(20 stp)
Fellesemnet: Prest og teolog i praksis 10 stp (TEOL8598 og TEOL8599)
Semester10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Beskrivelse av programmet

Studieprogrammet innholder 3 PKU emner, hvert på 400 timers veiledet læring. Emnene utlyses oftest som heltidsstudium på 11-12 uker, av og til som deltidsstudium over 6-9 måneder. Minst ett av kursene må tas i Norge og minst ett av kursene skal være heltidsstudium (11-12 uker). Undervisning med læringspraksis er lagt til institusjoner som MF har samarbeidsavtale med. Det forutsettes en faglig progresjon og utvikling fra kurs til kurs i henhold til emnebeskrivelsene. Videre innholder studiet valgfrie fordypningsemner på til sammen 20 studiepoeng og et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng (masteravhandling), inklusive kurs i vitenskapsteori- og metode.

De overordnede målene for studiet søkes realisert ved at studentene gjennomfører et visst omfang av emner på 500/600-nivå og skriver et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng, inklusive vitenskapsteori og metode.

Følgende emner inngår som studieretningsfag og er kjerneemner i graden:

Portalkurset (10 stp)

PKU501 Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs (20 stp)
PKU502 Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs (20 stp)
PKU503 Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs (20 stp)

Valgfrie fordypningsemner (20 stp).
AVH8010 Masteravhandling (30 stp)

Progresjon

PKU-emnene 501-503 utgjør grunnstammen i graden. Progresjonen fra kurs til kurs er beskrevet i emneheftet. Studiet starter ved opptak til PKU501. Det anbefales at Portalkurset tas like før eller etter PKU501. De valgfrie emnene kan tas mellom, før eller etter PKU501, PKU502 og PKU503.
De enkelte emnene har et omfang på fra 10 til 30 studiepoeng. For hvert emne formuleres kompetansemål med vekt på studentenes innsikt i sentrale faglige problemstillinger. Det er satt opp studiekrav for de enkelte emnene.

Profilering av eget studium
Studieprogrammet gir studentene anledning til å profilere sitt eget studium ut fra faglig bakgrunn, interesser, yrkeshensyn osv. Profileringen kan skje ved valg av kurssteder for PKU-emnene, ved valg av fordypningsemner samt tema for avhandling. De valgfrie fordypningsemnene skal være sjelesorgfaglige relevante og godkjent av MF ved Programutvalget. I Programutvalget er MF og PKU-veiledere representert med 2 representanter hver.

Læringsutbytte

 

Kvalifikasjonsbeskrivelser

KUNNSKAP
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- Ha omfattende og grundig kunnskap om sjelesorgfaget som teologisk og klinisk disiplin
- Ha god kunnskap om metoder og arbeidsmåter i sjelesørgerisk praksis
- Ha god kunnskap om egen person og livserfaring og betydningen av slik innsikt i møte med konfidenten
- Ha kunnskap om vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger og den rolle disse spiller i utformingen av en reflektert sjelesorgforståelse
- Ha god kunnskap om vilkår for interdisiplinære og tverrfaglige dialoger og hvordan sjelesorgens egenart kan artikuleres i slike dialoger
FERDIGHETER
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- Ha ferdigheter som sikrer høy kvalitet i en spesialisert utøvelse av sjelesorg i kirke, helsevesen og samfunn
- Ha gode ferdigheter i å anvende et bredt spekter av sjelesørgerisk metoder og teknikker tilpasset den konkrete sjelesørgeriske situasjon
- Ha gode ferdigheter i å tilrettelegge praktiske og relasjonelle rammer som ivaretar konfidenten og optimaliserer utbytte av sjelesorgsamtalen
- Ha ferdigheter knyttet til utforming og gjennomføring av selvstendig faglig-vitenskapelig arbeid innenfor fagfeltet
GENERELL KOMPETANSE
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- Ha god kunnskap om sjelesorgens identitet og kirkelige forankring både slik denne utformes teologisk og slik den tar form i praktisk-sjelesørgerisk virksomhet
- Ha gode faglige forutsetninger for å kunne formidle fagets innhold på en kritisk reflektert måte i møte med andre fagtradisjoner og aktuelle utfordringer i samtidens sosiale og kulturelle kontekst

Kvalifikasjon etter fullført program

Mastergrad i klinisk sjelesorg.

Utveksling

Gjennom en av MFs utvekslingsavtaler, kan du ta deler av studiet i utlandet. Et slikt opphold gir viktige faglige inntrykk og minner for livet.

For mer informasjon om hvor du kan dra og søknadsprosess, se MFs sider om utveksling.