NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL8599: Prest og teolog i praksis – del II

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Inge Westly (Inge.Westly@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring er et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet som fokuserer på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter.
Emnet sikter mot teologisk faglighet i praksis og hvordan presten kan fortsette å utvikle kunnskap i sitt arbeid. Hvordan er det mulig å utvikle en god dialog mellom akademisk faglighet og pastorale erfaringer? Hvordan kan presten utvikle sin profesjonskunnskap?
Emnet inngår som obligatorisk emne i Erfaringsbasert masterutdanning i praktisk teologi og Masterutdanning i klinisk sjelesorg, men det kan også tas som et enkeltemne. Emnet tilbys i et samarbeid mellom VID, TF/UiO og MF.
 
Hovedtema:
  • Prestens profesjonskunnskap
  • Dialog mellom akademisk faglighet og pastorale erfaringer
  • Praktisk-teologisk teori og metode
 
Forkunnskapskrav
Det kreves cand.theol. grad eller tilsvarende, samt relevant erfaring fra kirkelig tjeneste, fortrinnsvis prestetjeneste. «TEOL8598 Prest og teolog i praksis, del I» må være bestått for å ta dette emnet.
 
Arbeids- og undervisningsformer
  • Skriftlig forarbeid til samlingen.
  • Undervisning og gruppearbeid på samlingen, samt gi og motta tilbakemeldinger på de skriftlige innleveringene
  • Litteraturstudium på ca 350 sider
  • Veiledning på skriftlige innleveringer

Overlappende emner

TEOL8599 overlapper fullstendig TEOL8581. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har dette emne fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL8599 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten bestå/få godkjent:Obligatorisk deltakelse på samlingen (minimum 75 %) Utkast til faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode. Tema og problemstilling fastsettes i samråd med veileder. Leveres til oppgitt frist før andre kurssamling og blir gjenstand for tilbakemelding på samlingen. Endelig innlevering av bearbeidet faglig essay til oppgitt frist etter samlingen.
 
Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets studiekrav.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets studiekrav.

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:
Studenten har avansert kunnskap om prestens profesjonsområder inngående kunnskap om praktisk-teologiske metoder innenfor temaområdet for eget essay
 
Studenten kanbruke relevant litteratur for å utvikle profesjonskunnskapen som prest analysere og forholde seg kritisk til praktisk-teologiske metoder med tanke på eget faglige arbeid gjennomføre et selvstendig, avgrenset arbeid under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer

> PDF-versjon for utskrift