Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8599: Prest og teolog i praksis – del II

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Inge Westly (Inge.Westly@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring er et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet som fokuserer på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter.
Emnet sikter mot teologisk faglighet i praksis og hvordan presten kan fortsette å utvikle kunnskap i sitt arbeid. Hvordan er det mulig å utvikle en god dialog mellom akademisk faglighet og pastorale erfaringer? Hvordan kan presten utvikle sin profesjonskunnskap?
Emnet inngår som obligatorisk emne i Erfaringsbasert masterutdanning i praktisk teologi og Masterutdanning i klinisk sjelesorg, men det kan også tas som et enkeltemne. Emnet tilbys i et samarbeid mellom VID, TF/UiO og MF.
 
Hovedtema:
  • Prestens profesjonskunnskap
  • Dialog mellom akademisk faglighet og pastorale erfaringer
  • Praktisk-teologisk teori og metode
 
Forkunnskapskrav
Det kreves cand.theol. grad eller tilsvarende, samt relevant erfaring fra kirkelig tjeneste, fortrinnsvis prestetjeneste. «TEOL8598 Prest og teolog i praksis, del I» må være bestått for å ta dette emnet.
 
Arbeids- og undervisningsformer
  • Skriftlig forarbeid til samlingen.
  • Undervisning og gruppearbeid på samlingen, samt gi og motta tilbakemeldinger på de skriftlige innleveringene
  • Litteraturstudium på ca 350 sider
  • Veiledning på skriftlige innleveringer

Overlappende emner

TEOL8599 overlapper fullstendig TEOL8581. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har dette emne fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL8599 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten bestå/få godkjent:
  • Obligatorisk deltakelse på samlingen (minimum 75 %)
  • Utkast til faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode. Tema og problemstilling fastsettes i samråd med veileder. Leveres til oppgitt frist før andre kurssamling og blir gjenstand for tilbakemelding på samlingen.
  • Endelig innlevering av bearbeidet faglig essay til oppgitt frist etter samlingen.
 
Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets studiekrav.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets studiekrav.

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:
Studenten har avansert kunnskap om prestens profesjonsområder inngående kunnskap om praktisk-teologiske metoder innenfor temaområdet for eget essay
 
Studenten kanbruke relevant litteratur for å utvikle profesjonskunnskapen som prest analysere og forholde seg kritisk til praktisk-teologiske metoder med tanke på eget faglige arbeid gjennomføre et selvstendig, avgrenset arbeid under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer

> PDF-versjon for utskrift