Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8598: Prest og teolog i praksis – del I

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnet fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte på fornyet inspirasjon i prestehverdagen. Det gir innføring i praktisk-teologisk teori og metode i spenningen mellom tradisjon og nye utfordringer lokalt og globalt, og hvordan man kan reflektere over pastoralteologi og ekklesiologi i en pluralistisk tid.
Emnet inngår som obligatorisk emne i Erfaringsbasert masterutdanning i praktisk teologi og Masterutdanning i klinisk sjelesorg, men det kan også tas som et enkeltemne. Det kreves cand.theol. grad eller tilsvarende, samt relevant erfaring fra kirkelig tjeneste, fortrinnsvis prestetjeneste. Emnet tilbys i et samarbeid mellom VID, TF/UiO og MF.
 
Emnet utgjør også den avsluttende delen i bispemøtets innføringsprogram for nye prester.
Hovedtemaer: Luthersk prestetjeneste i dag Pastoralteologi og ekklesiologi i en pluralistisk tidPraktisk-teologisk teori og metode
 
Forkunnskapskrav
Det kreves cand.theol. grad eller tilsvarende, samt relevant erfaring fra kirkelig tjeneste, fortrinnsvis prestetjeneste.
 
Arbeids- og undervisningsformer Skriftlig forarbeid til samlingen Undervisning og gruppearbeid på samlingen, samt gi og motta tilbakemeldinger på de skriftlige innleveringene Litteraturstudium ca. 350 sider Veiledning på skriftlige innleveringer

Overlappende emner

TEOL8598 overlapper fullstendig med TEOL8592 og TEOL8581. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har disse emnene fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL8598 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten bestå/få godkjent:
  • Obligatorisk deltakelse på samlingen (minimum 75%)
  • Litteraturrapport (1200 – 1500 ord). Denne skrives på bakgrunn av egenvalgte 100 sider av fellespensum og skal vise hvordan valgt litteratur kan være relevant for egen prestetjeneste. Leveres til oppgitt frist før samlingen.
  • Refleksjonsnotat (1200 – 1500 ord) som på bakgrunn av kurssamlingen og pensum reflekterer over interessefelt og mulig tema for videre studier. Notatet kan gjerne reflektere rundt og begrunne tema og problemstilling for faglig essay til Prest og teolog i praksis, del 2. Leveres til oppgitt frist etter kurssamlingen.
 
Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets studiekrav.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av emnets studiekrav.

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:
 
Studenten har:har avansert kunnskap om nyere pastoralteologi og ekklesiologi og deres sammenheng med presterollen har inngående kunnskap om nyere praktisk teologi, med særlig vekt på forholdet mellom teori og praksis
 
Studenten kan: kan bruke relevante praktisk-teologiske metoder på en selvstendig måte i eget faglige arbeid kan analysere ekklesiologiske og pastoralteologiske problemstillinger med tanke på egen prestetjeneste

> PDF-versjon for utskrift