Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL6520: Kunsten å snekre en preken - med prostiet som verksted

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Inge Westly (Inge.Westly@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

«Kunsten å snekre en preken» er et prostibasert kurs med prekenen som tema. Det har som mål å bidra til bedre prekener og positivt læringsmiljø i kollegiet. Ved hjelp av metoder for beskrivelse og analyse av prekener vil emnet gi prestene verktøy til å utvikle egen prekenpraksis i samarbeid med andre kolleger. I den første delen vil emnet ta opp spørsmålet om språk, struktur og kreativitet. Den andre vil tematisere prekenfremførelse, stemmebruk og kropp. Gjennom hele perioden vil emnet fokusere på prekenens teologi. Emnet går over to semestre.
 
Forkunnskapskrav: Mastergrad i teologi, Cand.theol., eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75%)
 • Levere og få godkjent refleksjonsnotat til første samling; redegjørelse for egen prekenprosess og prekenerfaring. Omfang: 1200 ord.  
 • Levere og få godkjent til fellessamling; beskrivelse/gjennomgang av eget prekenmanus (etter egen mal for prekenbeskrivelse) Omfang: 1200 ord.  
 • Levere og få godkjent avsluttende refleksjonsnotat: 1500-2000 ord.  
 • Delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering
Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. For at ikke vurderingsmeldingen skal regnes som ett av i alt tre vurderingsforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om retorikkens bevismidler
 • God kunnskap om homiletisk teori med søkelys på struktur og språklige uttrykk i prekener
 • God forståelse for hvordan man framstår som kommunikator
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Beskrive og utvikle prekener ut fra et performativt, retorisk og teologisk perspektiv

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne. Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Jørgensen, C. (2009). Hvad er retorik. I C. Jørgensen & L. Villadsen (Red.), Retorik: Teori og praksis (s. 11-35). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Bibliotek (Kompendium)
 • Lorensen, M. (2020). Nyere nordisk homiletik: Empirisk vending, fremmedhed og resonans. Tidsskrift for praktisk teologi, 37(1), s. 42-53. Bibliotek. Hentet fra journals.mf.no
 • Skjæveland, T. & Mosdøl, H. O. (2013). Jakta på den raude tråden - og knaggar i preika. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, (2), s. 32-40. Bibliotek. Hentet fra www.mf.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • Angel, S. (2014). Ordet og prekenen. I G. Hellemo (Red.), Gudstjeneste på ny (s. 50-70). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Craddock, F. B. (2001). As one without authority (4th utg., s. 3-40). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Gaarden, M. (2013). Den empiriske fordring til homiletikken. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 30(2), s. 3-20. Bibliotek. Hentet fra www.mf.no
 • Nordin, P. (2014). En samtidig homiletic - en refleksion over egen prædikenpraksis. Kritisk forum for praktisk teologi, 34(137), s. 5-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Wingren, G. (1960). Predikan: En principiell studie (2. uppl. utg., s. 1-37). Lund: Gleerup. (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Allen, R. J. (2014). Preaching and the other: Studies of postmodern insights (s. 7-27). St. Louis, Mo.: Lucas Park . Bibliotek (Kompendium)
 • McKenzie, A. M. (2010). Novel preaching: Tips from top writers on crafting creative sermons (s. 9-26). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ottensten, M. & Johansson, T. (2010). Predikan växer fram (s. 69-98). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Webb, J. M. (2001). Preaching without notes. Nashville, Tenn: Abingdon Press. Bibliotek /9780687090884
 • Westly, I. (2013). Evangelium og erfaring - i tre prekener av Gunnar Stålsett. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, (2), s. 52-65. Bibliotek.

DELEMNE D LITTERATUR

 • Allen, R. J. (2014). Preaching and the other: Studies of postmodern insights (s. 28-46). St. Louis, Mo.: Lucas Park. Bibliotek (Kompendium)
 • Bryan, C. & Landon, D. (2014). Listening to the Bible: The art of faithful Biblical interpretation (s. 133-156). New York, N.Y: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Campbell, C. L. (2004). Resisting the powers. I J. Childers (Red.), Purposes of preaching (s. 23-39). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Childers, J. (1998). Performing the Word: Preaching as theatre (s. 99-120). Nashville, Tenn: Abingdon Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Taylor, B. B. (2004). The weekly wrestling match. I M. Graves (Red.), What's the matter with preaching today (s. 171-182). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift