Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5515: Sjelesorg med institusjonspraksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

TEOL5510&english=" title="http://www.mf.no/emnekatalog?mode=emne&idnr=TEOL5510&english=">www.mf.no
TEOL5515 gir en innføring i det sentrale praktisk-teologiske emneområdet sjelesorg samt praksis på institusjon.  
Emnet består av to delemner:
 
DELEMNE A. SJELESORG (3 STP)
Dette delemnet sikter mot å gi en grunnleggende innføring i den kristne sjelesorgs egenart. Det fokuseres på sjelesorgens bibelske forankring og teologiske begrunnelse i rammen av kirkens diakoni. Med bakgrunn i momenter fra sjelesorgens faghistorie gis en innføring i sentrale posisjoner til forståelse av sjelesorgens kontekstuelle forankring. Det legges vekt på sjelesorgens faglige og konkrete kontekst; sjelesorg på et bestemt sted i en bestemt sammenheng. To forhold har særlig betydning: For det første forståelsen av den sjelesørgeriske samtalens egenart, og dernest sjelesorgens fortolkning og bruk av innsikter fra andre fagområder så som religionspsykologi, psykoterapi og religionssosiologi. Sjelesørgerens forutsetninger vil bli tematisert, og i forlengelsen av dette belyses sjelesørgeriske emner med særlig relevans for institusjonstjenesten.
 
DELEMNE B. INSTITUSJONSPRAKSIS (7 STP)
Veiledet institusjonspraksis varer i 4 uker og finner sted på sykehus, i fengsel, på sykehjem, i Forsvaret eller annen institusjon. Det legges vekt på studentens møte med mennesker i sykdom og krise, møte med prestetjenesten i et tverrfaglig team på en institusjon og studentens egen vekst og modningsprosess mot prestetjeneste. Institusjonspraksis inneholder både observasjon og deltakelse.
 
Arbeidsform og organisering:
Undervisning i seminarform, øvelser og praksis. Praksisperioden er veiledet. Nærmere informasjon om ordning for institusjonspraksis finnes i emnearket og i eget praksishefte (se Canvas). Praksis er både observerende og deltagende. Det er krav om innbetaling av egenandel for opphold/overnatting i forbindelse med øvingsdagene.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi- høyere grad.
Det er et forkunnskapskrav at emnet TEOL2542 er fullført.

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med PT203-04V Sjelesorg og ungdomsdiakoni, reduseres dette emnet med 5 stp
 • Med PT503-04V Sjelesorg med institusjons, reduseres dette emnet med 10 stp
 • Med PT509-04V Institusjonspraksis (overgang), reduseres dette emnet med 5 stp
 • Med PT510-04V Sjelesorg og diakoni, reduseres dette emnet med 5 stp
 • Med DIA511-04V Sjelesorg..., reduseres dette emnet med 2 stp
 • Med PT573-07H Sjelesorg med institusjonspraksis, reduseres dette emnet med 10 stp
 • Med TEOL5510 reduseres dette emnet med 7 stp

Studiekrav

Studenten skal i tilknytning til seminarundervisningen, øvelser og praksis:
 • ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 prosent frammøte)
 • bestå praksis og levere evalueringsrapport fra praksis
 • levere og få godkjent observasjonsnotat (samtalereferat) eller kasusdrøfting (1000-1500 ord) som anvender teori fra pensum (delemne A) i møte med en konkret sjelesørgerisk problematikk
 • levere og få godkjent bokrapport fra pensum (800-1200 ord) innen angitt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Informasjon om praksis som studiekrav:
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må praksisperioden helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. Nærmere beskrivelse av praksisopplegg finnes i informasjonshefte for praksisperioden. Studenter som i lære og livsførsel setter seg utover de rammer som gjelder for vigslet tjeneste, kan nektes å gjennomføre praksis.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5515 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. SJELESORG
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sjelesorgens teologiske begrunnelse og kirkelige forankring
 • kunnskap om den sjelesørgeriske samtalens forutsetninger og rammer
 • kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer knyttet til møte med kriser, eksistensiell tematikk, sykdom og lidelse
 • kunnskap om sjelesorgens kontekstuelle karakter
 • kunnskap om sjelesorg innenfor rammen av en institusjon
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over egen praksisutøvelse i lys av tematikk på emnet, herunder kroppsspråk og stemmebruk
 • føre en sjelesørgerisk samtale med mennesker i krise
DELEMNE B. INSTITUSJONSPRAKSIS
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om prestetjeneste i rammen av en institusjon
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • samhandle med andre aktører i den aktuelle institusjonen i formelle og uformelle situasjoner
møte mennesker som sjelesørger på en forsvarlig måte
 • forkynne og være liturg i en institusjonskontekst
 • reflektere over teologiske og kirkelige utfordringer i møte med konfidenter og ansatte
 • reflektere over egen faglig utøvelse, pastoral praksis, identitet og tro og justere disse under veiledning

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Cooper-White, P. (2012). Suffering. I B. J. Miller-McLemore (Red.), The Wiley-Blackwell companion to practical theology (s. 23-31). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Danbolt, L. J. (2014). Hva er religionspsykologi. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 17-32). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. utg., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Falk, B. (2016). Å være der du er: Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtale (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift