Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2772: Metodistisk spiritualitet med røtter i østkirken

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-09 9. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato: 6. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Disiplinbasert master i teologi, studieretning metodistisk teologi. TEOL2772 skal drøfte sammenhengen mellom den fromhetstradisjon som vokste frem i den østlige del av kirken og den metodistiske. Faget vil derfor gi en innføring i østkirkens teologi og la teologer både fra den østlige og den metodistiske tradisjon presentere sin forståelse av likheter og forskjeller i de to tradisjonene.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2772 har som vurderingsform hjemmeeksamen (3 dager). Hjemmeoppgaven skal være på mellom 2500-3500 ord over oppgitt emne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om østkirkelig fromhetstradisjon.
 • kunnskap om hvordan metodistiske teologer tolker sammenhengen mellom ortodoks og metodistisk spiritualitet.
 • kunnskap om hvordan ortodokse teologer tolker sammenhengen mellom ortodoks og metodistisk spiritualitet.
 • kunnskap om noen østkirkelige teologer som var kilde til John Wesleys teologi.
 
FERDIGHETER
 • drøfte sammenhengen mellom ulike fromhetstradisjoner
 • se sin egen fromhetstradisjon i relasjon til andres
 • drøfte betydningen av å ha en gjennomtenkt fromhetstradisjon

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Grande, P. B. (2009). Den ortodokse kirke (s. 19-179, 211-218). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Halldorf, P. (2001). 21 kirkefedre: Historien om hvordan kristendommen ble utformet (s. 120-132). Oslo: Luther. Bibliotek
 • Kimbrough, S. (Red.) (2002). Orthodox and Wesleyan spirituality (s. 25-32, 59-80, 81-99, 117-126, 129-156, 157-172, 189-201, 241-263, 265-285). Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press. Bibliotek
 • Lester, R. (Red.) (2005). Early methodist life and spirituality: A reader (s. 101-133, 189-224). Nashville: Kingswood Books. Bibliotek
 • Pseudo-Macarius, Andrén, O. & Rubenson, S. (2001). Makarios andliga homilier: Urval (s. 7-22, 55-82). Skellefteå: Artos. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift