NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL2610: Misjon, global kristendom og religionsdialog

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Norseth (Kristin.Norseth@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – 2020-01-24 24. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Utleveringsdato:21. jan. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2020

Generell informasjon

Emnet TEOL2610 vil gi studentene kunnskap om kirken som en global størrelse. En av forutsetningene for dens globale karakter er at kirken er misjonal og bærer i seg et ønske og en vilje til å formidle sitt budskap både lokalt og global, både gjennom diakoni og forkynnelse. Gjennom emnet vil vi gi et bidrag til forståelsen av hva det vil si å være en misjonal kirke. Et annet kjennetegn på at kirken er global er den mangfoldighet av teologiske perspektiver som er vokst frem i de ulike kontekster kirken er en del av. Studentene vil gjennom emnet få en innføring i de mest sentrale tilnærminger til kontekstuell teologi. Både globalt og nasjonalt må kirken forholde seg til mange ulike religioner. En grunnleggende innføring i religionsteologi og religionsdialog er derfor viktig. I tillegg til en teoretisk tilnærming vil det bli gitt konkrete eksempler på hvordan religionsdialogen har fungert i Norge.
 
TEOL2610 fokuserer på fire hovedtema. Disse er misjonshistorie, global kristendom, misjonal kirke og religionsdialog, men vil også ta opp andre aktuelle tema knyttet til misjon. Emnet er et kjerneemne i profesjonsstudiet i teologi.
 
Emnet vil ha følgende arbeidsformer: seminarer, forelesning og studentfremlegg

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

Studenten skal, for å få avsluttende vurdering,
 • Skrive en faglig oppgave innenfor et av de fire fokusområdene med utgangspunkt i faglitteratur (minst to forfattere/kilder). Oppgaven skal være på 2000-2500 ord.
 • Bestå en kortprøve om hovedpunktene i misjonshistorie, global kristendom og kontekstuell teologi, misjonal kirke og religionsdialog.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2610 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om hva det vil si å være en misjonal kirke både i en lokal og en global sammenheng.
 • god kunnskap om kristendommens budskap i forhold til andre religioner.
 • god kunnskap om kirkens globale karakter og om hvordan teologi er blitt utformet innenfor ulike kontekster.
 • kunnskap om misjonens teologiske basis.
 • kunnskap om misjonens historie med vekt på tidsrommet etter 1800.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte misjonens historiske rolle både i norsk og internasjonal sammenheng.
 • delta i arbeidet med å synliggjøre kirken som misjonal, både lokalt og globalt.
 • med basis i den kristne tro gå i dialog med mennesker som tilhører andre religioner.
 • drøfte en fortsatt utvikling av misjonsteologien i lys av aktuell kontekst.
 • delta i kirkens og samfunnets debatt om misjonens relevans.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bach Nikolajsen, J. (2015). The formative power of liturgy: The Church as a liturgical community in a post-Christendom society. European journal of theology, 23(2), s. 161-168. Bibliotek (Kompendium).
 • Bach Nikolajsen, J. (Red.) (2015). Missional kirke i et pluralistisk samfund ([2.] utg., s. 7-67, 109-182). Fredericia: Kolon. Bibliotek
 • Bach Nikolajsen, J. (2015). Menighedens liv med Bibelen: Menigheden som hermeneutisk fællesskab ifølge John Howard Yoder. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 42(1), s. 5-17. Bibliotek (Kompendium).
 • Berentsen, J.-M., Engelsviken, T. & Jørgensen, K. (Red.) (2004). Missiologi i dag (2. utg., s. 15-19, 37-186, 198-261, 369-380). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Engelsviken, T. (2003). Missio Dei: Understanding and misunderstanding of a theological concept in European churches and missiology. International review of mission, 92(367), s. 481-497. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Hauge, A. (2008). Feministteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (s. 599-613). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2004). Misjonerende folkekirke: Selvmotsigelse eller mulighet?. Norsk tidsskrift for misjon, 58(4), s. 213-224. Bibliotek (Kompendium).
 • Henriksen, J.-O. (2011). Multifaced Christianity and the postmodern condition: Reflections on the challenges to churches in the Northern hemisphere. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 3-21). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, T. (2007). Jordens barn, solens barn, vindens barn: Kristen tro i et samisk landskap (s. 31-49, 140-157). [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Kim, S. C. H. & Kim, K. (2016). Christianity as a world religion: An introduction (2. utg.). London: Bloomsbury. Bibliotek /9781472569349
 • Kirk, J. A. (2011). The post-modern conditions and the churches' (co-)mission. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 22-35). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Knitter, P. F. (2002). Introducing theologies of religions. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek
 • Leirvik, O. (2010). Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge (s. 10-108). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Norseth, K. (2008). Kvinner på misjonsmarken. I K. O. Sannes & E. Grandhagen (Red.), Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken (s. 101-112). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift