Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2610: Misjon, global kristendom og religionsdialog

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Emnet TEOL2610 vil gi studentene kunnskap om kirken som en global størrelse. En av forutsetningene for dens globale karakter er at kirken er misjonal og bærer i seg et ønske og en vilje til å formidle sitt budskap både lokalt og global, både gjennom diakoni og forkynnelse. Gjennom emnet vil vi gi et bidrag til forståelsen av hva det vil si å være en misjonal kirke. Et annet kjennetegn på at kirken er global er den mangfoldighet av teologiske perspektiver som er vokst frem i de ulike kontekster kirken er en del av. Studentene vil gjennom emnet få en innføring i de mest sentrale tilnærminger til kontekstuell teologi. Både globalt og nasjonalt må kirken forholde seg til mange ulike religioner. En grunnleggende innføring i religionsteologi og religionsdialog er derfor viktig. I tillegg til en teoretisk tilnærming vil det bli gitt konkrete eksempler på hvordan religionsdialogen har fungert i Norge.
 
TEOL2610 fokuserer på fire hovedtema. Disse er misjonshistorie, global kristendom, misjonal kirke og religionsdialog, men vil også ta opp andre aktuelle tema knyttet til misjon. Emnet er et kjerneemne i profesjonsstudiet i teologi.
 
Emnet vil ha følgende arbeidsformer: seminarer, forelesning og studentfremlegg

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.
 

Studiekrav

Studenten skal, for å få avsluttende vurdering,
 • Skrive en faglig oppgave innenfor et av de fire fokusområdene med utgangspunkt i faglitteratur (minst to forfattere/kilder). Oppgaven skal være på 2000-2500 ord.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2610 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om hva det vil si å være en misjonal kirke både i en lokal og en global sammenheng.
 • god kunnskap om kristendommens budskap i forhold til andre religioner.
 • god kunnskap om kirkens globale karakter og om hvordan teologi er blitt utformet innenfor ulike kontekster.
 • kunnskap om misjonens teologiske basis.
 • kunnskap om misjonens historie med vekt på tidsrommet etter 1800.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte misjonens historiske rolle både i norsk og internasjonal sammenheng.
 • delta i arbeidet med å synliggjøre kirken som misjonal, både lokalt og globalt.
 • med basis i den kristne tro gå i dialog med mennesker som tilhører andre religioner.
 • drøfte en fortsatt utvikling av misjonsteologien i lys av aktuell kontekst.
 • delta i kirkens og samfunnets debatt om misjonens relevans.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bach Nikolajsen, J. (Red.) (2015). Missional kirke i et pluralistisk samfund ([2.] utg., s. 7-67, 109-162). Fredericia: Kolon. Bibliotek
 • Bach Nikolajsen, J. (2017). Kirkens rolle i et pluralistisk samfund (s. 61-89). Fredericia: Kolon. Bibliotek (Kompendium)
 • Engelsviken, T. (2003). Missio Dei: Understanding and misunderstanding of a theological concept in European churches and missiology. International review of mission, 92(367), s. 481-497. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Fagerli, B., Grung, A., Kloster, S. & Onsrud, L. (Red.) (2016). Dialogteologi på norsk (s. 19-62, 102-135, 196-210, 247-292). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2004). Misjonerende folkekirke: Selvmotsigelse eller mulighet?. Norsk tidsskrift for misjon, 58(4), s. 213-224. Bibliotek. Hentet fra journals.mf.no
 • Henriksen, J.-O. (2011). Multifaced Christianity and the postmodern condition: Reflections on the challenges to churches in the Northern hemisphere. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 3-21). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Kirk, J. A. (2011). The post-modern conditions and the churches' (co-)mission. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 22-35). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Knitter, P. F. (2002). Introducing theologies of religions (s. 216-237). Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Leirvik, O. (2016). Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge (3. utg., s. 10-114). Oslo: Pax forlag. Bibliotek
 • Nikolajsen, J. B. (2019). Folkekirke, mission og pluralistisk samfund. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(1), s. 23-33. Bibliotek. Hentet fra journals.mf.no
 • Nikolajsen, J., Haug, K., Thoresen, F. & Eskilt, I. (Red.) (2021 upublisert). Missiologi - en innføring. Oslo: Cappelen/Damm akademisk. (Se Canvas)
 • Olsen, J. (2004). Religionsteologiens tre blodtyper: A, B og C. I H. Nielsen (Red.), Religionsteologi (Vol. Nr. 7, s. 27-42). Frederiksberg: Dansk Missionsråd i samarbejde med Unitas Forlag. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift