Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2610: Misjon, global kristendom og religionsdialog

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Jeppe Bach Nikolajsen (Jeppe.B.Nikolajsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet TEOL2610 vil gi studentene kunnskap om kirken som en global størrelse. En av forutsetningene for dens globale karakter er at kirken er misjonal og bærer i seg et ønske og en vilje til å formidle sitt budskap både lokalt og global, både gjennom diakoni og forkynnelse. Gjennom emnet vil vi gi et bidrag til forståelsen av hva det vil si å være en misjonal kirke. Et annet kjennetegn på at kirken er global er den mangfoldighet av teologiske perspektiver som er vokst frem i de ulike kontekster kirken er en del av. Studentene vil gjennom emnet få en innføring i de mest sentrale tilnærminger til kontekstuell teologi. Både globalt og nasjonalt må kirken forholde seg til mange ulike religioner. En grunnleggende innføring i religionsteologi og religionsdialog er derfor viktig. I tillegg til en teoretisk tilnærming vil det bli gitt konkrete eksempler på hvordan religionsdialogen har fungert i Norge.
 
TEOL2610 fokuserer på fire hovedtema. Disse er misjonshistorie, global kristendom, misjonal kirke og religionsdialog, men vil også ta opp andre aktuelle tema knyttet til misjon. Emnet er et kjerneemne i profesjonsstudiet i teologi.
 
Emnet vil ha følgende arbeidsformer: seminarer, forelesning og studentfremlegg

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.
 

Studiekrav

Studenten skal, for å få avsluttende vurdering,
 • Skrive en faglig oppgave innenfor et av de fire fokusområdene med utgangspunkt i faglitteratur (minst to forfattere/kilder). Oppgaven skal være på 2000-2500 ord.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2610 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om hva det vil si å være en misjonal kirke både i en lokal og en global sammenheng.
 • god kunnskap om kristendommens budskap i forhold til andre religioner.
 • god kunnskap om kirkens globale karakter og om hvordan teologi er blitt utformet innenfor ulike kontekster.
 • kunnskap om misjonens teologiske basis.
 • kunnskap om misjonens historie med vekt på tidsrommet etter 1800.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte misjonens historiske rolle både i norsk og internasjonal sammenheng.
 • delta i arbeidet med å synliggjøre kirken som misjonal, både lokalt og globalt.
 • med basis i den kristne tro gå i dialog med mennesker som tilhører andre religioner.
 • drøfte en fortsatt utvikling av misjonsteologien i lys av aktuell kontekst.
 • delta i kirkens og samfunnets debatt om misjonens relevans.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bach Nikolajsen, J. (Red.) (2015). Missional kirke i et pluralistisk samfund ([2.] utg., s. 7-67, 109-162). Fredericia: Kolon. Bibliotek
 • Bach Nikolajsen, J. (2017). Kirkens rolle i et pluralistisk samfund (s. 61-89). Fredericia: Kolon. Bibliotek (Kompendium)
 • Berentsen, J.-M., Engelsviken, T. & Jørgensen, K. (Red.) (2004). Missiologi i dag (2. utg., s. 15-170). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Engelsviken, T. (2003). Missio Dei: Understanding and misunderstanding of a theological concept in European churches and missiology. International review of mission, 92(367), s. 481-497. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Fagerli, B., Grung, A., Kloster, S. & Onsrud, L. (Red.) (2016). Dialogteologi på norsk (s. 19-62, 102-135, 196-210, 247-292). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2004). Misjonerende folkekirke: Selvmotsigelse eller mulighet?. Norsk tidsskrift for misjon, 58(4), s. 213-224. Bibliotek. Hentet fra journals.mf.no
 • Henriksen, J.-O. (2011). Multifaced Christianity and the postmodern condition: Reflections on the challenges to churches in the Northern hemisphere. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 3-21). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Kirk, J. A. (2011). The post-modern conditions and the churches' (co-)mission. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 22-35). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Knitter, P. F. (2002). Introducing theologies of religions (s. 216-237). Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Leirvik, O. (2016). Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge (3. utg., s. 10-114). Oslo: Pax forlag. Bibliotek
 • Nikolajsen, J. B. (2019). Folkekirke, mission og pluralistisk samfund. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(1), s. 23-33. Bibliotek. Hentet fra journals.mf.no
 • Olsen, J. (2004). Religionsteologiens tre blodtyper: A, B og C. I H. Nielsen (Red.), Religionsteologi (Vol. Nr. 7, s. 27-42). Frederiksberg: Dansk Missionsråd i samarbejde med Unitas Forlag. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift