NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL2510: Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er sentrert om fire ukers menighetspraksis. Praksisperioden gir kunnskap om prestetjeneste i menighet, og øvelse i sentrale pastorale ferdigheter. Studentene blir kjent med gudstjenesteledelse, forkynnelse, undervisning, samtaler, samhandling med kolleger og frivillige, og med kirkens rolle i lokalsamfunnet. Emnet gir innføring i å inngå i veiledning, og gir mulighet til identifikasjon med, og kritisk refleksjon over, prestetjeneste i lokalkirken. Kunnskapsutviklingen i praksis forberedes og følges opp gjennom øvingsdager, praksismottak, tverrfaglig seminar og mulighet for individuelle samtaler. Gjennomføring av menighetspraksis forutsetter at student snakker flytende norsk.
 
Emnet gir en særlig innføring i liturgikk som grunnlag for økt fortrolighet med gudstjenesteordningen og prestens rolle som gudstjenesteleder. Liturgens tilstedeværelse med pust, kropp og stemme står her sentralt. Sammen med TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi og RL1020B Religionspedagogikk bidrar dette med faglige perspektiver på praksisperioden, og fungerer som grunnlag for videre studier i praktisk teologi i rammen av profesjonsstudiet.
 
Emnet består av to delemner:
A. Liturgikk og muntlig formidling (3,5 stp.)
B. Menighetspraksis (6,5 stp.)
 
Arbeidsform og organisering
Delemne A:
 • Seminarundervisning i klasserom før og etter praksis med vekt på innføring i liturgikk.
 • Øvingsdager lagt til lokale kirker hvor studentene enkeltvis og i gruppe arbeider med liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse.
 
Delemne B:
 • 4 ukers sammenhengende observerende og deltakende veiledet menighetspraksis med særlig vekt på gudstjenesteledelse og forkynnelse.
 • Samlinger som forbereder praksis og bearbeider studentenes praksiserfaring.

Overlappende emner

TEOL2510 Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling overlapper delvis med TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, og fullstendig med de utgåtte emnene PT202 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, PT502 PT-2: Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis og PT272 Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL2540 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. Studenter som i rammen av TEOL2540 har gjennomført øvingsdager med tanke på overgang til profesjonsstudiet i teologi, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har PT202 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT502 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT272 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten (se studiearket for maler og kriterier etc):
 • ha godkjent oppmøte i undervisning og øvelser (minimum 75 %).
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å delta i praksisperioden.
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkludert levere og få godkjent evalueringsrapport
 • levere og få godkjent preken holdt i praksis
 • levere og få godkjent refleksjonsnotat over preken holdt i praksis (800-1000 ord)
 • være med og forberede og gjennomføre et undervisningstiltak (konfirmant, trosopplæring el.l.)
 • bestå avsluttende kortprøve i liturgikk
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 
Informasjon om praksis som studiekrav:
 • Praksisperioden består av observerende og deltakende praksis som normalt er integrert i hverandre.
 • Etter søknad kan studentene gjennomføre en rent observerende praksis. Dette krever en utvidet praksisrapport som kompensasjon for bortfallet av studiekravene som gjelder for deltakende praksis knyttet til gudstjenesteledelse og forkynnelse. Det kreves deltakende praksis for å bli opptatt på emnene TEOL5510 og TEOL5520.
 • Studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke, vil normalt kunne ha sin praksis i kirkesamfunnet studenten selv tilhører.
 • Dersom praksisperioden vurderes til «Ikke godkjent», må praksis helt eller delvis tas på ny. Det vil normalt bli gitt én ny mulighet til å bestå praksis, jf Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett (1) forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvunget fravær. Fraværet må meldes MF umiddelbart.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • god kunnskap om prestens rolle som gudstjenesteleder
 • god kunnskap om ordningen for hovedgudstjenesten i Den norske kirke og grunnlaget for denne
 • god kunnskap om egen kropp og stemmes betydning for gudstjenesteledelse, messesang, forkynnelse og muntlig formidling
 • kunnskap om presten som bidragsyter i kirkelig undervisning
 • kunnskap om liturgikk som fagfelt, om liturgiens teologi og historie
 • kunnskap om kirkeår, kirkehus og kirkerom
 • kunnskap om didaktisk arbeid i menighetskontekst
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utføre pastorale oppgaver på en tilfredsstillende måte med teologisk og etisk bevissthet
 • forberede og lede en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere faglig over dette.
 • forberede og gestalte muntlige formidlingssituasjoner som tekstlesing og forkynnelse, og reflektere faglig over disse.
 • være med og forberede og gjennomføre undervisningstiltak (konfirmant, trosopplæring el.l.)
 • ta i bruk teologisk kunnskap til å reflektere konstruktivt og kritisk over prestens rolle i soknet
 • inngå i veiledningsprosesser
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Carvalhaes, C. (Red.) (2015). Liturgy in postcolonial perspectives: Only one is holy (s. 1-20, 83-94). New York, N.Y: Palgrave. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Cherry, C. M. (2010). The worship architect: A blueprint for designing culturally relevant and biblically faithful services (s. 205-218). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoffersen, J. T. (2015). Sammen for Guds ansikt: Gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet. I A. H. Balsnes, S. Christensen, J. T. Christoffersen & H. O. Mosdøl (Red.), Gudstjeneste à la carte: Liturgireformen i Den norske kirke (s. 24-45). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Gjertsen, I. (2007). Kom du min Sulamith: Sang og mystikk i haugiansk fromhet (s. 13-35). Oslo: Solum. Bibliotek
 • Hagen, T. v. D. (2016). Trosopplæring og skole/kirke-samarbeid: Styrket sammenheng mellom ulike læringsfellesskap - til barn og unges beste. Prismet, 67(1), s. 35-42. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Johnsen, E. T. (Red.) (2017). Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (s. 40-73). Oslo: IKO-forl. Bibliotek/9788282493185 (Kompendium)
 • Melangen, K. (2016). Kunsten å være klar: En fagbok om undervisning i kirken (s. 49-62). Stavanger: Eide. Bibliotek
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 128-158). København: Alfa. Bibliotek (Kompendium)
 • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, (2), s. 17-29. Bibliotek (Kompendium).
 • Thomassen, M. & Lomheim, S. (2013). Når dere ber: Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten (s. 31-40). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift