Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2410: Luthersk teologi i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2020-06-08 8. juni 20202020-05-01 1. mai 2020
Utleveringsdato: 8. juni 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. juni 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:24. juni 2020
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Utleveringsdato:17. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020

Generell informasjon

Emnet gir en fordypning i dogmatiske og etiske tema som er særlig relevant i forhold til forståelsen av luthersk teologi. Emnet drøfter hva som særkjenner luthersk teologi i et historisk og aktuelt perspektiv, og drøfter forholdet mellom det lutherske og det økumeniske. Det arbeides med tekster fra de lutherske bekjennelsesskrifter, tekster av Luther, nyere økumeniske dokumenter og systematiskteologisk litteratur. Særlige innholdsmessige fokuspunkter er menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken og sakramentene, og sosialetikk. Emnet gir studentene trening i å skrive oppgave innen systematisk teologi.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet profesjonsstudiet i teologi.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1030 eller tilsvarende.

Overlappende emner

TEOL2410 Luthersk teologi i dag overlapper fullstendig med TEOL5419 Luthersk teologi i dag, og delvis med det utgåtte emnet K2020 Luthersk reformasjon og bekjennelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL5419 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2410 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har K2020 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2410 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave. Studentene velger oppgave fra en foreliggende oppgaveliste.
 • Delta i felles fagdager sammen med TEOL2310 og TEOL2510, dersom studenten også tar disse emnene.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

For vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Avsluttende vurdering for emnet er en individuell skriftlig oppgave (2500-3000 ord) og 8-timers hjemmeeksamen. For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten oppfylle oppgitte studiekrav innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og hjemmeeksamen (50 %). Denne vurderingsformen gjelder også for ny og utsatt eksamen.
 
 
For andre semestre enn vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Avsluttende vurdering for emnet er en individuell skriftlig oppgave (2500-3000 ord) og 4-timers skriftlig eksamen. For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten oppfylle oppgitte studiekrav innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og skriftlig eksamen (50 %).
Tillatte hjelpemidler: Liste I.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale punkter i luthersk teologi, med særlig vekt på menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken, sakramentene og sosialetikk
 • god kunnskap om de lutherske bekjennelsesskrifter og sentrale nyere økumeniske dokumenter
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte bruken og relevansen av luthersk teologi i en postkristen og multikulturell kontekst
 • drøfte forholdet mellom konfesjonell identitet og økumenisk grunnholdning
 • tolke de lutherske bekjennelsesskrifter i en aktuell kontekst
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (s. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • (1994). §§ 14-38. I Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke. Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Bibliotek. Hentet fra www.nb.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Red.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 89-107, 119-150, 173-180, 269-303, 401-549). Stavanger: Eide forl. Bibliotek
 • Gregersen, N. H. (2008). Dogmatik som samtidsteologi. Dansk teologisk tidsskrift, 71(4), s. 290-310. Bibliotek. Hentet fra danskteologisktidsskrift.dk
 • Grenholm, C. H. (2014). Law and Gospel in Lutheran Ethics. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Red.), Justification in a Post-Christian Society (s. 91-106). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2019). Dåpen: En nådens kilde. Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2011). Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 11-27). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. (2016). Everyday Religion as Orientation and Transformation: A Challenge to Theology. Nordic Journal of Religion and Society, 29(1), s. 36-51. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Kurtén, T. (2013). Political theology in a Nordic post-secular setting. Studia Thelogica, 67(2), s. 90-109. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Mæland, J. O. & Berg, A. (Red.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 26-59, 277-291, 303-308, 343-351, 365-382, 388-389). Oslo: Lunde. Bibliotek
 • Peters, T. (2015). God - The World's Future: Systematic Theology for a New Era (3rd utg., ikke oppgitt (sidetall i 2. utg. 2000 er s. 267-286, 295-317)). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Peterson, C. M. (2014). Healing as an Image for the Atonement: A Lutheran Consideration. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Red.), Justification in a Post-Christian Society (s. 72-87). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek
 • Peura, S. (1998). Christ as Favor and Gift (donum): The Challenge of Luther's Understanding of Justification. I C. E. Braaten & R. W. Jenson (Red.), Union with Christ: The New Finnish Interpretation of Luther (s. 42-69). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Schwöbel, C. (2014). Promise and Trust: Lutheran Identity in a Multicultural Society. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Red.), Justification in a Post-Christian Society (s. 21-35). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Trelstad, M. (2015). (Charity) Terror Begins at Home - Luther and the "Terrifying and Killing" Law. I C. Helmer & B. K. Holm (Red.), Lutherrenaissance: Past and Present (s. 209-223). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Bibliotek (Kompendium)
 • Trelstad, M. (2019). Cracking the Ice: Subaltern and Lutheran Principles of Knowledge. I E. M. W. Pedersen (Red.), The Alternative Luther: Lutheran Theology from the Subaltern (s. 297-314). Lanham, Md: Rowman & Littlefield. Bibliotek (Kompendium)
 • Trelstad, M. (2006). Lavish love: A covenantal ontology. I M. Trelstad (Red.), Cross examinations: Readings on the meaning of the cross today (s. 109-124). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift