Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2310: Teologihistorie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato:10. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:26. aug. 2021

Generell informasjon

Forsøkene på å utforme det sentrale innhold i den kristne tro i klare læreutsagn har fulgt den kristne kirke fra begynnelsen. På grunnleggende vis ble dette gjort i oldkirkens tid, og de oldkirkelige utforminger av dogmer, trosbekjennelser, kanon, ekklesiologi og sakramenter har alltid siden fungert som et felles økumenisk fundament for alle historiske kirkesamfunn, og som fundament for senere tiders teologiske refleksjon. God kjennskap til denne arv er fortsatt av fundamental betydning for aktuelt systematisk-teologisk arbeid. 
  
I den vestlige kirkes middelalder ble oldkirkens skriftlesning ført videre i den monastiske teologi, mens den skolastiske teologi tok i bruk nye filosofiske redskaper for å gi troen et tankemessig presist og sammenhengende uttrykk. Den kristne mystikken vokste frem, og samtidig fortsatte Augustins spørsmål om hvorvidt og hvordan mennesket selv medvirker ved mottakelsen av Guds nåde å være et sentralt spørsmål i den vestlige teologi. Godt kjennskap til denne utvikling er en forutsetning for å forstå den vestlige kirkens splittelse i reformasjonsårhundret. 
  
I løpet av reformasjonen på 1500-tallet splittes den vestlige kirke i ulike konfesjonelle kirker, mange av dem også definert som regionale eller nasjonale kirker. De ulike konfesjonelle kirker ser dagens lys. Godt kjennskap til dette århundrets kirke- og teologihistorie er en forutsetning for å forstå den historiske bakgrunn for dagens kirkebilde i Europa, USA, og for mange misjonskirker som er frukt av europeisk eller amerikansk misjon. Det er også av stor betydning å kjenne til den katolske reformprosess som fant sted i det samme århundret, og som har preget den romerske kirke og teologi siden.
 
Emnet TEOL2310 Teologihistorie er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad. Emnet gir innføring i teologihistorie fra oldkirken til tidlig nytid.  

Overlappende emner

Deler av TEOL2310 Teologihistorie overlapper med de utgåtte emnene K2010 Jesus Kristus i kristen gudstro og K2020 Luthersk reformasjon og bekjennelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K2010 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2310 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K2020 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2310 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • bestå en kortprøve om hovedpunktene i den vestlige kirkes historie (repetisjon fra grunnstudiene).
 • få godkjent et refleksjonsnotat (1000-1500 ord) hvor studenten sammenligner hovedgrep, perspektiver og prioriteringer i sekundærfremstillingene i litteraturen.
 • delta i felles fagdager sammen med TEOL2410 og TEOL2510, dersom studenten også tar disse emner.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2310 har hjemmeeksamen (3 dager) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har: 
 • god kunnskap om dogmer, trosbekjennelser og frelseslære som utvikles i oldkirken
 • kunnskap om skriftens kanon, ekklesiologi og sakramenter som utvikles i oldkirken
 • god kunnskap om hvordan middelalderkirken i Europa forvaltet og videreførte den teologiske og filosofiske arv fra oldkirken.
 • god kunnskap om hvilke nye utfordringer middelalderens teologi stod overfor, og hvordan den møtte dem i den monastiske og skolastiske teologien og i mystikken.
 • god kunnskap om de konfesjonelle kirkenes tilblivelse, teologi og utvikling
 • kunnskap om kildekritikk og kontekstualisering
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvordan sentrale teologiske spørsmål har vært behandlet i vestlige tradisjon fra oldkirken til og med reformasjonstiden.
 • lese kildetekster i ulike sjangre fra forskjellige perioder
 • lese og på en kritisk måte vurdere aktuell sekundærlitteratur
 • fremstille og drøfte et konkret historisk forløp ut fra gitte problemstillinger

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til oppsatt litteratur skal studentene lese utdrag fra kildetekster på til sammen ca. 150 sider. Tekstene deles ut av faglærerne.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Assmann, A. (2010). Canon and archive. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Red.), A companion to cultural memory studies (s. 97-108). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • McGrath, A. E. (2013). Historical theology: An introduction to the history of Christian thought (2. utg., s. 1-181). Oxford: Wiley-Blackwell. Bibliotek
 • Miles, M. R. (2005). The Word made flesh: A history of Christian thought (s. 1-324). Malden, Mass: Blackwell. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift