Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2210: Kristen teologi blir til - Paulus og Johannesevangeliet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:12:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. sep. 2021

Generell informasjon

Det var ikke Jesus som oppfant kristen teologi, den oppgaven var det de førte generasjonene av hans etterfølgere som stod ovenfor. Hva slags kategorier skulle de plassere Jesus innenfor? Hva slags betydning kunne Jesu liv, død og oppstandelse ha for dem som ikke selv hadde truffet ham? Var budskapet om Jesus like relevant for både jøder og ikke-jøder? Slike og lignende spørsmål måtte de første generasjoner av Jesus-tilhengere gi begrunnede svar på. Knapt noen gjorde det på en mer konsekvensrik måte enn Paulus og Johannesevangeliet. TEOL2210 gir studenter et møte med deres tekster. Johannes-tekstene skal leses på gresk.
 
Kristen teologi oppstod ikke i et vakuum, og kristne tekster leses ikke i et vakuum. Gjennom arbeidet med TEOL2210 bevisstgjøres studentene på den historiske, sosiale og ideologiske konteksten som Paulusbrevene og Johannesevangeliet ble til i. Samtidig legges det vekt på hvordan de perspektivene lesere bringer med seg til tekstene, bidrar til forståelsen av disse.
 
Delemne A Perspektiver på Paulus: Det brennende spørsmålet i dette delemnet er Paulus’ syn på Moseloven, med særlig vekt på Romerbrevet og Galaterbrevet. Ved å utforske Paulus’ forhold til loven åpnes også en rekke nye problemstillinger: Hva er forholdet mellom tro og gjerninger? Kan de som er «i Kristus» synde? Har Paulus med sin kritikk av loven brutt med jødedommen? Hvor preget er Paulus av en forventning om at den endelige dom og frelse var nært forestående? Slike spørsmål er og har vært omstridt i kirkens historie, og de er fortsatt brennbare i dag. I dette delemnet nærmer vi oss disse spørsmålene dels via ulike posisjoner i dagens Paulus-forskning, og dels ved å lese Paulus i lys av gammeltestamentlige/jødiske tekster og filosofiske tradisjoner i den gresk-romerske antikken.
 
Delemne B: Å tolke Johannesevangeliets tolkning av Jesus: Johannesevangeliet forutsetter at den fulle betydningen av Jesu liv og død ikke var umiddelbart tilgjengelig for de som levde samtidig med ham. Først etter oppstandelsen og ledet av Ånden hadde tilhengerne forutsetninger for å forstå betydningen av Jesus-hendelsene. Hvem Jesus er og hvordan man kan komme til en erkjennelse av dette, er også det spørsmålet som driver fortellingen i evangeliet fremover. Evangeliet presenterer seg som en tolkning av Jesus som inviterer leseren til selv å bli tolker. Det er denne utfordringen studenter møter i dette delemnet. For at leseren skal kunne bli en tolker, kreves det fortrolighet med to «verdener»: Leseren må for det første komme på innsiden av evangeliets fortellingsverden: lære seg å forstå symbolspråket, fortellingsstrukturen og de litterære virkemidlene. Samtidig inviteres leseren også til å utforske den kulturelle verdenen som evangeliet forutsetter.
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1210,TEOL1010, TEOL1013 , eller tilsvarende.

Overlappende emner

Deler av TEOL2210 Kristen teologi blir til - Paulus og Johannesevangeliet overlapper med NT513 Det nye testamentet - bibelteologi og BIB511 Bibelteologi, og med de utgåtte emnene TEOL2710 Bibelfaglig metode, antropologi og paulinsk teologi og TEOL2215 Kulturkunnskap og Johannesevangeliet. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har NT513 fra før, vil få 4 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB511 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2710 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2215 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • levere og få godkjent utkast til et faglig essay (minimum 1000 ord) over et oppgitt tema, levert innen en fastsatt frist Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Det må vise at studenten har arbeidet med relevant faglitteratur, og forholdt seg til NTs greske tekst.
 
 • Gjennomføre og bestå en faglig samtale med faglærer (ca. 20 minutter).
 
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres formelt i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding i Studentweb innen trekkfristen 1. mai.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2210 har individuell skriftlig oppgave (2000-3000 ord) og skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Til skriftlig eksamen kan det gis oppgave fra hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (40 %) og skriftlig eksamen (60 %).

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: PERSPEKTIVER PÅ PAULUS (5 STP)
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha
Kunnskap:
 • God kunnskap om innholdet i Romerbrevet og Galaterbrevet og ulike syn på det Paulus skriver om Moseloven, menneskers muligheter til å leve etter Guds vilje og Guds frelsesplan for jøder og ikke jøder
 • god kunnskap om Paulus’ forståelse av Jesus Kristus
 • kunnskap om at Paulusbrevene er blitt til i og reflekterer en bestemt historisk og kulturell kontekst
 • kunnskap om antikke moralfilosofiske tradisjoner og hvordan Paulus-brevene kan leses i lys av disse
 • god kunnskap om ulike posisjoner i dagens Paulus-forskning og hvordan disse begrunnes
Ferdigheter:
 • god evne til å drøfte styrker og svakheter ved ulike posisjoner i dagens Paulus-forskning
 • god evne til å anvende kunnskap om ulike posisjoner i dagens Paulus-forskning på tolkning av tekster fra Romerbrevet og Galaterbrevet
 • god evne til å anvende kunnskap om antikk moralfilosofi på tolkning av tekster fra Romerbrevet og Galaterbrevet
 • god evne til å drøfte Paulus’ selvforståelse som jøde og hvorvidt og i hvilken grad Paulus bryter med samtidens jødedom
 • evne til å reflektere over betydning av de forutsetninger lesere bringer til tolkningen av Paulus
 • evne til å reflektere over de forutsetninger som studenten selv bringer til tolkningen av Paulus
 • evne til å reflektere over den økumeniske, sosiale og politiske betydningen ulike tolkninger av Paulus kan ha
Generell kompetanse:
 • bevissthet om at studentens egen forståelse av Paulustekstene er ett alternativ blant flere
DELEMNE B: Å TOLKE JOHANNESEVANGELIETS TOLKNING AV JESUS (5 STP)
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha
Kunnskap:
 • god kunnskap om den jødiske konteksten Johannesevangeliet er blitt til i og reflekterer
 • god kunnskap om innholdet i og formen til Johannesevangeliet som helhet
 • kunnskap om diakrone og synkrone perspektiver på tolkning av Johannesevangeliet
 • kunnskap om hva slags manuskripter som ligger til grunn for NT og dateringen av disse
 • kunnskap om at Johannesevangeliet er blitt til i og reflekterer en bestemt kontekst
Ferdigheter:
 • god evne til å tolke følgende tekster fra Johannesevangeliet ut fra gresk tekst: 1,1–18; 2,1–3,21; 4,1–42; 7,37–39; 10,7–18; 11,45–57 13,1–17; 14,1–31; 18:28–19,16; 20,1–31
 • god evne til å anvende kunnskap om den jødiske konteksten til Johannesevangeliet når tekster fra Johannesevangeliet tolkes
 • evne til å skjelne mellom, se sammenhenger mellom og å vurdere muligheter og begrensninger ved synkrone og diakrone innfallsvinkler til teksttolkning
 • evne til å drøfte tekstkritiske kasus med utgangspunkt i apparatet i Nestlé-Aland.
Generell kompetanse:
 • bevissthet om at moderne bibeloversettelser bygger på historisk-kritisk arbeid med manuskripter og tekstkritikk, og at alle bibeloversettelser foretar valg når det gjelder hvilke manuskripter de legger til grunn (tekstgrunnlaget for alle bibeloversettelser er derfor tentativt.)
 • bevissthet om at Johannesevangeliets kristologiske tolkning av jødiske tradisjoner og institusjoner, koblet sammen med dets generelt negative bilde av «jødene», har gitt næring til senere kirkelig anti-semittisme
 • bevissthet om at Johannesevangeliet gir oss en tolket gjengivelse av Jesus-fortellingen.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Engberg-Pedersen, P. (2003). Paul, virtues and vices. I J. P. Sampley (Red.), Paul in the Greco-Roman world: A handbook (s. 608-633). Harrisburg: Trinity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Engberg-Pedersen, P. (2015). Paulus som filosof (Rom 7,1-8,13). I T. Engberg-Pedersen & K. Bro Larsen (Red.), Paulusevangeliet: Nye perspektiver på Romerbrevet (s. 189-212). København: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Green, J. (2010). The challenge of hearing the New Testament. I J. B. Green (Red.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg., s. 1-14). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Hurtado, L. W. (2003). Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in earliest Christianity (s. 79-153). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Larsen, K. (2015). At læse Romerbrevet bagfra: Konfliktmægling per korrenspondance i Rom 14.1-15.13. I T. Engberg-Pedersen & K. Bro Larsen (Red.), Paulusevangeliet: Nye perspektiver på Romerbrevet (s. 271-294). København: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 167-196). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandnes, K. O. (2021). Var Paulus kristen?: Har kirken forstått hans tro og teologi?. Follese: Efrem. Bibliotek
 • Stendahl, K. (1963). The apostle Paul and the introspective conscience of the West. The Harvard Theological Review, 56(3), s. 199-215. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Stowers, S. (2016). Paul and self-mastery. I J. P. Sampley (Red.), Paul in the Greco-Roman world: A handbook (2. utg., Vol. 2, s. 270-300). London: Bloomsbury. Bibliotek (Kompendium)
 • Stowers, S. (2001). Does pauline Christianity resemble a hellenistic philosophy?. I T. Engberg-Pedersen (Red.), Paul beyond the Judaism/Hellenism divid (s. 81-102). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Vanhoozer, K. J. (2010). The reader in New Testament interpretation. I J. B. Green (Red.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg., s. 259-288). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Engberg-Pedersen, T. (2017). John and philosophy: A new reading of the fourth gospel (s. 1-28). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Koester, C. R. (2008). The word of life: A theology of John's gospel (s. 25-214). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Pub. Bibliotek
 • Skarsaune, O. (2002). In the shadow of the temple: Jewish influences on early Christianity (s. 23-132). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek
 • Thompson, M. M. (2015). John: A commentary. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Blomberg, C. L. & Markley, J. F. (2010). A handbook of New Testament exegesis (s. 1-35). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)

Eller:

 • Synnes, M. (2008). Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster: Innføring i bibelfaglig metode (Rev. og utv. utg., s. 12-46). [Høvik]: Kolofon. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift