NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL2210: Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste D

Generell informasjon

TEOL2210 innleder et grunnspråklig studium av Det nye testamente. Emnet presenterer metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til det å forstå en historisk tekst som Det nye testamente. Innsikt i datidens kultur, historie og samfunn er en viktig del av dette. Utvalgte tekster fra Johannesevangeliet studeres på grunnlag av gresk tekst, særlig med fokus på skriftet som fortelling. Emnet gir også en samlet fremstilling av Paulus' teologi.
 
Emnet er delt inn i delemnene A. Metode (2 stp), B. Kulturkunnskap (2 stp), C. Johannesevangeliet (3 stp), og D. Paulinsk teologi (3 stp).
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1210, K1010 og K1020, eller tilsvarende.

Overlappende emner

Deler av TEOL2210 Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi overlapper med NT513 Det nye testamentet - bibelteologi og BIB511 Bibelteologi, og med de utgåtte emnene TEOL2710 Bibelfaglig metode, antropologi og paulinsk teologi og TEOL2215 Kulturkunnskap og Johannesevangeliet. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har NT513 fra før, vil få 4 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har BIB511 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2710 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2215 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent utkast til faglig essay (minimum 1000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Utkastet skal dessuten vise at studenten har arbeidet med relevantlitteratur og arbeidet på grunnlag av NTs greske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning
 • Gjennomføre og bestå en faglig samtale med faglærer (ca. 30 minutter).
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2210 har individuell skriftlig oppgave (2000-3000 ord) og skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist.
Til skriftlig eksamen kan det gis oppgave fra hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (40%) og skriftlig eksamen (60%).

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Metode
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om ulike metodiske tilnærminger til tekster i Det nye testamente
 • god kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til teksttolkning  
 • kunnskap om nytestamentlig tekstkritikk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over grunnleggende spørsmål knyttet til tolkning av tekster fra Det nye testamente
 • forstå det tekstkritiske apparatet i greske tekstutgaver og foreta tekstkritiske vurderinger
 
Delemne B: Kulturkunnskap
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om den jødisk-hellenistiske kulturen som Det nye testamente er en del av
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • relatere kulturkunnskap til tolkning av tekster fra Det nye testamente
 
Delemne C: Johannesevangeliet
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kjennskap til hele Johannesevangeliet basert på en norsk oversettelse av teksten
 • god kunnskap om sentrale temaer, begreper og symboler i Johannesevangeliet ut fra en litterær og teologisk lesning
 • god kunnskap om utvalgte tekster fra Johannesevangeliet (jf. listen nedenfor)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: 1,1-3,21; 4,1-42; 7,37-39; 10,7-21; 13,1-20; 14,1-31; 20.
 
Delemne D: Paulinsk teologi
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til det å gi en fremstilling av paulinsk teologi
 • god kunnskap om hovedlinjer og sentrale tema i paulinsk teologi, med vekt på de uomstridte brevene
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over hva det innebærer at en fremstilling av en paulinsk teologi må baseres på kontekstuelt adresserte brev med omstridt foranledning og datering
 • drøfte sammenhengen mellom ulike tema i Paulus' brev
 • lese Paulus-tekster i lys av relevant sosial- og kulturhistorie
 • reflektere over Paulus-lesninger fra ulike perspektiver

Merknad til litteraturlisten

Til delemne C: Til de tekster som skal studeres på grunnlag av den greske tekst, anbefales følgende kommentar: enten Francis J. Moloney (2005): The Gospel of John eller Andrew T. Lincoln (2005): The Gospel according to Saint John.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Synnes, M. (2008). Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster: Innføring i bibelfaglig metode (Rev. og utv. utg.). [Høvik]: Kolofon. Bibliotek
 • Tate, W. R. (2008). Biblical interpretation: An integrated approach (3. utg., kap. 5 leses ikke). Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
 • Trobisch, D. (2013). A user's guide to the Nestle-Aland 28 Greek New Testament (nr. no 9, s. 27-39, 59-68). Atlanta, Ga.: Society of Biblical Literature. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Seland, T. (2004). Paulus i Polis: Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans liv og forkynnelse (s. 1-218). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Skarsaune, O. (2002). In the shadow of the temple: Jewish influences on early Christianity (s. 23-132). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Koester, C. R. (2008). The word of life: A theology of John's gospel (s. 25-214). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Pub. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Moloney, F. J. (2005). The Gospel of John (Rev. utg.). Collegeville, Minn.: Liturgical Press. Bibliotek

Eller:

 • Lincoln, A. T. (2005). The Gospel according to Saint John. Peabody, Mass. London: Hendrickson : Continuum. Bibliotek

DELEMNE D LITTERATUR

 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 229-250). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandnes, K. O. (1996). I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi. Oslo: Luther. Bibliotek. Hentet fra urn.nb.no

> PDF-versjon for utskrift