NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL1571: Verdibevisst ledelse i Metodistkirken

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Studiet er et tilbud til ansatte og frivillige som utøver ulike former for lederskap i Metodistkirken. Målet er å heve den ledelsesfaglige kompetansen gjennom å fokusere på ledelse generelt og ved å drøfte hvordan dette bør skje i en menighetskontekst. Studiet tar utgangspunkt i tre aspekter: ledelsesteori, teamarbeid og organisasjonsutvikling. Studiet er en kombinasjon av teoretiske studier og praksis, hvor studentene skal reflektere over egen ledelse. Den praktiske delen av studiet skjer i tilknytning til en lokal metodistmenighet. Grunnleggende kunnskap om den lokale menighet er derfor en forutsetning for kurset.
 
Arbeidsform og organisering: Studiet er prosessorientert og undervisningen vil bestå av forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og case-studier. Undervisningen vil bli lagt opp med kobling mellom teori og praksis. Mellom undervisningssamlingene vil det bli obligatoriske oppgaver relatert til praksis i egne lokale menigheter.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte på 75 % av undervisningen.
 • Levere utkast til en faglig oppgave på 1500-2000 ord hvor studenten drøfter egen ledelsespraksis i lys av pensum.
 • Levere utkast til et refleksjonsnotat på 1200-1500 ord hvor studenten drøfter hvordan teamarbeidet i menigheten fungerer og hvilke rolle studenten selv spiller.
 • Levere utkast til et refleksjonsnotat på 1200-1500 ord om hvordan menigheten hvor studenten er i praksis, arbeider med utvikling av organisasjonen og hvilken rolle studenten selv har i dette arbeidet.
 • Presentere en av oppgavene for andre studenter, og gi respons til en annen students oppgave.
 • Delta i evalueringen av studietilbudet dersom dette skal evalueres det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1571 har mappeeksamen som vurderingsform. Mappen skal inneholde de tre oppgavene. For å kunne få avsluttende vurdering må studentene innen oppsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av de innleverte oppgaver.
 
Den faglige oppgaven vektes 50 % og de to refleksjonsnotatene vektes 25 % hver.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike ledelsesteorier.
 • god kunnskap om hva som styrer og påvirker teamarbeid.
 • kunnskap om hvordan endringsprosesser kan foregå.
 • kunnskap om hva som styrer og påvirker ledelse av frivillighetsarbeid.
 • kunnskap om Metodistkirkens forståelse av den lokale menighet.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende teori og erfaring innen teamarbeid og ledelse av frivillighetsarbeid.
 • drøfte lederrollen, og gjøre rede for hva som skaper gode endringsprosesser.
 • utvikle sin egen rolle som verdiformidler, og forstå hvordan lederrollen virker på andre.

> PDF-versjon for utskrift