Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1571: Verdibevisst ledelse i Metodistkirken

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hilde Marie Øgreid Movafagh (Hilde.M.Movafagh@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Studiet er et tilbud til ansatte og frivillige som utøver ulike former for lederskap i Metodistkirken. Målet er å heve den ledelsesfaglige kompetansen gjennom å fokusere på ledelse generelt og ved å drøfte hvordan dette bør skje i en menighetskontekst. Studiet tar utgangspunkt i tre aspekter: ledelsesteori, teamarbeid og organisasjonsutvikling. Studiet er en kombinasjon av teoretiske studier og praksis, hvor studentene skal reflektere over egen ledelse. Den praktiske delen av studiet skjer i tilknytning til en lokal metodistmenighet. Grunnleggende kunnskap om den lokale menighet er derfor en forutsetning for kurset.
 
Arbeidsform og organisering: Studiet er prosessorientert og undervisningen vil bestå av forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og case-studier. Undervisningen vil bli lagt opp med kobling mellom teori og praksis. Mellom undervisningssamlingene vil det bli obligatoriske oppgaver relatert til praksis i egne lokale menigheter.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte på 75 % av undervisningen.
 • Levere utkast til en faglig oppgave på 1500-2000 ord hvor studenten drøfter egen ledelsespraksis i lys av pensum.
 • Levere utkast til et refleksjonsnotat på 1200-1500 ord hvor studenten drøfter hvordan teamarbeidet i menigheten fungerer og hvilke rolle studenten selv spiller.
 • Levere utkast til et refleksjonsnotat på 1200-1500 ord om hvordan menigheten hvor studenten er i praksis, arbeider med utvikling av organisasjonen og hvilken rolle studenten selv har i dette arbeidet.
 • Presentere en av oppgavene for andre studenter, og gi respons til en annen students oppgave.
 • Delta i evalueringen av studietilbudet dersom dette skal evalueres det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1571 har mappeeksamen som vurderingsform. Mappen skal inneholde de tre oppgavene. For å kunne få avsluttende vurdering må studentene innen oppsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av de innleverte oppgaver.
 
Den faglige oppgaven vektes 50 % og de to refleksjonsnotatene vektes 25 % hver.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike ledelsesteorier.
 • god kunnskap om hva som styrer og påvirker teamarbeid.
 • kunnskap om hvordan endringsprosesser kan foregå.
 • kunnskap om hva som styrer og påvirker ledelse av frivillighetsarbeid.
 • kunnskap om Metodistkirkens forståelse av den lokale menighet.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende teori og erfaring innen teamarbeid og ledelse av frivillighetsarbeid.
 • drøfte lederrollen, og gjøre rede for hva som skaper gode endringsprosesser.
 • utvikle sin egen rolle som verdiformidler, og forstå hvordan lederrollen virker på andre.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aadland, E. & Askeland, H. (2017). Verdibevisst ledelse (Kap. 2, 4, 6, 11, 15). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg., Kap. 3-6, 10-13). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Larsen, R.-P. (1998). Teamutvikling: Teambygging og teamarbeid (Kap. 1-4, 6, 8-9, 12). Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek
 • Spurkeland, J. (2017). Relasjonsledelse (5. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 147-221). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift