Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1220: Gresk 2: Tekstarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste C

Generell informasjon

Emnet arbeider videre med nytestamentlig gresk grammatikk og med opparbeidelsen av et sentralt ordforråd. Dette skjer i rammen av lesning av tekster fra forskjellige nytestamentlige litteraturturtyper: evangelielitteratur (Johannes- og Lukasevangeliet), apokalyptisk litteratur (Johannes' åpenbaring), og paulinsk brevlitteratur (1. Korinterbrev).
 
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Det greske tekstutvalget i TEOL1220 er på ca. 55 sider. Sammen med tekstpensumet i TEOL1210, Gresk 1, har disse to emnene et tekstpensum som er tilnærmet identisk med de tekstene som inngår i de nytestamentlige emnene TEOL2210, TEOL5210 og TEOL5215. De to greske språkemnene representerer språkstudiedelen av de nytestamentlige tekstemnene. Det nøyaktige tekstpensumet i TEOL1220 står i semesterarket.
 
Emnet TEOL1220 gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket også i annen sammenheng, for eksempel historie, idehistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.
 
Forkunnskapskrav: TEOL1210: Gresk 1, Grunnelementer.

Overlappende emner

TEOL1220 Gresk 2: Tekstarbeid overlapper fullstendig med KSEMGR-2 Semesteremne i koinégresk, NT511 Det nye testamente med gresk, GR151 Gresk, GR159 Gresk og TEOL1221 Gresk. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har KSEMGR-1 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har NT511 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har GR151 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har GR159 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har TEOL1221 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

 
 
 • gjennomføre og bestå minst 3 av 4 oppgaver i løpet av semesteret. Disse vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

TEOL1220 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Dersom studenten ikke har bestått studiekravene, kan han/hun etter søknad (senest 2 uker før skriftlig eksamen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, dvs. en 6 timers skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om det greske språkets formlære (morfologi)
 • god kunnskap om det greske språkets syntaktiske oppbygning og funksjon
 • et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord som forekommer 15 ganger eller mer i NT (ca. 800 ord)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • foreta en syntaktisk analyse av nytestamentlige tekster med gjennomsnittlig vanskelighetsgrad
 • lese og oversette nytestamentlige tekster som inngår i det bibelfaglige arbeidet ved MF
 • bruke leksikon og elektroniske bibelsøkeverktøy

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Logos: Academic essentials (Vol. Nyeste). Bellingham, Washington: Faithlife, LLC.
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg., 3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk utg.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)

Enten:

 • Aland, B. (Red.) (1993). The Greek New Testament (4. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

Eller:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift