Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1210: Gresk 1: Grunnelementer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste C

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-08 8. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022

Generell informasjon

Det nye testamente ble opprinnelig skrevet på gresk. I ønsket om å nå ut med Jesus-budskapet til så mange mennesker som mulig, tok de nytestamentlige forfatterne i bruk det språket som var datidens internasjonale hovedspråk - gresk. Emnet TEOL1210 gir en innføring i de grunnleggende elementene i nytestamentlig gresk grammatikk og gir også et første møte med nytestamentlig tekst, nærmere bestemt Johannesevangeliet. Emnet legger grunnlaget for det videregående arbeid med gresk tekst og grammatikk i TEOL1220.
 
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Emnet gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket i annen sammenheng, for eksempel historie, idéhistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.

Overlappende emner

TEOL1210 Gresk 1: Grunnelementer overlapper fullstendig med KSEMGR-1 Semesteremne i koinégresk, NT511 Det nye testamente med gresk, GR151 Gresk, GR159 Gresk og TEOl1221 Gresk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har KSEMGR-1, NT511, GR151, GR159 eller TEOL1221 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1210 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 

Studiekrav

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • bestå 75 % av ukeprøvene. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Når emnet undervises, er primært vurderingsalternativ avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
 
Dersom studenten ikke består avsluttende studiekrav kan han/hun etter søknad til studieveileder (senest én uke før den skriftlige eksamenen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (2 timer). Prøven vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnelementene i den greske grammatikk, med særlig fokus på verbal- og nominalsystemet
 • kunnskap om det greske språkets syntaktiske oppbygning
 • et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord i Johannesevangeliet kap. 1-4 som forekommer 15 ganger eller mer i NT (303 ord)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese og gjennomføre en syntaktisk analyse av nytestamentlige tekster med enklere vanskelighetsgrad (Johannesevangeliet) representert ved hoveddelen av de tekstene som inngår i det eksegetiske pensum i emnet TEOL2210, dvs. Joh 1-4
 • oversette til norsk de tekstene som er nevnt over
 • sammenligne og vurdere forskjellige oversettelser av det greske nytestamentet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Logos: Academic essentials (Vol. Nyeste). Bellingham, Washington: Faithlife, LLC.
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg., 3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk utg.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)

Enten:

 • Aland, B. (Red.) (2014). The Greek New Testament (5. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

Eller:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift