Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1120: Hebraisk 2: Tekstarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste A, Liste G

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-08 8. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. jan. 2022

Generell informasjon

Emnet er eit kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.
Emnet takast normalt saman med TEOL2120 Exodus: Tekst, resepsjon og metode og er språkstudiedelen i eit samla gammaltestamentleg studium. Emnet byggjer på TEOL1110 Hebraisk 1 (10 stp) som må være gjennomført før ein kan melde seg opp til eksamen i TEOL1120. I TEOL1120 held studenten fram med sitt studium av bibelhebraisk språk ved m.a. å arbeide språkleg med ca. 20 sider bibeltekst henta frå tekststudiedelane i TEOL2120 og TEOL5110/5115. Tekstane står på semesterarket.

Overlappende emner

TEOL1120 Hebraisk 2: Tekstarbeid overlapper fullstendig med GT511 Det gamle testamente med hebraisk, HE159 Bibelhebraisk og TEOL1121 Bibelhebraisk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har GT511, HE159 eller TEOL1121 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1120 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

Studenten skal i samband med seminarundervisninga:
 
 • få godkjent 75% av dei utleverte tekstoppgåvene
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikkje oppfyller studiekrava, kan ikkje gå opp til eksamen i emnet. For ikkje å bruka eit eksamensforsøk, må studenten aktivt trekka si vurderingsmelding til emnet innan trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1120 har skriftleg eksamen (6 timar) og gloseprøve som avsluttande vurdering. For å få avsluttande vurdering, må studenten innan fastsette fristar ha oppfylt studiekrava. Gloseprøva blir vurdert til bestått/ikkje bestått. Karakteren (A-F) blir sett på grunnlag av eksamenen. Både eksamen og gloseprøve må være bestått for at emnet skal være bestått.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om dei viktigaste elementa i hebraisk grammatikk
 • eit gammaltestamentleg basis-ordtilfang som svarer til alle ord som finst 500 eller fleire gonger i BHS og alle ord som finst 4 eller fleire gonger i pensumtekstane til dei ordinære GT-emna på 2000- og 5000-nivå i cand.theol-studiet
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • arbeide med ei vitskapeleg tekstutgåve av Det gamle testamentet,
 • bruke leksikon og eksegetisk programvare
 • lese og omsetje hebraiske tekstar som inngår i den bibelfaglege undervisninga

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Logos: Academic essentials (Vol. Nyeste). Bellingham, Washington: Faithlife, LLC.
 • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
 • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Bibliotek
 • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift