NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL1120: Hebraisk 2: Tekstarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste A

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-15 15. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-01-20 20. jan. 20202020-01-06 6. jan. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. feb. 2020

Generell informasjon

Emnet er eit kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.
Emnet takast normalt saman med TEOL2110 Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur og er språkstudiedelen i eit samla gammaltestamentleg studium. Emnet byggjer på TEOL1110 Hebraisk 1 (10 stp) som må være gjennomført før ein kan melde seg opp til eksamen i TEOL1120. I TEOL1120 held studenten fram med sitt studium av bibelhebraisk språk ved m.a. å arbeide språkleg med ca. 20 sider bibeltekst henta frå tekststudiedelane i TEOL2110 og TEOL5110/5115. Tekstane står på semesterarket.

Overlappende emner

TEOL1120 Hebraisk 2: Tekstarbeid overlapper fullstendig med GT511 Det gamle testamente med hebraisk, HE159 Bibelhebraisk og TEOL1121 Bibelhebraisk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har GT511, HE159 eller TEOL1121 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1120 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

Studenten skal i samband med seminarundervisninga:
 
 • få godkjent 75% av dei utleverte tekstoppgåvene,
 • bestå to gloseprøver,
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikkje oppfyller studiekrava, kan ikkje gå opp til eksamen i emnet. For ikkje å bruka eit eksamensforsøk, må studenten aktivt trekka si vurderingsmelding til emnet innan trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1120 har munnleg prøve (inntil 15 minutter) og mappeinnlevering som avsluttande vurdering. For å få avsluttande vurdering, må studenten innan fastsette fristar ha oppfylt studiekrava. Mappa skal inneholde 75% av utleverte tekstoppgåver (jf. studiekrava). Karakteren (A-F) setjast på grunnlag av den munnlege prøva (75%) og mappa (25%).
 
Studierettleiar kan etter skriftleg melding frå studenten innvilge sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (6 timar). Dersom studenten ikkje får oppfylt studiekrava kan han (seinast 2 veke før skriftlig eksamen) gjevast høve til å skifte til sekundært vurderingsalternativ.
 
Karakteren (A-F) setjast på grunnlag av skriftlig eksamen eller på grunnlag av den munnlege prøven (75%) og mappa (25%).

Læringsutbytte etter fullført emne

 KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om dei viktigaste elementa i hebraisk grammatikk
 • eit gammaltestamentleg basis-ordtilfang som svarer til alle ord som finst 500 eller fleire gonger i BHS og alle ord som finst 4 eller fleire gonger i pensumtekstane til dei ordinære GT-emna på 2000- og 5000-nivå i cand.theol-studiet
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • arbeide med ei vitskapeleg tekstutgåve av Det gamle testamentet,
 • bruke leksikon og eksegetisk programvare
 • lese og omsetje hebraiske tekstar som inngår i den bibelfaglege undervisninga

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
 • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Bibliotek
 • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift