Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1013: Kristendom: tradisjon og tolkning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Ulike religioner tilbyr ulike tolkninger av livet. I dette emnet studeres kristen livstolkning. Sentrale spørsmål innenfor kristen livstolkning er: Hva kjennetegner kristen tro? Hva kan mennesket si om Gud? Hva gjør en handling god? Hva er viktige praksiser i kristendommen? Slike spørsmål har blitt drøftet i teologien opp gjennom årene. I dette emnet ser vi nærmere på sentrale tolkninger av kristen tro og praksis. Kristendommen er en religion i bevegelse. Nåtidige tolkninger av kristen tro og praksis må forstås i lys av sin historiske opprinnelse og sin nåtidige brukssammenheng. Emnet vil derfor studere både klassiske teologiske tekster fra fortiden, teologiske tekster fra samtiden, samt fortolkninger av kristen tro og praksis i nåtidig levd kristendom. Emnet omfatter delemnene samtidsteologi (delemne A), etikk (delemne B) og kirkekunnskap (delemne C).
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet/-programmene Årsstudium i teologi,
Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Profesjonsstudium teologi
Og Metodistisk presteutdanning
Delemne A: Samtidsteologi (4,5 stp.)
I dette delemnet studeres kristen livstolkning innenfor den retningen av teologien som kan kalles samtidsteologi (også kalt dogmatikk). Delemnet vil gi en innføring i metoder og diskusjoner sentrale for samtidsteologien/dogmatikken. Fokuset er på nåtidige tolkninger av kristen tro og praksis, der disse må sees i sammenheng med tidligere tolkninger og med henblikk på deres nåtidige brukssammenheng. Temaer som vil studeres er blant annet: kristent menneskesyn, gudsforståelse, skapelsesteologi og frelsesforståelse. Temaene studeres hovedsakelig med utgangspunkt i teologiske tekster, men også ved å se på empiriske undersøkelser av kristendom i dagens Norge. Delemnet har et hovedfokus på luthersk kristendomsforståelse, men vil også inkludere økumeniske (felleskirkelige) perspektiver.
Delemne B: Kristen etikk (3 stp.)
Kristen livstolkning inneholder også etiske dimensjoner. I tråd med dette vil emnet gi en innføring i sentrale problemstillinger, tilnærmingsmåter og temaer innenfor kristen etikk. Sentralt i etisk refleksjon står spørsmål som: Hva kjennetegner en god handling, et godt menneske og / eller godt samfunn? Dette delemnet går inn på disse spørsmålene, med fokus på hvordan de blir behandlet innenfor en kristen etikk. Delemnet vil også gi en innføring i ulike tilnærmingsmåter i etikken, og gi teoretiske redskaper til å analysere og drøfte utvalgte emner fra områdeetikken.
Delemne C: Kirkekunnskap (2,5 stp.)
I dette delemnet fokuseres det på ulike kristne kirkesamfunn: deres historiske bakgrunn, utbredelse, organisering, lære og forskjellige trosuttrykk. De ulike kirkene behandles både ut fra sin egen selvforståelse, med et faglig utenfrablikk og i et sammenlignende perspektiv. Delemne vil også gi en innføring i og drøfte trender innenfor global kristendom.

Overlappende emner

TEOL1013 overlapper helt med RL1013 Kristendom: Tradisjon og tolkning, KRLE1041 Kristendom i historie og samtid og det utgåtte emnet K1030 Kristen livstolkning i dag. TEOL1013 overlapper delvis med KRLE1020 Bibelen og kristen livstolkning (4 stp) og KRLE1040 Etikk, filosofi og kristen livstolkning (10 stp.). En slik faglig overlapping medfører at
 
 • Studenter som har RL1013 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har KRLE1041 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K1030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har KRLE1020 fra før, vil få 6 poeng uttelling for TEOL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har KRLE1040 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene. Studenter som har eller planlegger å ta en eller flere av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Studiekrav

Det er knyttet en obligatorisk seminarrekke til delemnene A og B. Studenter som ikke har anledning til å følge seminarrekken eller som ikke er til stede tilstrekkelig antall ganger, kan oppfylle et alternativt studiekrav: faglig oppgave. Når du melder deg opp i emnet i Studentweb, må du krysse av for om du ønsker å følge seminarundervisning. Nærmere informasjon om studiekravene vil bli gitt i Canvas.
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta på heldagsekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (700–1000 ord), levert innen en fastsatt frist. 
 • ha godkjent fremmøte (minst 7 av 10 dobbelttimer) i seminarserien i kristen livstolkning (delemne A) og kristen etikk (delemne B). Studenter som ikke har anledning til å delta i seminarundervisningen, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å få godkjent en fagelig oppgave levert innen en fastsatt frist.
 • få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist 
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret. 
  
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november. 

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1013 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform.  Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: Samtidsteologi (4,5 stp.) 
KUNNSKAP 
Studenten har: 
 • God kunnskap om sentrale temaer innenfor kristen troslære, særlig om kristen gudsforståelse, menneskesyn, skapelsesteologi, frelsesforståelse, samt om forholdet mellom kristendommen og de andre religionene.
 • Kunnskap om samtidsteologi som fagdisiplin. Dette inkluderer kunnskap om sentrale teologiske kilder og metoder, samt om teologi som vitenskapelig fag.
 • Kjennskap til sentrale kristne høytider
 • Kjennskap til feministteologi, frigjøringsteologi og postmoderne teologi.
 • Kunnskap om hvordan kristendom og teologi kommer til uttrykk på ulike samfunnsarenaer i dag.
FERDIGHETER 
Studenten kan: 
 • Drøfte sammenhengen mellom sentrale temaer i kristen troslære, som for eksempel sammenhengen mellom menneskesyn og frelsesforståelse.
 • Reflektere over hvordan kristen livstolkning inngår i praksiser både i kirken og på andre samfunnsarenaer
 • reflektere over hva som kjennetegner samtidsteologi som fagdisiplin, og hvordan teologi kan regnes som et vitenskapelig fag
 • analysere og drøfte sentrale temaer i kristen troslære ved hjelp av metoder og tilnærminger hentet fra samtidsteologien
 • reflektere over relevansen av samtidsteologien for eget studieprogram 
DELEMNE B: KRISTEN ETIKK (3 stp.) 
KUNNSKAP 
Studenten har: 
 • God kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen etikk
 • God kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i etikken
 • Kunnskap om utvalgte temaer innenfor kristen etikk, med fokus på menneskesyn og menneskeverd, familie og samliv, natur-etikk og politisk etikk.
FERDIGHETER 
Studenten kan: 
 • reflektere over forholdet mellom kristen etikk og annen etikk 
 • reflektere over relevansen av ulike tilnærmingsmåter i etikken
 • analysere aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen tro
DELEMNE C: KIRKEKUNNSKAP (2,5 stp) 
KUNNSKAP 
Studenten har: 
 • Kunnskap om ulike kristne kirkesamfunn (som den romersk-katolske kirken og ulike ortodokse og protestantiske kirkesamfunn) og deres historiske bakgrunn, lære, organisering og trosuttrykk. 
 • kjennskap til trender innenfor global kristendom 
 • kjennskap til kristent enhetsarbeid (økumenikk)
 • Kunnskap om kristendom i dagens Norge, særlig med henblikk på nyere utviklingstrekk.
FERDIGHETER 
Studenten kan: 
 • Sammenligne ulike kirkesamfunn med vekt på lære, organisering og trosuttrykk 
 • Gjøre rede for eksempler på mangfold i kristent trosuttrykk i dagens Norge.

> PDF-versjon for utskrift