Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1010: Bibelen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-10 10. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato: 7. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022

Generell informasjon

TEOL1010 Bibelen er et innføringsemne i bibelfag som inngår i flere studieprogram. Gjennom emnet skal studentene få oversikt over innholdet i Bibelen, kjennskap til hvordan Bibelen er blitt til og kunnskap om enkeltskrifter og enkelttekster i Bibelen. Emnet skal gi evne til å reflektere over Bibelen som kristendommens hellige skrift og ulike tolkningsperspektiver og metoder i arbeid med bibeltekster. Kjennskap til bibelteksters resepsjon og virkningshistorie inngår også.
 
TEOL1010 består av tre delemner: A. Generell innføring (2 stp), B. Det gamle testamentet (4 stp) og C. Det nye testamentet (4 stp).

Overlappende emner

TEOL1010 overlapper fullstendig med TEOL1715 Introduction to The Bible og K1010 Bibelfag, og delvis med KRLE1021 Bibelen: tekst og kultur.
En slik faglig overlapping medfører at:
 
 • studenter som har TEOL1715 eller K1010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for K1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • studenter som har KRLE1021 fra før, vil få 10 poeng uttelling for TEOL1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • bestå en kortprøve i Canvas etter et bibelkunnskapskurs. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til et nytt forsøk
 • ha godkjent fremmøte (4 av 6 dobbelttimer) i seminar i Det gamle testamentet. Seminaret er en viktig læringsarena, men studenter som ikke har anledning til å følge seminarundervisningen, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å oppfylle alternative studiekrav
 • ha godkjent fremmøte (4 av 6 dobbelttimer) i seminar i Det nye testamentet. Seminaret er en viktig læringsarena, men studenter som ikke har anledning til å følge seminarundervisningen, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å oppfylle alternative studiekrav
 • få godkjent fire korte innleveringer (400-600 ord), levert i Canvas innen fastsatte frister
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1010 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Læringsutbytte etter fullført emne
DELEMNE A. GENERELL INNFØRING (2 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • oversikt over Bibelens oppbygning og innholdet i 1. Mosebok, 2. Mosebok 1-23, 5. Mosebok 1-6 og 30-34, Josva 1-8 og 23-24, Dommerne 1-8, 1. Samuelsbok 1-3; 8-10 og 16-18, 2. Samuelsbok 1-7; 1. Kongebok 1-6 og 17-22, 2. Kongebok 1-5 og 15-25, Esra, Salme 1-8, 22-24; 77-78; 110-112; 137-139 og 148-150, Jesaja 1-12; 40-45; 52-55; 65-66, Matteusevangeliet, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Apostlenes gjerninger, Romerbrevet, 1. Korinterbrev, Hebreerbrevet og Johannes åpenbaring
 • kunnskap om GTs og NTs teksthistorie og kanonhistorie og kjennskap til nyere norske bibeloversettelser
 • kjennskap til teori om lesing av tekster og til ulike tolkningsperspektiver og metoder i arbeid med bibeltekster
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over Bibelen som en helhet og forholdet mellom GT og NT
 • reflektere over utviklingslinjer, tematiske sammenhenger og mangfold i Bibelen
 • reflektere over spørsmål knyttet til forståelsen av Bibelen som hellig skrift i kristendommen
 • bruke digitale hjelpemidler i arbeidet med bibeltekster
 
DELEMNE B. DET GAMLE TESTAMENTET (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om Det gamle testamentets tilblivelse og historiske kontekst
 • kjennskap til hovedsjangere og enkeltskrifter i Det gamle testamentet
 • god kunnskap om 1. Mosebok og sentral tematikk i dette skriftet
 • kjennskap til hovedlinjene i Israels historie og til spørsmål knyttet til forholdet mellom tekst og historie
 • kjennskap til GT-teksters resepsjon og virkningshistorie
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forstå og reflektere over gammeltestamentlige tekster i deres litterære og historiske sammenheng
 • reflektere over lesning av GT-tekster fra ulike perspektiver
 • bruke kunnskap om teksttolkning og generell kunnskap om Det gamle testamentet og de aktuelle skriftene til å gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende bibeltekster: 1 Mos 1,1-2,4 og 12,1-9; Salme 8, 22 og 110. Anbefalt mal: «Arbeidsskjema. Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster» (se litteraturlisten)
 
DELEMNE C. DET NYE TESTAMENTET (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til hovedsjangere og enkeltskrifter i Det nye testamentet
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes tilblivelse og sjanger
 • god kunnskap om Matteusevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til "den store bibelfortellingen" og NTs bruk av tekster og motiver fra GT
 • kjennskap til NT-teksters resepsjon og virkningshistorie
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forstå og reflektere over nytestamentlige tekster i deres litterære og historiske sammenheng
 • reflektere over forholdet mellom tekst og historie
 • reflektere over lesning av NT-tekster fra ulike perspektiver
 • bruke kunnskap om teksttolkning og generell kunnskap om Det nye testamentet og de aktuelle skriftene til å gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende bibeltekster: Matt 3,13-17, 8,23-9,8, 16,13-23 og 28,1-10; Lukas 10,25-37 og 15,1-10; Rom 1,1-7 og 3,21-31. Anbefalt mal: «Arbeidsskjema. Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster» (se litteraturlisten)

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (se emnebeskrivelsen). [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Canvas)
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (s. 67-70). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hayes, J. H. & Holladay, C. R. (2007). Biblical exegesis: A beginner's handbook (3. utg., s. 167-177). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 32-50). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Tveito, H. B. S. Om historisk orientert analyse av bibeltekster. (Se Canvas)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer (s. 1-3). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg., s. 330-338). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Kartveit, M. (Red.) (2003). Det Gamle testamentet: Analyse av tekstar i utval (3. utg., s. 36-49, 89-96, 231-239, 309-341, 369-377). Oslo: Samlaget. Bibliotek
 • Niditch, S. (2012). Genesis. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 27-45). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Stewart, A. W. (2012). Eve and her interpreters. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 46-50). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Collins, J. J. (2018). A short introduction to the hebrew Bible and deutero-canonical books (3. utg., s. 1-90, 103-134, 195-207, 313-323). Minneapolis, Minn.: Fortress. Bibliotek

Eller:

 • Hagelia, H. (2017). Hvordan lese Det gamle testamentet: Innføring i Det gamle testamentets historie og litteratur (s. 15-91, 101-127, 152-158, 160-166, 212-217). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Bibelen. Norsk. Oversettelse 2011, . (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer (s. 903-906, 963-965, 1029-1033, 1066-1068, 1209-1211). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Brown, J. K. & Roberts, K. (2018). Matthew (s. 435-459). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Byrskog, S. (2006). Romarbrevet 1-8 (s. 13-22, 31-36, 94-106). Stockholm: EFS-förlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (s. 1-4, 126-138, 146-162). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. (2020). Skapelse og syndefall, Jesu fødsel og Jesu død og oppstandelse i bilder (s. 46-77). (Se Canvas)
 • Hvalvik, R. Hovedtrekk i Matteusevangeliet: Utvalgte tema og tekstavsnitt. (s. 1-38). (Se Canvas)
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 176-200, 211-222, 222-232, 281-292). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (s. 112-124). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandnes, K. O. & Skarsaune, O. (2011). Mannen som ble Messias ([2.] utg., s. 40-50, 70-76). Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet. Bibliotek (Se Canvas)
 • Senior, D. (1998). Matthew (s. 26-31, 51-57, 94-96, 100-104, 188-195, 339-343). Nashville, Tenn: Abingdon Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sødal, H. K. (2009). Bibelen (2. utg., s. 239-276). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift