Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1050: Internasjonal politikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andreas Holmedahl Hvidsten (Andreas.H.Hvidsten@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i deskriptive og normative perspektiver på internasjonal politikk. Det blir undervist om internasjonal konflikt og samarbeid og internasjonale normer, samt religionens plass og rolle i internasjonale relasjoner. Emnet skal bidra til en forståelse av politiske, økonomiske og kulturelle prosesser i globaliseringens tidsalder.
Emnene SAM1000 (eller SAM1010 og SAM1021) og SAM1070 eller tilsvarende bør være fullført før oppmelding.
 

Overlappende emner

SAM1050 Internasjonal politikk overlapper fullstendig med SAM1050L Internasjonal politikk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1050L fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1050 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:  
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i seminarundervisningen (60 %)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke har mulighet til å møte til seminarundervisningen, kan kompensere for dette med å levere og få godkjent ytterligere en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord) innen en fastsatt frist. 
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1050 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.  

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på internasjonal politikk
 • god kunnskap om religionens plass og rolle i internasjonale relasjoner
 • kunnskap om det internasjonale systemet og de statlige aktørene
 • kunnskap om internasjonal konflikt og samarbeid
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • knytte faglige innsikter til dagsaktuelle utviklingstrekk innen internasjonal politikk og globale spørsmål.
 • identifisere og anvende ulike teoretiske perspektiver på internasjonal politikk
 • finne og bruke relevante samfunnsfaglige kilder om internasjonal politikk, og referere til faglige kilder på en god og redelig måte i henhold til gjeldende referansestandard
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bergmann, P. (2015). "Derfor er Norge i Afghanistan" ; fokus: Norges innsats i Afghanistan. Internasjonal politikk, 73(1), s. 89-101. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Holst, C. & Fossum, J. E. (2009). Norske intellektuelles syn på EU. Internasjonal Politikk, 67(3), s. 441-452. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Hovi, J. (2001). Hvorfor økonomiske sanksjoner virker - tross alt. Internasjonal politikk, 59(4), s. 509-524. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Kalnes, Ø., Austvik, O. G. & Røhr, H. S. (2010). Internasjonale relasjoner: En akkurat passe lang introduksjon. [Oslo]: Cappelen akademisk. Bibliotek
 • Knutsen, T. (2013). Diskusjonene om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk: Et faghistorisk riss. I G. Fermann (Red.), Utenrikspolitikk og norsk kriseha?ndtering (s. 141-174). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Leira, H. & Borchgrevink, A. (Red.) (2007). Innledning. I Norske selvbilder og norsk utenrikspolitikk (s. 7-44). Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra www.files.ethz.ch
 • Restad, H. (2017). American foreign policy. I J. E. Mustad & S. Taylor (Red.), Modern America: Developments in contemporary American society (s. 142-159). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Romarheim, A. G. (2012). Terrorismens tiår. Internasjonal politikk, 70(1), s. 85-96. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Skodvin, T. & Hovi, J. (2015). Kan de internasjonale klimaforhandlingene lykkes?. Internasjonal politikk, 73(4), s. 529-537. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider: Globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek
 • Sverdrup-Thygeson, B. (2014). Hvem er Kina, og hva vil de med verden?. Internasjonal politikk, 72(4), s. 570-577. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Østerud, Ø. (2018). Det globale statssystemet. Oslo: Dreyers forl. Bibliotek
 • Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse (5. utg., s. 238-251). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift