Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1040L: Demokrati, ulikhet og velferdsstat. Lektorprogrammet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Lars Åsmund Laird Iversen (Lars.L.Iversen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-09 9. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i demokratiteori, velferdsstat og sosioøkonomisk ulikhet. Emnet gir forståelse for vilkårene for deltakelse og medbestemmelse i det norske samfunnet. 
  
Emnet skal:   
 • diskutere sentrale samfunnsfaglige tema i lys av demokrati, sosioøkonomisk ulikhet, velferdsstat og demokratisk medborgerskap
 • presentere den norske velferdsstatens ideologi og betingelser, samt muligheter og begrensninger.
 • presentere ulike demokratimodeller og demokratiteorier
 • presentere samfunnsfaglige perspektiver på sosioøkonomisk ulikhetgi samfunnsfaglige verktøy til å forklare og forstå den norske velferdsstaten og det norske demokratiet
 • gi perspektiver på demokratisk medborgerskap og deltakelse

Overlappende emner

SAM1040L Demokrati, ulikhet og velferdsstat, Lektorprogrammet overlapper fullstendig med SAM1040 Demokrati, ulikhet og velferdsstat. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1040 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1040L på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i seminarundervisningen (60 %)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1040 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform.Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200 - 2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teorier om demokratisk medborgerskap og deltakelse
 • god kunnskap om samfunnsfaglige perspektiver på sosial ulikhet
 • kunnskap om velferdsstatens ideologi, betingelser og utfordringer i Norge
 • kunnskap om forskning på sosial ulikhet i Norge
 
FERDIGHETER
Studentenkan:
 • anvende teoretiske perspektiver på demokrati, velferdsstat og sosial ulikhet på relevante case
 • gjøre rede for eksempler på forskning om ulikhet i Norge
 • anvende demokratiteori, ulikhetsteori og velferdsstatsteori i en drøfting av forskningsbaserte case fra Norge.
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk
 • finne og bruke relevante faglige kilder og referere til kildene på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard
 • drøfte samfunnsfaglige spørsmål innenfor emnets tematikk på en klar, saklig og overbevisende måte

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Hatland, A., Kuhnle, S. & Romøren, T. I. (Red.) (2018). Den Norske velferdsstaten (5. utg., s. 15-96, 278-289). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Iversen, L. L. (2014). Uenighetsfellesskap: Blikk på demokratisk samhandling. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ljunggren, J. (Red.) (2017). Oslo: Ulikhetenes by (s. 11-208, 257-376). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Ljunggren, J. & Dahlgren, K. (Red.) (2010). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge (s. 11-27, 43-239). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. (2011). Demokrati på timeplanen (s. 1-70). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift