Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM1000: Innføring i samfunnsfag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Maren Seehawer (Maren.Seehawer@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen dag 12021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
Skriftlig skoleeksamen dag 12021-11-26 26. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2021
Hjemmeeksamen2021-12-02 2. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:29. nov. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i samfunnsfaglige tenkemåter og ferdigheter. Det gir et grunnlag for de fire tematiske emnene i årsstudiet i samfunnsfag, og videre studier i samfunnsfag. Emnet består av fire delemner. Delemnene er ikke vektet med studiepoeng, men gir til sammen 20 studiepoeng.
 
A: Sosiologisk teori. Delemnet skal gi studentene en innføring i sentrale samfunnsfaglige begreper, hovedstrømmen av nyere sosiologisk teori, samt kritiske perspektiver, slik som feminisme og postkoloniale tradisjoner.
 
B: Norge i dag. Delemnet skal gi studentene forskningsbaserte breddekunnskaper om sentrale sider ved det norske samfunnet. Fokus vil være på sentrale dimensjoner ved det norske samfunnet.
 
C: Samfunnsfaglig metode. Delemnet skal gi en grunnleggende innføring i samfunnsfaglige metoder. Delemnet legger vekt på å utvikle studentenes ferdigheter til å identifisere og vurdere metodebruk i andres empiriske undersøkelser.
 
D: Samfunnsfaglig skriving. Delemnet skal gi studentene kunnskap om normer for samfunnsfaglig skriving, og en forståelse for hvordan samfunnsfaglige tekster er bygd opp. Det legges vekt på å beherske samfunnsfaglig henvisningsskikk, og gi studentene trening i å skrive samfunnsfaglige tekster.
 
Et sentralt mål for emnet, er å skape sammenheng mellom teori, empirisk samfunnskunnskap, metode og samfunnsfaglig skriving.
 
Emnet er et kjerneemne i årsstudiet i samfunnsfag og lektorprogrammet i KRLE/religion og etikk og samfunnsfag
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Bachelor i religion, kultur og samfunn
 
Forkunnskaper:
Ingen
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, skriveseminarer, metodeseminarer og eksamensseminarer.

Overlappende emner

SAM1000 Innføring i samfunnsfag overlapper fullstendig med SAM1000L Innføring i samfunnsfag, Lektorprogrammet og delvis med SAM1010 Samfunnsfaglige perspektiver og SAM1021 Samfunnsfaglige metoder. En slik faglig overlapping medfører at
 • studenter som har SAM1000L fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for SAM1000 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene
 • studenter som har SAM1010 fra før, vil få 10 studiepoeng uttelling for SAM1000 på karakterutskriften eller vitnemålet
 • studenter som har SAM1021 fra før, vil få 10 studiepoeng uttelling for SAM1000 på karakterutskriften eller vitnemålet

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en læringssti om akademisk skriving innen en fastsatt frist
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen fastsatt frist
 • enten: delta på minst 75 % av seminarene i skriving og metode
eller: levere en mappe bestående av to oppgaver à 1200-1500 ord hver
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har 4-timers skriftlig eksamen (teller 40 %) kombinert med en 3-dagers hjemmeeksamen (2500-3500 ord, teller 60 %). Det gis én samlet karakter (A-F) i emnet.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • bred kunnskap om samfunnsfaglig forskning på sentrale samfunnssektorer i Norge
 • god kunnskap om sentrale sosiologiske samtidsdiagnoser, modernitetsteorier og sosiologisk faghistorie
 • kunnskap om kritiske perspektiver inkludert feministiske og postkoloniale perspektiver
 • kunnskap om hvordan sentrale samfunnssektorer i Norge kan forstås og forklares på ulike måter ved bruk av ulike samfunnsfaglige perspektiver
 • kunnskap om hvordan en faglig tekst er bygd opp
 • kunnskap om samfunnsfaglige normer for faglig skriving, inkludert referanseskikk
 • kunnskap om ulike metodiske tilnærminger til empirisk samfunnsfaglig forskning, deriblant særpreg ved kvalitative og kvantitative metoder
 
FERDIGHETER
Studenten skal etter fullført emne kunne:
 • gjøre rede for sentrale samfunnssektorer i Norge med utgangspunkt i oppdatert samfunnsfaglig forskning.
 • gjøre rede for og drøfte sentrale sosiologiske teorier og kritiske perspektiver
 • anvende sentrale sosiologiske teorier og kritiske perspektiver i en drøfting av sentrale samfunnssektorer i Norge
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling
 • finne og bruke relevante faglige kilder og referere til kildene på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard
 • drøfte samfunnsfaglige spørsmål på en klar, saklig og overbevisende måte
 • identifisere forskningsspørsmål, forskningsmetode og teoretiske perspektiver i en empirisk undersøkelse og drøfte på et grunnleggende nivå hvordan metodiske og teoretiske valg påvirker den kunnskapen som produseres gjennom forskning
 • bruke samfunnsfaglige metodebegreper i en vurdering av kvaliteten og avgrensningen av kunnskap i en faglig tekst
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal etter fullført emne:
 • kunne anvende forskningsbasert kunnskap til å argumentere selvstendig om faglige problemstillinger
 • kunne vurdere ulike kilder og argumenter med et kritisk blikk
 • vise evne til faglig nysgjerrighet og til å bruke samfunnsfaglige begreper, teorier og verktøy til å forstå verden rundt seg
 • kunne se og reflektere over sammenhengen mellom individuelle liv og større samfunnsprosesser
 • vise integritet og akademisk redelighet i kildebruk og referanseteknikk
 • kunne reflektere over forholdet mellom samfunnsfaglige kunnskap og perspektiver og eget verdensbilde, normer og verdier
 • kunne formidle samfunnsfaglig kunnskap i relevante praktiske, yrkesmessige og medborgerlige sammenhenger, på en måte som viser et reflektert forhold til de muligheter og begrensninger som ligger i slik kunnskap

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Aakvaag, G. C. (2008). Moderne sosiologisk teori. Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Gaski, H. (2019). Indigenous elders' perspective and position. Scandinavian studies, 91(1-2). Bibliotek,2163-8195. Hentet fra hdl.handle.net
 • Gleiss, M. S. & Sæther, E. (2021). Forskningsmetode for lærerstudenter: Å utvikle ny kunnskap i forskning og praksis (s. 49-51). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Grønmo, S. (2016). Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utg., s. 15-52). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Holst, C. (2017). Hva er feminisme (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Oskal, N. (2011). Hva er urfolksfilosofi? Om ulike sammenhenger mellom kultur, filosofi og politikk. Norsk filosofisk tidsskrift, 46(2), s. 117-129. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Repstad, P. (2007). Hva er sosiologi. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ruud, A. E. (2017). Langtvekkistan: Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (2. utg., s. 9-40, 57-136). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek
 • Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, . (2020). En introduksjon til avkolonisering av akademia (s. 1-26). SAIH.. Hentet fra saih.no
 • Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse (5. utg., s. 31-39). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Breidlid, A. & Krøvel, R. (2020). Introduction. I A. Breidlid & R. Krøvel (Red.), Indigenous knowledges and the sustainable development agenda (s. 1-6). London: Routledge. Bibliotek. Hentet fra ebookcentral.proquest.com
 • Frønes, I. & Kjølsrød, L. (Red.) (2016). Særtrykk av Det Norske samfunn (b. 1, 2 og 3) for SAM 1040, Det teologiske menighetsfakultet (MF). I B. 1: Kap. 1 og 14; B .2: Kap. 15, 18, 20, 22-26; B .3: Kap. 32, 34 (7. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • McKenzie, S. (2004). Social sustainability: Towards some definitions.. Hentet fra unisa.edu.au
 • Statistisk sentralbyrå, . (2020). Dette er Norge 2020: Tall som forteller.. Hentet fra www.ssb.no
 • United Nations, . (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.. Hentet fra sustainabledevelopment.un.org

DELEMNE C LITTERATUR

 • Bakken, A. & Hyggen, C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående: Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?. I NOVA-rapport (trykt utg.) (Vol. 11/2018, s. 1-50). Oslo: NOVA. Bibliotek. Hentet fra www.imdi.no
 • Fekjær, S. B. (2015). Hvordan forstå statistikk?: Politi og kriminalitet (s. 9-12, 26-79). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Kindt, M. T. (2017). Innvandrerdriv eller middelklassedriv?: Foreldres ressurser og valg av høyere utdanning blant barn av innvandrere. Norsk sosiologisk tidsskrift, 32(01), s. 71-86. Hentet fra www.idunn.no
 • Leseth, A. B. & Tellmann, S. M. (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2. utg., s. 11-88, 122-151). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Virtanen, P., Keskitalo, P. & Olsen, T. (2021). Contemporary indigenous research within Samí and global indigenous studies context. I P. Virtanen, P. Keskitalo & T. Olsen (Red.), Indigenous research methodologies in Samí and global contexts (s. 7-32). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE D LITTERATUR

 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg., s. 9-144, 175-196). Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift