Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5240: Det nye testamentet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E

Generell informasjon

Emnet RL5240 Det nye testamentet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Emnet bygger på bibelfag-delemnene på grunnivå. Det skal gi grundigere kunnskap om og forståelse av Det nye testamentet, med vekt på de fire evangeliene og Paulus-brevene. Emnet skal også gi evne til å reflektere hermeneutisk over tekstlesning og lesning av bibeltekster fra ulike perspektiver, og kjennskap til sider ved Bibelens virkningshistorie i Europa.
 
Emnet består av tre delemner: A. Evangeliene og de jødiske skriftene (GT) (4 stp), B. Paulinsk teologi (4 stp) og C. Hermeneutikk og virkningshistorie (2 stp).
 
Delemne A fokuserer på hvordan evangeliene i Det nye testamentet gjør bruk av de jødenes hellige skrifter (GT) for å formulere sitt budskap. Noen sentrale spørsmål er: På hvilken måte fungerer den jødiske historien som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
Delemne B gir en innføring i paulinsk teologi. Noen sentrale spørsmål er: Hvilke metodiske utfordringer er knyttet til det å gi en helhetlig fremstilling av en paulinsk teologi? Hvilken hermeneutisk betydning har det at Paulus var en omreisende misjonær som skrev kontekstuelt bestemte brev? Finnes det et sentrum eller en grunnstruktur i paulinsk teologi? Hva er sentrale tema i paulinsk teologi?
 
Delemne C tematiserer at lesing av tekster alltid er skjer ut fra gitte ståsted og forutsetninger, og gir eksempler på lesing av bibeltekster fra ulike perspektiver og i ulike kontekster. Delemnet tar også opp spørsmål knyttet til religionsundervisning i skolen.

Overlappende emner

RL5240 overlapper delvis med BIB511 Bibelteologi , NT513 Det nye testamentet – bibelteologi, TEOL2210 Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi og med TEOL5210 Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling.
 
En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har BIB511 eller NT513 fra før, vil få 2 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2210 fra før, vil få 3 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5210 fra før, vil få 7 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RL5240 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Evangeliene og de jødiske skriftene (GT)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om evangelienes bruk av de jødiske skriftene (GT)
 • kunnskap om evangelienes litterære og teologiske egenart
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av de jødiske skriftene (GT) har formet evangelienes budskap
 • drøfte kriterier for å identifisere bruk av skriftene i evangeliene
 
Delemne B: Paulinsk teologi
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til å gi en fremstilling av en paulinsk teologi
 • god kunnskap om sentrale tema i paulinsk teologi
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvordan og i hvilken grad sentrale tema i Paulus’ brev henger sammen
 • redegjøre for hva det innebærer at enhver fremstilling av en paulinsk teologi må baseres på kontekstuelt adresserte brev som ofte har omstridt foranledning, forfatterskap og datering
 
Delemne C: Hermeneutikk og virkningshistorie
Studenten har:
KUNNSKAP
 • kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til lesing av tekster, med vekt på leserens rolle
 • kunnskap om bibelteksters virkningshistorie i Europa
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over leserens rolle i leseprosessen og ulike lesninger av bibeltekster
 • reflektere over relevansen av arbeid med Bibelen for undervisning i skolens religions- og livssynsfag

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels. Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Sandnes, K. O. (1996). -I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi. Oslo: Luther. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Afset, B. (2009). Bibelkunnskap og bibelbruk i RLE-faget. I B. Løvlie, R. Meier & A. Redse (Red.), Danning, identitet og dialog: Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (nr. nr 9, s. 183-203). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Green, J. (2010). The challenge of hearing the New Testament. I J. B. Green (Red.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg., s. 1-14). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Joyce, P. (2015). Foreword. I J. E. Taylor (Red.), Jesus and Brian: Exploring the historical Jesus and his times via Monty Python's Life of Brian (xvii-xix). London: T&T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 167-196). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (s. 103-105, 109-123, 235-259). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Reinhartz, A. (2015). "Hook-nosed heebies: Brian, Jesus and jewish identity. I J. E. Taylor (Red.), Jesus and Brian: Exploring the historical Jesus and his times via Monty Python's Life of Brian (s. 208-219). London: T&T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Segal, A. (2004). The portrayal of the temple leaders and the Jewish people. I R. L. Webb & K. E. Corley (Red.), Jesus and Mel Gibson's The Passion of the Christ: The film, the gospels and the claims of history (s. 89-102). London: Continuum. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift