Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5240: Det nye testamentet

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-02-12 12. feb. 20212021-01-22 22. jan. 2021
Utleveringsdato: 5. feb. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. feb. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 5. mars 2021

Generell informasjon

Emnet RL5240 Det nye testamentet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Emnet bygger på bibelfag-delemnene på grunnivå. Det skal gi grundigere kunnskap om og forståelse av Det nye testamentet, med vekt på de fire evangeliene og Paulus-brevene. Emnet skal også gi evne til å reflektere hermeneutisk over tekstlesning og lesning av bibeltekster fra ulike perspektiver, og kjennskap til sider ved Bibelens virkningshistorie i Europa.
 
Emnet består av tre delemner: A. Evangeliene og de jødiske skriftene (GT) (4 stp), B. Paulinsk teologi (4 stp) og C. Hermeneutikk og virkningshistorie (2 stp).
 
Delemne A fokuserer på hvordan evangeliene i Det nye testamentet gjør bruk av de jødenes hellige skrifter (GT) for å formulere sitt budskap. Noen sentrale spørsmål er: På hvilken måte fungerer den jødiske historien som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
Delemne B gir en innføring i paulinsk teologi. Noen sentrale spørsmål er: Hvilke metodiske utfordringer er knyttet til det å gi en helhetlig fremstilling av en paulinsk teologi? Hvilken hermeneutisk betydning har det at Paulus var en omreisende misjonær som skrev kontekstuelt bestemte brev? Finnes det et sentrum eller en grunnstruktur i paulinsk teologi? Hva er sentrale tema i paulinsk teologi?
 
Delemne C tematiserer at lesing av tekster alltid er skjer ut fra gitte ståsted og forutsetninger, og gir eksempler på lesing av bibeltekster fra ulike perspektiver og i ulike kontekster. Delemnet tar også opp spørsmål knyttet til religionsundervisning i skolen.

Overlappende emner

RL5240 overlapper delvis med BIB511 Bibelteologi , NT513 Det nye testamentet – bibelteologi, TEOL2210 Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi og med TEOL5210 Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling.
 
En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har BIB511 eller NT513 fra før, vil få 2 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2210 fra før, vil få 3 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5210 fra før, vil få 7 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RL5240 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Evangeliene og de jødiske skriftene (GT)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om evangelienes bruk av de jødiske skriftene (GT)
 • kunnskap om evangelienes litterære og teologiske egenart
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av de jødiske skriftene (GT) har formet evangelienes budskap
 • drøfte kriterier for å identifisere bruk av skriftene i evangeliene
 
Delemne B: Paulinsk teologi
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til å gi en fremstilling av en paulinsk teologi
 • god kunnskap om sentrale tema i paulinsk teologi
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvordan og i hvilken grad sentrale tema i Paulus’ brev henger sammen
 • redegjøre for hva det innebærer at enhver fremstilling av en paulinsk teologi må baseres på kontekstuelt adresserte brev som ofte har omstridt foranledning, forfatterskap og datering
 
Delemne C: Hermeneutikk og virkningshistorie
Studenten har:
KUNNSKAP
 • kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til lesing av tekster, med vekt på leserens rolle
 • kunnskap om bibelteksters virkningshistorie i Europa
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over leserens rolle i leseprosessen og ulike lesninger av bibeltekster
 • reflektere over relevansen av arbeid med Bibelen for undervisning i skolens religions- og livssynsfag

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels. Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Sandnes, K. O. (1996). -I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi. Oslo: Luther. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Afset, B. (2009). Bibelkunnskap og bibelbruk i RLE-faget. I B. Løvlie, R. Meier & A. Redse (Red.), Danning, identitet og dialog: Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (nr. nr 9, s. 183-203). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Green, J. (2010). The challenge of hearing the New Testament. I J. B. Green (Red.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg., s. 1-14). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Hayes, J. H. & Holladay, C. R. (2007). Biblical exegesis: A beginner's handbook (3. utg., s. 167-177). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 167-196). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (s. 103-105, 109-123, 235-259). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Vanhoozer, K. J. (2010). The reader in New Testament interpretation. I J. B. Green (Red.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg., s. 259-288). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift