Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5065: Samtidsreligion

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:12:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:31. aug. 2021

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet (6. semester, 5000-nivå)
Emnet kan også inngå i følgende studieprogram: Master i kristendomskunnskap, Master i kirkelig undervisning.
Emnet tar utgangspunkt i samtidsreligion som praksis og som forskningsfelt. Emnet legger vekt på debattene om religion og mediers gjensidige påvirkning. Emnet vil gi nye og friske innspill til diskusjonen om hva et religions- og livssynsfag skal være i skolen og hvordan nye forskningsperspektiver kan brukes didaktisk. Studentene vil gjennom emnet få et godt innblikk i ulike empiriske forskningsarbeid.
Undervisning i emnet gis i form av forelesninger og seminarer.

Studiekrav

version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha gjennomført, og fått godkjent, et prosjekt med datainnsamling gjennom ekskursjon i et religions- eller livssynssamfunn eller gjennom online etnografi av religiøse nettverk og ytringer. Resultatene skal presenteres gjennom en blogg/wiki.
 • få godkjent selvvalgt litteraturliste relevant for prosjektet
 • gi kommentarer til en medstudents blogg/wiki
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Læringsutbytte etter fullført emne
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om perspektiver på religion som samtidig kulturfenomen
 • god kunnskap om debatten om religion og medier
 • inngående kjennskap til ett spesifikt religions- eller livssynssamfunn, eller religiøse nettverk og ytringer på internett
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over didaktiske perspektiver og utfordringer ved å bruke samtidsreligiøse fenomener og materiale fra media i undervisning
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et faglig, empirisk basert prosjekt
 • benytte seg av wiki/blogg som presentasjons-, tilbakemeldings- og diskusjonsverktøy
 • finne og anvende relevante faglige kilder
 
 
 

Merknad til litteraturlisten

200 sider selvvalgt litteratur til feltarbeidet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Ammerman, N. T. .. a. (2007). N. T. Ammerman (Red.), Everyday religion: Observing modern religious lives (s. 3-18, 21-37, 103-121, 187-201, 219-239, ). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Anker, T. (2017). Med himmelen som tak: Ungdom, religion og fandom. Prismet, 68(1-2), s. 133-148. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Bangstad, S. (2013). Inclusion and exclusion in the mediated public sphere: The case of Norway and its Muslims. Social anthropology, 21(3), s. 356-370. (Kompendium).
 • Barker, E. (2001). A comparative Exploration of Dress and the Presentation of Self as Implicit Religion. I W. Keenan (Red.), Dressed to impress: Looking the part (s. 51-67). Oxford: Berg. Bibliotek
 • Campbell, H. (2012). Understanding the Relationship between Religion Online and Offline in a Networked Society. Journal of the American Academy of Religion, 80(1), s. 64-93. Bibliotek. Hentet 2014-11-14 fra jaar.oxfordjournals.org
 • Christensen, D. R. (2014?). Online memorial culture. (Kompendium).
 • Couldry, N. (2003). Media rituals: A critical approach (s. 1-20). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. Northern lights: Film & media studies yearbook, 6(1), s. 9-26. Bibliotek (Kompendium).
 • Jenkins, H. (2008). Convergence culture: Where old and new media collide (Updated utg., s. 1-24). New York: New York University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Lövheim, M. (2011). Mediatisation of religion: A critical appraisal. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 153-166. Bibliotek (Kompendium).
 • Lövheim, M. & Lynch, G. (2011). The mediatisation of religion debate: An introduction. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 111-117. Bibliotek (Kompendium).
 • Meyer, B. (2009). Introduction: From imagined communities to aesthetic formations: Religious mediations, sensational forms, and styles of binding. I B. Meyer (Red.), Aesthetic formations: Media, religion, and the senses (s. 1-30). New York: Palgrave Macmillan. Bibliotek (Kompendium)
 • Pennington, N. (2014). Grieving for a (Facebook) Friend: Understanding the Impact of Social Network Sites and the Remediation of the Grieving Process. I D. Refslund Christensen & K. Sandvik (Red.), Mediating and remediating death (s. 233-250). Farnham: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Reckwitz, A. (2002). The status of the "Material" in Theories of Culture: From "Social Structure" to "Artefacts". Journal for the Theory of Social Behaviour, 32(2), s. 195-217. Bibliotek (Kompendium).
 • Refslund Christensen, D. & Sandvik, K. (2014). Death Ends a Life, Not a Relationship: Objects as Media on Children's Graves. I D. Refslund Christensen & K. Sandvik (Red.), Mediating and remediating death (s. 251-271). Farnham: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Ringnes, H. K. & Ulland, D. (2014). Individet i religiøse sekter: Faglige synspunkter på rekruttering, medlemskap og brudd. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 257-271). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift