NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

RL5056: Filosofi og hermeneutikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

RL5056 Filosofi og hermeneutikk gir en innføring i filosofiske emner og hovedtrekk i hermeneutikkens historie. Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk.

Overlappende emner

RL5056 Filosofi og hermeneutikk overlapper fullstendig med ST525 Filosofi og hermeneutikk. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har ST525 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5056 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • delta i minst 75% av undervisningen
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RL5056 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 2500-3500 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (4 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
  • god kunnskap om utvalgte filosofiske tema
  • kunnskap om hovedlinjer i hermeneutikkens historie
Ferdigheter
Studenten kan
  • bruke filosofisk kunnskap som en ressurs til å tolke tekster fra ulike historiske kontekster

> PDF-versjon for utskrift