Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5050: Europeisk klassisk kultur og kristen tradisjon

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste E

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-10-29 29. okt. 20212021-10-15 15. okt. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. nov. 2021
Hjemmeeksamen2021-11-05 5. nov. 20212021-10-15 15. okt. 2021
Utleveringsdato:29. okt. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:26. nov. 2021

Generell informasjon

Emnet RL5050 er et valgemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Emnet legger vekt på å se kristendommen i et historisk perspektiv i forhold til samfunn og kulturhistorie. Emnet vil særlig ta for seg felt der kristendommen gjennom historien har tolket og omformet den klassiske arven fra antikkens greske og romerske kultur.
 
Emnet gir en oversikt over kristendommens idé- og kulturhistorie i Vest-Europa fra det romerske imperiet frem til tidligmoderne tid. Undervisningen belyser og problematiserer hvordan «den kristne arven» er blitt etablert og har fått betydning på forskjellige områder, og hvordan kristendommens utvikling henger nøye sammen med den generelle samfunns- og kulturhistorien i den vestlige verden. Emnet behandler ulike kilder, som litterære og politiske tekster, bildekunst og arkitektur, og undersøker ideer og praksisers tradisjon og påvirkning, resepsjon og omforming.
 
Valgemnet RL5050 har frivillig studietur til Roma med egenandel.

Overlappende emner

RL5050 Klassisk kultur og kristen tradisjon overlapper fullstendig med TE607 Kristendommens kulturhistorie. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TE607 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5050 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studentene
 • delta i evalueringen av studietilbudene dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret
 
 

Avsluttende vurdering

RL5050 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av vesteuropeisk kristendom fra antikken til den tidlige moderniteten
 • god kunnskap om kristendommens historieforståelse
 • god kunnskap om hvordan kristendommen har tatt opp i seg og omformet antikkens klassiske kultur
 • god kunnskap om hvordan religiøse bilder, litterære tekster, byggverk og andre estetiske uttrykk er kilder til å forstå kristendommens utvikling og dens betydning for den vestlige kulturarv
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • bruke teorier om kulturelt minne og kulturarv til å analysere en faglig problemstilling
 • reflektere kritisk over forskjellen mellom kulturelt minne og historie
 • reflektere kritisk over hva det innebærer at kristendommen utvikles i en konkret sosial, kulturell og idémessig kontekst
 • lese og analysere utvalgte originalverk, tekstlige eller visuelle
 • beherske grunnleggende historisk metode
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den oppførte litteraturen skal studentene lese noen kildetekster i utvalg (15-20 sider). Disse tekstene blir distribuert av lærerne i løpet av semesteret.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Amadou, C. (2012). Vestens idéhistorie: Antikken og middelalderen: 750 f.Kr.-1350 (Vol. B. 1). Kristiansand: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Assmann, A. (2010). Canon and archive. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Red.), A companion to cultural memory studies (s. 97-108). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • Assmann, J. (2010). Communicative and cultural memory. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Red.), A companion to cultural memory studies (s. 109-118). Berlin: de Gruyter. Bibliotek (Kompendium)
 • Eriksen, T. B. (1999). Tidens historie (s. 62-150). Oslo: Stenersens forl. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Fabricius Hansen, M. (2010). Genbrugskirker i Rom: Når antik bliver til middelalder (s. 9-27). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra search.ebscohost.com
 • Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (2. utg., s. 15-49). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Lingaas, E. M. (2013). Vestens idéhistorie: Renessanse og reformasjon: 1350-1600 (Vol. B. 2). Kristiansand: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Sandmo, E. (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (s. 177-208). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Warring, A. (1996). Kollektiv erindring - et brugbart begreb. I B. E. Jensen, C. T. Nielsen & T. Weinreich (Red.), Erindringens og glemslens politik (s. 205-234). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift