Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5020: Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Utleveringsdato:18. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021
Hjemmeeksamen2021-08-06 6. aug. 20212021-05-01 1. mai 2021
Utleveringsdato:18. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:27. aug. 2021

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid). Med utgangspunkt i utvalgte teoretiske perspektiver gir emnet en innføring i de sentrale mediene som har formet og formidlet religiøse uttrykk gjennom historien, og som fortsatt former religion i dag. Emnet tar for seg tre sentrale medier: hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier. I tillegg til å gi en bred innføring i bruken av hellig tekster i sentrale religioner, gir emnet et dypere innblikk i forholdet mellom religion, skjønnlitteratur og populærkultur. Emnet gir også en innføring i hvordan hellige tekster, populære medier og litterære tekster kan analyseres.

Overlappende emner

Deler av RL5020 Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier overlapper med RL5065 Samtidsreligion. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL5065 fra før, vil få 8 poeng uttelling for RL5020 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen (gjelder kun ved hjemmeeksamen)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RL5020 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • inngående kunnskap om hellige tekster i jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme
 • inngående kunnskap om bruken av hellige tekster
 • god kunnskap om hvordan kristendom medieres i skjønnlitterære tekster
 • inngående kunnskap om narrativ teori og analyse
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på religion og ulike historiske og nåtidige medier
 • inngående kunnskap om religion i underholdningsmedier
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • analysere religiøse tekster
 • analysere religiøse uttrykk i skjønnlitteratur og underholdningsmedier
 • bruke teoretiske perspektiver i analyse av kulturuttrykk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bjerg, S. (1988). Litteratur og teologi: Transfigurationer (s. 25-40, 86-94). Århus: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-178). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Bryant, J. (2002). The fluid text: A theory of revision and editing for book and screen (s. 1-16). Ann Arbor: University of Michigan Press. Bibliotek (cloth acid-free paper)/0472068156 (pbk. acid-free paper) (Kompendium)
 • Dahl, G. (2013). Politikk, religion og tekst - Bibelen i kommunikasjonskretsløpet. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 133-146). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur (s. 11-75, 97-139, 183-192). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Farstad, M. (2013). Lyden av Guds ord: Koranresitasjon som estetisk virksomhet og erfaring. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 110-132). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Herman, P. K. (2010). Seeing the divine through windows: Online puja and virtual religious experience. Online: Heidelberg journal of religions on the internet, 4(1), s. 151-178. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. Northern lights: Film & media studies yearbook, 6(1), s. 9-26. Bibliotek. Hentet fra www.researchgate.net
 • Kinnard, J. (2013). It is what it is (or is it?): Further reflections on the buddhist representation of manuscripts. I J. W. Watts (Red.), Iconic books and texts (s. 151-164). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)
 • Lopez, D. S. (1995). Authority and Orality in the Mah?y?na. Numen, 42(1), s. 21-47. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Lothe, J. (2003). Fiksjon og film: Narrativ teori og analyse (2. utg., s. 13-147). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Mogstad, S. D. (2010). Kolbes reise - en nødvendig tekst. I J.-O. Henriksen & A. O. Søvik (Red.), Livstolkning i skole, kultur og kirke: Festskrift til Peder Gravem (s. 163-175). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Morgan, D. (Red.) (2008). Key words in religion, media and culture (s. 1-19, 31-43, 111-122, 187-197, 198-208). New York: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Punzo Waghorne, J. (2013). A birthday party for a sacred text: The Gita Jayanti and the embodiment of God as the book and the book as God. I J. W. Watts (Red.), Iconic books and texts (s. 283-298). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)
 • Samuels, J. (2005). Texts memorized, texts performed: A reconsideration of the role of Paritta in the Sri Lankan monastic education. Journal of the international association of Buddhist studies, 28(2), s. 339-367. Bibliotek. Hentet fra digitalcommons.wku.edu
 • Sleicher, M. (2008). Torah som kult- og kommentarobjekt. Religionsvidenskabeligt tidsskrift, 52, s. 39-52. Bibliotek. Hentet fra tidsskrift.dk
 • Taylor, M. (2015). How to do things with Sanskrit: Speech act theory and the oral performance of sacred texts. Numen, 62(5-6), s. 519-537. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org
 • Watts, J. W. (2013). The three dimensions of scriptures. I J. W. Watts (Red.), Iconic books and texts (s. 9-32). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift