Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5020: Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid). Med utgangspunkt i utvalgte teoretiske perspektiver gir emnet en innføring i de sentrale mediene som har formet og formidlet religiøse uttrykk gjennom historien, og som fortsatt former religion i dag. Emnet tar for seg tre sentrale medier: hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier. I tillegg til å gi en bred innføring i bruken av hellig tekster i sentrale religioner, gir emnet et dypere innblikk i forholdet mellom religion, skjønnlitteratur og populærkultur. Emnet gir også en innføring i hvordan hellige tekster, populære medier og litterære tekster kan analyseres.

Overlappende emner

Deler av RL5020 Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier overlapper med RL5065 Samtidsreligion. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL5065 fra før, vil få 8 poeng uttelling for RL5020 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen (gjelder kun ved hjemmeeksamen)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RL5020 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • inngående kunnskap om hellige tekster i jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme
 • inngående kunnskap om bruken av hellige tekster
 • god kunnskap om hvordan kristendom medieres i skjønnlitterære tekster
 • inngående kunnskap om narrativ teori og analyse
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på religion og ulike historiske og nåtidige medier
 • inngående kunnskap om religion i underholdningsmedier
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • analysere religiøse tekster
 • analysere religiøse uttrykk i skjønnlitteratur og underholdningsmedier
 • bruke teoretiske perspektiver i analyse av kulturuttrykk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bjerg, S. (1988). Litteratur og teologi: Transfigurationer (s. 25-40, 86-94). Århus: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-178). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Bryant, J. (2002). The fluid text: A theory of revision and editing for book and screen (s. 1-16). Ann Arbor: University of Michigan Press. Bibliotek (cloth acid-free paper)/0472068156 (pbk. acid-free paper) (Kompendium)
 • Dahl, G. (2013). Politikk, religion og tekst - Bibelen i kommunikasjonskretsløpet. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 133-146). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur (s. 11-75, 97-139, 183-192). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Farstad, M. (2013). Lyden av Guds ord: Koranresitasjon som estetisk virksomhet og erfaring. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 110-132). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Herman, P. K. (2010). Seeing the divine through windows: Online puja and virtual religious experience. Online: Heidelberg journal of religions on the internet, 4(1), s. 151-178. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. Northern lights: Film & media studies yearbook, 6(1), s. 9-26. Bibliotek. Hentet fra www.researchgate.net
 • Kinnard, J. (2013). It is what it is (or is it?): Further reflections on the buddhist representation of manuscripts. I J. W. Watts (Red.), Iconic books and texts (s. 151-164). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)
 • Lopez, D. S. (1995). Authority and Orality in the Mah?y?na. Numen, 42(1), s. 21-47. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Lothe, J. (2003). Fiksjon og film: Narrativ teori og analyse (2. utg., s. 13-147). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Mogstad, S. D. (2010). Kolbes reise - en nødvendig tekst. I J.-O. Henriksen & A. O. Søvik (Red.), Livstolkning i skole, kultur og kirke: Festskrift til Peder Gravem (s. 163-175). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Morgan, D. (Red.) (2008). Key words in religion, media and culture (s. 1-19, 31-43, 111-122, 187-197, 198-208). New York: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Punzo Waghorne, J. (2013). A birthday party for a sacred text: The Gita Jayanti and the embodiment of God as the book and the book as God. I J. W. Watts (Red.), Iconic books and texts (s. 283-298). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)
 • Samuels, J. (2005). Texts memorized, texts performed: A reconsideration of the role of Paritta in the Sri Lankan monastic education. Journal of the international association of Buddhist studies, 28(2), s. 339-367. Bibliotek. Hentet fra digitalcommons.wku.edu
 • Sleicher, M. (2008). Torah som kult- og kommentarobjekt. Religionsvidenskabeligt tidsskrift, 52, s. 39-52. Bibliotek. Hentet fra tidsskrift.dk
 • Taylor, M. (2015). How to do things with Sanskrit: Speech act theory and the oral performance of sacred texts. Numen, 62(5-6), s. 519-537. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org
 • Watts, J. W. (2013). The three dimensions of scriptures. I J. W. Watts (Red.), Iconic books and texts (s. 9-32). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)
 • Watts, J. W. (2013). The three dimensions of scriptures. I J. W. Watts (Red.), Iconic books and texts (s. 9-32). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift