Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5015: Islam: Tro, tradisjon og fornyelse

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-13 13. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato: 6. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021

Generell informasjon

Emnet RL5015 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Sentrale aspekter ved islams historie, lære og praksis inngår i emnet. RL5015 omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen religionen. Emnet settes fokus på ulike retninger og former av islam. Emnet tematiserer hvordan islam fortolkes og praktiseres av muslimer i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.
 
For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i KRLE1010/RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse, og være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlappende emner

RL5015 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse overlapper fullstendig med RV502 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse, og delvis med RL2030 Islam (for lektorstudenter) og RL2035 Islam. En slik faglig overlapping medfører at
 • studenter som har RV502 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5015 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • studenter som har RL2030 eller RL2035 fra før, vil få 4 poeng uttelling for RL5015 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekrav, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

RL5015 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.
 
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie
 • kjennskap til hvordan denne historien har preget religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om ulike retninger og ulike former for islam
 • kunnskap om politisk islam
 • god kunnskap om sentrale aspekt ved hellige tekster, den religiøse loven, teologi, praksis og tolkningstradisjoner med vekt på sunni-islam
 • god kunnskap om kvinnesyn og familierett
 • god kunnskap om hvordan muslimer utvikler sine fellesskap, sin praksis og sine fortolkninger av islam under norske forhold
 • god kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • drøfte spørsmål knyttet til unge muslimers religiøse praksis med vekt på det norske samfunn

Merknad til litteraturlisten

Kari Vogt (2005): Islam- tradisjon, fundamentalisme og reform. Cappelen
kan kjøpes på nettstedet www.skaff.no ISBN: 9788202220891

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bangstad, S. (2013). IslamNet - puritansk salafisme i Norge. Kirke og kultur, 118(3), s. 254-272. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra www.idunn.no
 • Bøe, M. (2013). Feministiske tilnærminger til sharia. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 94-109). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. (2012). "Pressens mørkemenn / troens tjenere" - posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer. I C. A. Døving & B. Thorbjørnsrud (Red.), Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 26-46). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 123- 148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2014). Rett kontra godt?: Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. Din: Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 27-66. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra ojs.novus.no
 • Hjärpe, J. (1997). What will be chosen from the Islamic basket. European review: A journal of the Academia Europaea, 5(3), s. 267-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss?: Muslimer i dagens Norge - hvem er de og hva mener de? (s. 224-234). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, C. M. (2011). Islamic traditions and Muslim youth in Norway (nr. 10, s. 225-282). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet 10 fra search.ebscohost.com
 • Ramadan, T. (2009). Europeisk islam: Å være muslim i Vesten (s. 176-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Roald, A. S. (2005/2010). Er muslimske kvinner undertrykt? (s. 45-74, 94-238). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 161-188). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Utvik, B. O. (2020). Islamismen (3. utg., s. 333-363). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Å være som en kledning for hverandre: Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. Thorbjørnsrud (Red.), Evig din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152-173). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Islam: Tradisjon, fundamentalisme og reform (s. 11-284, 299-322). Oslo: Cappelen. Bibliotek (Kjøpes på pensum.no)
 • Vogt, K. (2008). Islam på norsk: Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (2. utg., s. 174-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Ådna, G. M. (2013). Rollemodeller blant muslimer i Stavanger. Kirke og Kultur, 118(2), s. 202-214. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Østberg, S. (2003). Muslim i Norge: Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 9-201). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift