Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5010: Religion og læring

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-11-05 5. nov. 20212021-10-15 15. okt. 2021
Utleveringsdato:29. okt. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:26. nov. 2021

Generell informasjon

Emnet RL5010 Religion og læring legger vekt på religion og læringsteoretiske grunnlagsspørsmål i hovedsak knyttet til undervisningen i den offentlige skolen. Emnet gir en innføring i etikk i pedagogiske praksiser, og drøfter også problemstillinger knyttet til tematikken religion, ungdom og livsmestring.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk. For å melde seg opp i emnet må studenten være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlappende emner

RL5010 Religion og læring overlapper fullstendig med RP501 Religion og læring. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har RP501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen (eller få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord) over et oppgitt emne, levert innen fastsatt frist)
 • lytte til skrivekurs-videoer og få godkjent en multiple-choice-test i Canvas
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Avsluttende vurdering

RL5010 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 3500-4500 ord. 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om religion og læring
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • kunnskap om religionsundervisning i skolen
 • kunnskap om etiske perspektiver i pedagogiske praksiser
 • kunnskap om religion og ungdom
Ferdigheter
Studenten kan:
 • kritisk drøfte forholdet mellom religion og læring i religionsundervisningen i den offentlige skolen
 • analysere egen klasseromsundervisning og bidra til nytenkning om religionsundervisningen på egen skole
 • drøfte spørsmål om livsmestring som mål
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til pedagogiske praksiser

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering (s. 109-235). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (Red.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Bakken, A. (2020). Ungdata: Nasjonale resultater 2019 (s. 2-7). Oslo: NOVA. Bibliotek. Hentet fra oda.oslomet.no
 • Cadge, W., Levitt, P. & Smilde, D. (2011). De-centering and re-centering: Rethinking concepts and methods in the sociological study of religion. Journal for the scientific study of religion, 50(3), s. 437-449. Hentet fra www.jstor.org
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Religion og ungdom (s. 9-32, 33-50, 100-156,179-213). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Leganger-Krogstad, H. (2014). From dialogue to trialogue: A sociocultural learning perspective on classroom interaction. Journal for the study of religion, 27(1), s. 104-128. Bibliotek. Hentet fra www.scielo.org.za
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (s. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek
 • Toft, A. (2018). Nettbrett, fortelling og kategorial danning. I K. Fuglseth (Red.), Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning (s. 131-153). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Læreplanverket med læreplaner i KRLE / religion og etikk.. Hentet fra www.udir.no

> PDF-versjon for utskrift