Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL5010: Religion og læring

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet RL5010 Religion og læring legger vekt på religion og læringsteoretiske grunnlagsspørsmål i hovedsak knyttet til undervisningen i den offentlige skolen. Emnet gir en innføring i etikk i pedagogiske praksiser, og drøfter også problemstillinger knyttet til tematikken religion, ungdom og livsmestring.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk. For å melde seg opp i emnet må studenten være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlappende emner

RL5010 Religion og læring overlapper fullstendig med RP501 Religion og læring. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har RP501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • lytte til skrivekurs-videoer og få godkjent en multiple-choice-test i Canvas
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
Dersom studenten ikke har oppfylt studiekravet om skrivekurset, kan han/hun ikke få gå opp til eksamen.

Avsluttende vurdering

RL5010 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om religion og læring
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • kunnskap om religionsundervisning i skolen
 • kunnskap om etiske perspektiver i pedagogiske praksiser
 • kunnskap om religion og ungdom
Ferdigheter
Studenten kan:
 • kritisk drøfte forholdet mellom religion og læring i religionsundervisningen i den offentlige skolen
 • analysere egen klasseromsundervisning og bidra til nytenkning om religionsundervisningen på egen skole
 • drøfte spørsmål om livsmestring som mål
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til pedagogiske praksiser

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering (s. 109-235). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (Red.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Bakken, A. (2019). Ungdata: Nasjonale resultater 2019 (s. 2-7). Oslo: NOVA. Bibliotek. Hentet fra www.hioa.no
 • Cadge, W., Levitt, P. & Smilde, D. (2011). De-centering and re-centering: Rethinking concepts and methods in the sociological study of religion. Journal for the scientific study of religion, 50(3), s. 437-449. Hentet fra www.jstor.org
 • Høeg, I. M. (Red.) (2017). Religion og ungdom (s. 9-32, 33-50, 100-156,179-213). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (s. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen akademisk forl. Bibliotek
 • Toft, A. (2018). Nettbrett, fortelling og kategorial danning. I K. Fuglseth (Red.), Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning (s. 131-153). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.. Hentet fra www.udir.no

> PDF-versjon for utskrift