Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1014: Hellige skrifter

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i religion
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Hellige skrifter står sentralt i mange kulturer og har hatt—og fortsatt har—stor betydning i samfunn. I dette emne vil vi studere fenomenet hellige skrifter og ulike måter hellige skrifter kommer til uttrykk i religiøse praksiser og ellers i samfunn fra et religionsvitenskapelig perspektiv.
 
Emnet gir en innføring i de historiske kontekstene for utviklingen av sentrale hellige tekster i buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam. I tillegg vil det legges vekt på aspekter knyttet til disse skriftenes innhold, rituelle bruk og ikoniske posisjon i religionene, samt skriftenes resepsjonshistorie.

Studiekrav

For å kunne ta eksamen må studenten:
 • Gjennomføre alle obligatoriske Canvas-moduler innen fastsatte frister
 • Delta i minst 4 av 6 seminargruppetimer
 
 
Arbeidsform og organisering
Emnet organiseres i 6 moduler som alle må gjennomføres for å ta eksamen. Hver modul består av:
 • En Canvas-modul med ulike digitale læringsressurser
 • 1-2 forelesninger
 • 1 dobbelttime seminarundervisning med obligatorisk oppmøte.
 • Én obligatorisk digital innlevering i Canvas (f.eks. Faglig innlevering, refleksjonsnotat, bokrapport el.l.)

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om fenomenet hellige skrifter og hvordan ulike religiøse tradisjoner bruker hellige skrifter til rituelle og ikoniske formål.
 • god kunnskap om innholdet i Det gamle og nye testamentet.
 • kunnskap om rollen hellige skrifter spiller i ulike religioner
 • kunnskap om innholdet i et utvalg av hellige skrifter i buddhisme, hinduisme og islam.
 • kunnskap om den historiske konteksten for tilblivelsen og samlingen av hellige skrifter i buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam
 • kunnskap om resepsjonshistorien til et utvalg av hellige skrifter
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over hellige tekster som fenomen med ulike dimensjoner
 • bruke kildetekster for å belyse og diskutere religiøse tradisjoner
 • sammenligne bruken av hellige tekster i religiøse tradisjoner
 • reflektere over hellige skrifters innflytelse innenfor samfunn og politikk

> PDF-versjon for utskrift