Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1014: Hellige skrifter

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Matthew Phillip Monger (Matthew.P.Monger@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i religion
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen 2021-12-10 10. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato: 7. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022

Generell informasjon

Hellige skrifter står sentralt i mange kulturer og har hatt—og fortsatt har—stor betydning i samfunn. I dette emne vil vi studere fenomenet hellige skrifter og ulike måter hellige skrifter kommer til uttrykk i religiøse praksiser og ellers i samfunn fra et religionsvitenskapelig perspektiv.
 
Emnet gir en innføring i de historiske kontekstene for utviklingen av sentrale hellige tekster i buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam. I tillegg vil det legges vekt på aspekter knyttet til disse skriftenes innhold, rituelle bruk og ikoniske posisjon i religionene, samt skriftenes resepsjonshistorie.

Overlappende emner

RL1014 Helligetekster overlapper delvis med KRLE1021 Bibelen: tekst og kultur. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har KRLE1021 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1014 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å kunne ta eksamen må studenten:
 • Gjennomføre alle obligatoriske Canvas-moduler innen fastsatte frister
 • Delta i minst 4 av 6 seminargruppetimer
 
 
Arbeidsform og organisering
Emnet organiseres i 6 moduler som alle må gjennomføres for å ta eksamen. Hver modul består av:
 • En Canvas-modul med ulike digitale læringsressurser
 • 1-2 forelesninger
 • 1 dobbelttime seminarundervisning med obligatorisk oppmøte.
 • Én obligatorisk digital innlevering i Canvas (f.eks. Faglig innlevering, refleksjonsnotat, bokrapport el.l.)

Avsluttende vurdering

Emnet RL1014 har en 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om fenomenet hellige skrifter og hvordan ulike religiøse tradisjoner bruker hellige skrifter til rituelle og ikoniske formål.
 • god kunnskap om innholdet i Det gamle og nye testamentet.
 • kunnskap om rollen hellige skrifter spiller i ulike religioner
 • kunnskap om innholdet i et utvalg av hellige skrifter i buddhisme, hinduisme og islam.
 • kunnskap om den historiske konteksten for tilblivelsen og samlingen av hellige skrifter i buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam
 • kunnskap om resepsjonshistorien til et utvalg av hellige skrifter
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over hellige tekster som fenomen med ulike dimensjoner
 • bruke kildetekster for å belyse og diskutere religiøse tradisjoner
 • sammenligne bruken av hellige tekster i religiøse tradisjoner
 • reflektere over hellige skrifters innflytelse innenfor samfunn og politikk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • (1985). Tanak: 1. Mos. 1-2 ; 12; 2. Mos. 3; 13-14; 19-20 og 34; 3. Mos. 23; 5. Mos. 6-7. I JPS Tanakh. Philadelphia: Jewish Publication Society. Bibliotek . Hentet fra www.sefaria.org
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente. [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Andersen, V. & Undheim, S. (2010). Romersk religion (s. 16-23). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 1-59; Sure 4, 1-18, 154-175; Sure 5, 1-22; Sure 37, 99-110; Sure 43, 1-13; Sure 93; Sure 96; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene. Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg., s. 330-338). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Oppvåkningen; Lærens hjul settes i gang; Alt brenner; Lignelsen om den forgiftede pil. I Buddhas fortellinger (s. 65-66, 72-75, 76-78, 133-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Bringsværd, T. Å., Braarvig, J. & Berg, E. (Red.) (2000). I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden (s. 9-18, 49-57, 72-84, 199-209, 275-285). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Cohen, S. & Reinvang, R. (2003). Vediske skrifter (s. 23-26, 49-52, 83-86, 141-148). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Coogan, M. D. (2008). The Old Testament: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Gaiman, N. (2018). Norrøne guder: Fra Yggdrasil til ragnarok (s. 29-44). Bergen: Vigmostad Bjørke. Bibliotek (Kompendium)
 • Groth, B. (Red.) (2002). Jødiske skrifter (nr. [10], s. 137-142). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. (2020). Skapelse, Syndefallet, Jesu fødsel og Jesu lidelse i bilder. (Se Canvas)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter (s. 36-42, 62-71). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Junior, N. (2012). Exodus. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 56-66). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Løland, O. J., Martinsen, A. & Skippervold, P. (2014). Bibelen i populærkulturen (s. 15-37). Oslo: Scandinavian Academic Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Monger, M. (2021). Tekstheftet til Hellige Skrifter. (Se Canvas)
 • Monger, M. (2015). Kaidara (s. 1-14). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (s. 11-147). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (s. 103-124). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Myrvold, K. (2010). Introduction. I K. Myrvold (Red.), The Death of sacred texts: Ritual disposal and renovation of texts in world religions (s. 1-10). Farnham: Ashgate. Bibliotek (Kompendium)
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Smith, Y. (2008). The Bible in song: Reclaiming African-American spirituals. Hentet fra reflections.yale.edu
 • Watts, J. W. (2006/2008). The three dimensions of scriptures. Postscripts: The Journal of sacred texts and contemporary worlds, 2(2-3), s. 135-159. Bibliotek. Hentet fra surface.syr.edu
 • al-Nawaw?, A. Z. Y. i. S. (2008). De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad (188-193; 229-246; 272-273). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift