Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1013: Kristendom: tradisjon og tolkning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i religion
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Dette emnet undervises fra og med våren 2022.
Dette er et innføringsemne i kristendom, med vekt på kristen troslære (delemne A), kristen etikk (delemne B) og kirkekunnskap (delemne C). Emnet gir kunnskap om kristen tradisjon og tolkning med utgangspunkt i disse tre fagområdene innenfor studiet av kristendom.

Overlappende emner

RL1013 overlapper helt med TEOL1013 Kristendom: Tradisjon og tolkning, KRLE1041 Kristendom i historie og samtid og det ut det utgåtte emnet K1030 Kristen livstolkning i dag. TEOL1013 overlapper delvis med KRLE1020 Bibelen og kristen livstolkning (4 stp) og KRLE1040 Etikk, filosofi og kristen livstolkning (10 stp.). En slik faglig overlapping medfører at:
 
 • Studenter som har TEOL1013 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har KRLE1041 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K1030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL1020 fra før, vil få 6 poeng uttelling for RL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har KRLE1040 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL1013 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene. Studenter som har eller planlegger å ta en eller flere av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Studiekrav

Det er knyttet en obligatorisk seminarrekke til delemnene A og B. Studenter som ikke har anledning til å følge seminarrekken eller som ikke er til stede tilstrekkelig antall ganger, kan oppfylle et alternativt studiekrav: faglig oppgave. Når du melder deg opp i emnet i Studentweb, må du krysse av for om du ønsker å følge seminarundervisning.
 
Listen over studiekrav:
 
 • elta på heldagsekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (700–1000 ord), levert innen en fastsatt frist.
 
 • a godkjent fremmøte (minst 7 av 10 dobbelttimer) i seminarserien i kristen livstolkning (delemne A) og kristen etikk (delemne B).
 
 • å godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 
 • elta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet.
 
For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at studiekravene oppfylles innen de fristene som er satt.

Avsluttende vurdering

Emnet RL1013 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: KRISTEN TROSLÆRE (4,5 stp)
 
Kunnskap
 
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale temaer innenfor kristen troslære, særlig om kristendommens kilder, gudsbilde, menneskesyn, skapelsesteologi, frelsesforståelse, samt om forholdet mellom kristendommen og de andre religionene.
 
 • kunnskap om livstolkningsbegrepet ogkjennskap til kritiske perspektiver på dette
 
 • kjennskap til sentrale kristne høytider
 
 • kjennskap til hvordan kristen livstolkning kommer til uttrykk på ulike samfunnsarenaer i dag.
 
 • kjennskap til feministteologi, frigjøringsteologi og postmoderne teologi.
 
Ferdigheter
 
Studenten kan:
 • drøfte sammenhengen mellom ulike temaer innenfor kristen troslære, som for
eksempel sammenhengen mellom menneskesyn og frelsesforståelse.
 
 • drøfte livstolkningsbegrepets relevans for studiet av kristendom som religion
 
 • sammenlikneulike syn på forholdet mellom kristendommen og de andre religionene
 
 • reflektere over hvordan kristen livstolkning inngår i nåtidige praksiser ,i kirken og på andre samfunnsarenaer
 
DELEMNE B: KRISTEN ETIKK (3 stp)
 
Kunnskap
 
Studenten har:
 • kunnskap om hva som kjennetegner kristen etikk
 
 • kunnskap om etiske logikker
 
 • kjennskap til ulike tilnærminger til etisk refleksjon i kristendommen
 
 • kunnskap om forholdet mellom kristen etikk og annen etikk
 
 • kunnskap om utvalgte temaer innenfor kristen etikk med fokus på samlivsetikk og politisk etikk.
 
Ferdigheter
 
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kristen etikk og annen etikk
 
 • reflektere over og sammenlikne ulike tilnærmingsmåter innenfor kristen etikk.
 
 • drøfte hvordan ulike etiske logikker kan komme til uttrykk i kristen etikk
 
DELEMNE C: KIRKEKUNNSKAP (2,5STP)
 
Kunnskap
 
Studenten har:
 
 • kunnskap om
ulike kristne kirkesamfunn
(som den romersk-katolske kirken og ulikeortodokse og protestantiskekirkesamfunn)og deres historiske bakgrunn, lære, organisering og trosuttrykk
 
 • kjennskap til trender innenfor global kristendom
 
 • kjennskap til kristent enhetsarbeid
 
 • kunnskap om kristendom i dagens Norge, særlig med henblikk på utviklingstrekk.
 
FERDIGHETER
 
Studenten kan:
 
 • sammenligne ulike kirkesamfunn med vekt på lære, organisering og trosuttrykk
 
 • gjøre rede for eksempler på mangfold i kristent trosuttrykk i dagens Norge.

> PDF-versjon for utskrift