Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI5850: Buddhismens filologi 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master in History of Religions
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet er et tilbud til viderekomne studenter som har forkunnskaper tilsvarende minimum ett års filologiske studier i sanskrit eller et av buddhismens andre hovedspråk, som pali, tibetansk, kinesisk eller uigurisk. Målet er at studenten skal forbedre sine leseferdigheter og bli bedre kjent med ulike filologiske hjelpemidler.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI5859 Buddhismens filologi 2 (våren).
 
Det tilbys også en bachelor-variant av emnet for enkeltemnestudenter eller studenter med opptak til et av MFs bachelorprogrammer. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for bacheloremnet PHI2850.
 
 
Arbeidsform og organisering
Emnet er basert på selvstudium med individuell veiledning etter avtale. Det gis ikke undervisning i emnet som sådan, men studenter kan følge løpende forskningsseminarer innenfor emnets fagkrets. En oversikt over gjeldende seminarer finnes på nettsiden www.philology.no
 
Med utgangspunkt i selvstudium, veiledning og deltakelse ved relevante seminarer skal studenter i løpet av semesteret utarbeide en individuell skriftlig oppgave og oversette en selvvalgt originaltekst med filologiske kommentarer.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse samt en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag. I tillegg må studenten dokumentere forkunnskaper tilsvarende minimum ett års filologiske studier i sanskrit eller et av buddhismens andre hovedspråk, som pali, tibetansk, kinesisk eller uigurisk. Forkunnskapene skal minst være på nivå med bestått eksamen i begge emnene PHI2131 / PHI5131 Sanskrit 1 + PHI2132 / PHI5132 Sanskrit 2.

Overlappende emner

PHI5850 overlapper med PHI2850. En slik faglig overlapping medfører at:
  • studenter som har PHI2850 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI5850 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 
Studenter som tidligere har tatt tilsvarende emne på 15 studiepoeng ved MF må være forberedt på overlapp og redusert omfang av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • levere og få godkjent en disposisjon til en individuell skriftlig oppgave innen en gitt frist.
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.
 

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes basert på en individuell skriftlig oppgave som består av to elementer: (a) en
kommentert oversettelse av en kort selvvalgt kildetekst og (b) en skriftlig oppgave (ca. 2500–3500 ord) om et tema tilknyttet den valgte kildeteksten. Besvarelsen vurderes med karakter A–F.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • en god forståelse av hvordan buddhismens kildetekster kan studeres med filologiske metoder
  • inngående kunnskap om ordforråd, sjangre og tematikk i buddhismens kildetekster
  • inngående kunnskap om buddhismens kulturhistorie
  • inngående kjennskap til akademiske arbeider innenfor studier av buddhismens språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • beskrive og drøfte hovedtrekkene i den filologiske tilnærming til buddhismens tekster
l- ese, oversette og kommentere ulike buddhistiske kildetekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
  • gi en analytisk fremstilling av generelle trekk i buddhismens kulturhistorie
  • delta i faglige diskusjoner innenfor studier av buddhismens filologi

Merknad til litteraturlisten

Litteraturliste til de enkelte seminarene finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift