Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2115: Hebraisk - Moderne 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-17 17. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato:10. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. des. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 7. jan. 2022
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022

Generell informasjon

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet gir en innføring i moderne hebraisk (ivrit) grammatikk og litteratur. Målet er at studenten skal utvikle en grunnleggende språkforståelse og leseferdigheter ved hjelp av filologiske hjelpemidler. I emnet gjennomgås også korte tekstutdrag.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI2116 Hebraisk – Moderne 2 (våren). PHI2115 og PHI2116 utgjør tilsammen et fullstendig «innføringskurs i moderne hebraisk».
 
Det tilbys også en master-variant av emnet for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for masteremnet PHI5115.
 
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Som en hovedregel legges undervisningen til sen ettermiddag/kveld, slik at emnet lettere kan kombineres med andre studier eller jobb. Det forutsettes selvstendig arbeid mellom hver forelesning (ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke). Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
Ingen.

Overlappende emner

PHI2115 overlapper med PHI5115. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI5115 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI2115 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 
Studenter som tidligere har tatt tilsvarende emne på 15 studiepoeng ved MF må være forberedt på overlapp og redusert omfang av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave levert innen en gitt frist. Oppgaven vil i de fleste tilfeller innebære oversettelse av en kildetekst og/eller grammatisk analyse.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av en kort kildetekst til norsk, (2) grammatisk analyse, og (3) spørsmål om dialektologiske og språkhistoriske emner (ca. 1500–2000 ord). For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • en grunnleggende forståelse av det grammatiske systemet i moderne hebraisk
 • en grunnleggende forståelse av moderne hebraisk fonologi og morfologi
 • et basis-ordforråd i hebraisk (ca. 500 ord) og en grunnleggende forståelse av hvordan det hebraiske leksikon er bygget opp (orddannelse)
 • kunnskap om form og innhold i litteratur skrevet på moderne hebraisk (ord i kontekst, sjanger, tematikk)
 • grunnleggende kjennskap til de viktigste ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler som brukes i - studiet av moderne hebraisk språk og litteratur
 • kunnskap om det hebraiske språkets kulturhistorie
 • grunnleggende kjennskap til det akademiske fagfeltet innenfor studier av hebraisk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • beskrive hovedtrekkene i moderne hebraisk fonologi og morfologi
 • bruke et basis-ordforråd i hebraisk og beskrive enkeltords historiske betydning
 • lese og oversette enkle hebraiske tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
 • bruke ulike ordbøker og leksika i studiet av moderne hebraisk språk og litteratur
 • gjøre rede for generelle trekk i hebraisk språkhistorie og litteraturhistorie
 • gjøre rede for viktige faglige diskusjoner innenfor studier av hebraisk språk og litteratur

Merknad til litteraturlisten

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift