Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED2015: Barn og unge i trosopplæringen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Trosopplæring for Den norske kirke
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet gir god kunnskap om trosopplæringens grunnlag og Den norske kirkes planer for trosopplæring. Det gir forståelse for barne- og ungdomsteologi og de ulike kontekstene trosopplæringen inngår i. Emnet gir kjennskap til begrepet livsmestring i relasjon til trosopplæringens ulike kontekster. Gjennom studiet skal studentene oppøve evnen til å utforme begrunnede undervisnings- og læringsopplegg for ulike målgrupper. Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID Stavanger og MF vitenskapelig høyskole.
 
Emnet består av tre delemner:
A. Trosopplæringens grunnlag og planer med didaktisk refleksjon (5 stp)
B. Trosopplæringens kontekster: familie, kirke og lokalsamfunn (5 stp)
C. Teologiske og psykologiske perspektiver på barn og unge i trosopplæringen (5 stp)
 
Organisering og undervisning
Studiet er nettbasert. Nettleksjonene legges ut i løpet av semesteret. Til disse hører det ulike former for materiell og lenker. Emnet forutsetter en betydelig grad av selvstudium, kombinert med studentaktivitet gjennom emnets faglige forum i Canvas/Zoom

Overlappende emner

Studenter som har tatt emner med tilsvarende tematikk tidligere, bes ta kontakt med studieveileder.

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • levere en selvpresentasjon der en redegjør kort for motivasjon for emnet Selvpresentasjonen skal leveres i Canvas/Zoom innen en uke etter studiestart
 • bidra med minst to innlegg i emnets faglige forum i Canvas og eller på møte i Zoom
 • delta på studiesamling på MF. Fritak kan gis etter begrunnet søknad til emneansvarlig
 • levere utkast til Arbeid 1 (faglig oppgave om utvikling av trosopplæring i alder 0-6 år)
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave 1
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har mappevurdering som vurderingsform.
Mappen skal inneholde tre arbeider:
 
1) Faglig oppgave (1500-2000 ord) om utvikling av trosopplæring for alderen 0-6 år:
Kartlegg eksisterende arbeid med trosopplæring i aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet (velg mellom menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst eller bor). Beskriv menighetskonteksten denne opplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å utvikle arbeidet med denne gruppa i trosopplæringen. Gjør bruk av et par verktøy hentet fra menighetsanalyse og/eller menighetsbeskrivelsene gitt i delemne B.
 
2) Redegjørelse for artefakt til bruk i konfirmantundervisning (1500-2000 ord):
Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b) begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av studielitteraturen.
 
3) Refleksjonsnotat (2000-2500 ord):
Et avsluttende refleksjonsnotat der litteraturen i hele emnet tas i bruk for å vise faglig læring og utvikling. Refleksjonsnotatet kan også kommentere Arbeid 1 og 2 i mappen.
 
Det gis én samlet karakter i emnet. Hvert av arbeidene teller 1/3 av samlet karakter. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: TROSOPPLÆRINGENS GRUNNLAG OG PLANER MED DIDAKTISK REFLEKSJON (5 stp)
Delemnet gir innføring i den historiske og aktuelle bakgrunnen for Den norske kirkes trosopplæring, med særlig vekt på reformens teologiske forankring. Det setter bibeldidaktikk inn i et generelt didaktisk perspektiv, og drøfter ulike problemstillinger knyttet til forkynnelse for barn og arbeid med bibeltekster i trosopplæringen.
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
 
Kunnskap
Studentene har:
 • kunnskap om historisk og aktuell bakgrunn for kirkens trosopplæring og planarbeid
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • god kunnskap om didaktikk innenfor menighetspedagogikk
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • forstå trosopplæringsreformen i Den norske kirke i historisk og teologisk perspektiv
 • anvende didaktisk teori i arbeid med bibeltekster i trosopplæringen
 • reflektere over bruk av bibelfortellinger i trosopplæringen
 • reflektere kritisk over forkynnelse for barn
 
DELEMNE B: TROSOPPLÆRINGENS KONTEKSTER: FAMILIE, KIRKE og LOKALSAMFUNN (5 stp)
 
Delemne B fokuserer på læring i Den norske kirke som del av et lokalsamfunn. Det vektlegger trosopplæring som en sentral del av menighetens arbeid og utvikling. Delemnet gir også en innføring i kirkerommets arkitektur og symboler og viser eksempler på bruk av dette i trosopplæring. Delemnet setter kirkens trosopplæring i relasjon til oppdragelsen i hjemmet: foreldre/foresatte, faddere, øvrig familie og nettverk.
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
 
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om utviklingen av Den norske kirkes trosopplæring fra forsøksfasen og fram til i dag
 • kunnskap om trosopplæringens kontekster: familie, kirke og lokalsamfunn
 • god kunnskap om hjemmets rolle i trosopplæringen begrunnet i en familiepedagogisk forståelse og i en forståelse av kirke og hjem som lærende fellesskap
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • anvende noen verktøy i menighetsanalyse i planlegging av trosopplæring i forhold til kontekst
 • analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ta i bruk sosiokulturell læringsteori i utvikling av et læringsprosjekt
 • vurdere og velge læremidler for konfirmantundervisning
 • anvende kirkebygget i læringsarbeid
 • lese trosopplæringsplanen i Den norske kirke i læringsteoretisk og didaktisk perspektiv med tanke på lokalt trosopplæringsarbeid
 
DELEMNE C: TEOLOGISKE OG PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ BARN OG UNGE I TROSOPPLÆRINGEN (5 stp)
Delemnet gir en innføring i barne- og ungdomsteologi og kunnskap om barn og ungdom fra utviklingspsykologisk perspektiv. Det gir også innføring i spørsmål knyttet til kristen livstolkning og livsmestring.
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
 
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om teologiske perspektiver på barn og ungdom i trosopplæringen
 • god kunnskap om ulike perspektiver på livsmestring, sosialisering, identitet og utvikling
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over religionspedagogiske muligheter og utfordringer knyttet til trosopplæring for barn og ungdom
 • reflektere over sentrale spørsmål knyttet til trosopplæring og livsmestrin

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, s. 21-38). Oslo: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Aasgaard, R. (2009). Til barnets beste?: Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (s. 143-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Afdal, G., Haakedal, E. & Leganger-Krogstad, H. (2001). Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk (2. oppl. eller senere opptrykk utg., s. 15-39, 218-257). [Oslo]: Tano Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] utg.). Oslo: Kirkerådet. (Kildelitteratur) (Se Canvas)
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Bibliotek (Kildelitteratur) (Kjøpes på Bok og Media bokhandel). Hentet fra kirken.no
 • Dokka, T. S. (1998-2002). Teologisk og prinsipielt grunnlag for kirkas dåpsopplæring: Notat til Kirkerådets kirke/stat-utvalg (1998-2002). Oslo: Kirkerådet.. Hentet fra www.google.com
 • Jensen, R. (2007). Kirkens trosopplæring: Historiske og systematisk-teologiske perspektiver. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 113-128). Oslo ,: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, E. T. (2010). Jesu lidelse, død og oppstandelse: En barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 61, s. 19-39. Bibliotek (Kompendium).
 • Leganger-Krogstad, H. & Mogstad, S. D. (2006). Trosopplæringsreformen under lupen: Evalueringsperspektiv på forsøksfasen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 57(2-3), s. 115-130. Bibliotek (Kompendium).
 • NOU 2000:26., . (2000). "- til et åpent liv i tro og tillit": Dåpsopplæring i Den norske kirke: Fra et utvalg oppnevntved kongelig resolusjon av 16. juli 1999: Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. oktober 2000. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. (Kildelitteratur). Hentet fra odin.dep.no
 • Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Sandnes, K. O. (2010). Den første nattverd: Et oldkirkelig apropos til dåpen. Ung teologi, 42-43(2), s. 5-12. Bibliotek (Kompendium).
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Kildelitteratur) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • Birkedal, E. (2012). Verktøy for menighetsanalyse. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 51-66). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Boyatzis, C. (2011). Agency, voice and maturity in childrens' religious and spiritual development. I S. B. Ridgely (Red.), The study of children in religions: A methods handbook (s. 19-32). New York: New York University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Dean, K. C. (2010). Almost Christian: What the faith of our teenagers is telling the American Church (s. 123-130). New York: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Evenshaug, O. (2002). Besteforeldreskapet i forandring. Prismet, 53(6), s. 239-246. Bibliotek (Kompendium).
 • Hallen, D. (2006). Trosopplæring i familiepedagogisk perspektiv: Hva kan kirken gjøre for å støtte foreldrene i oppdragelsesoppgaven?. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Red.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (s. 43-55). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2011). Hva er vi kalt til å være og kalt til å gjøre?: Fem dimensjoner ved å være menighet. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Sammen i forandring: Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken (s. 9-27). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil?: En analyse av læringssyn i Trosopplæringsplanen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 63(1), s. 17-33. Bibliotek (Kompendium).
 • Johansen, E., Kirkemo, E., Mysen, S. & Gillebo, M. (2018). Fra katekisme til liberal pietisme: Konfirmantbøker anno 2015. Prismet, 69(1), s. 69-84. Bibliotek. Hentet fra journals.uio.no
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Ridgely, S. B. (2011). Maybe the picture will tell you. I S. B. Ridgely (Red.), The study of children in religions: A methods handbook (s. 80-94). New York: New York University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Taylor, R. (2007). How to read a church: Pocket guide. [London]: Rider. Bibliotek
 • Wittek, L. (2012). Læring i og mellom mennesker: En innføring i sosiokulturelle perspektiver (2. utg., s. 15-83, 126-143, 219-225). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Gulbrandsen, L. M. (Red.) (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2. utg., 15-40, 51-72, 139-178 og 259-283). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Kvello, Ø. (Red.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering (s. 62-84). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (s. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Norheim, B. E. H. (2014). Kva skal dagens unge med ein "venn som har gitt sitt liv"?: Evangelieformidling til unge i lys av Jesu vennskap som asymetrisk og autentisk. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 31(1), s. 16-26. Bibliotek (Kompendium).
 • Nygaard, M. (2018). "Å gi de unge noe å leve på?": Livsmestring i Den norske kirkes trosopplæringsarbeid. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 162-185). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Tveitereid, K. (2018). Bredde og dybde, tidsavgrensning og kontinuitet: Nødvendige motsetninger i kirkelig trosopplæring. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 188-207). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift