Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED1010: Pedagogikk og didaktikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Merethe Skårås (Merethe.Skaras@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Pedagogikk og didaktikk er et kjerneemne i Lektorprogrammet og inngår i det første
studieåret. Emnet tas sammen med praksisemnet PRA1002 Praksis i Lektorprogrammet, som
inkluderer 10 dagers praksis i skolen. PED1010 gir en grunnleggende innføring i pedagogikk
og allmenn didaktikk, og en innføring i fagdidaktikk relatert til Lektorprogrammets profil.
Fagdidaktikken vil særlig fokusere på religions- og livssynsdidaktikk, med vekt på KRLE-faget
i grunnskolen og religion- og etikkfaget i videregående skole. Emnet skal gi studentene
verktøy til å kunne reflektere over pedagogiske og didaktiske spørsmål knyttet undervisning
og over lærerens profesjonelle identitetsdannelse. Det er knyttet obligatorisk
seminarundervisning til emnet. Denne seminarundervisningen fokuserer på
undervisningsplanlegging og praktisk gjennomføring av planlagt undervisning.
Kombinasjonen av forelesninger og seminarundervisning legger spesielt til rette for at
studentene får muligheten til å reflektere over relasjonen teori – praksis tidlig i sin
lektorutdanning.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent
 • oppmøte (minst 75 %) i forelesninger og seminarundervisning
 • muntlig fremlegg basert på notat etter lytting til en podcastepisode fra et
utvalg podcastepisoder publisert i CANVAS
 • et undervisningsopplegg om et valgfritt tema innenfor fagene KRLE/religion og etikk. Opplegget skal leveres gruppevis i Canvas og gjennomføres i seminargruppeundervisningen.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på
grunnlag av eksamenen. Eksamen gjennomføres uten hjelpemidler.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende pedagogiske problemstillinger
 • god kunnskap om ulike læringsteorier
 • god kunnskap om didaktisk teori, allmenndidaktikk og fagdidaktikk
 • god kunnskap om KRLE-faget og religion- og etikkfagets egenart og oppgave
 • kunnskap om opplæringsloven og skolens rammeverk
 • kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 • kjennskap til aktuelle pedagogiske og skolerelaterte temaer
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • sammenligne og drøfte ulike læringsteorier
 • reflektere over forholdet mellom pedagogisk teori og praksis
 • reflektere over allmenne og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til planlegging av, tilrettelegging for og evaluering av læringsforløp i KRLE/religion og etikk
 • reflektere over lærerrollen

> PDF-versjon for utskrift