Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

MET5515: Metode Kirkelig undervisning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. MET5515 skal forberede studenten for avhandlingsarbeidet ved å gi en innføring i akademisk skriving og metoder knyttet til avhandlingsarbeid. Emnet gir også innføring i kildebruk, fra prosessen med å søke opp kilder til kildeføring. Emnet gir innføring i relevante metoder for avhandlingsarbeid, og da særlig avhandlingsarbeid som skjer i skjæringsfeltet mellom teori og praksiserfaring.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i undervisning.
 • delta i skrivekurs
 • delta i søkekurs
 • delta i et seminar om relevante metoder for eget avhandlingsarbeid
 • levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave over et oppgitt emne i vitenskapsteori/metodeteori (1000-1200 ord).
 • levere og få godkjent en skriftlig fortelling fra praksis (1000-1200 ord)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til
«bestått» eller «ikke bestått».
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om akademisk skriving
 • god kunnskap om kvalitativ metode
 • kunnskap om skriving som læringsprosess
 • kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til forskning på egen praksis
 • kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • Begrunne metodiske valg i avhandlingsarbeid
 • Identifisere sammenhenger mellom praksiserfaring og teoretiske problemstillinger
 • Beherske ulike metoder for å analysere praksissituasjoner
 • bruke skriving som et verktøy for å lære
 • beherske de formelle sidene ved akademisk skriving, inkludert kildeføring
 • finne relevant litteratur i et vitenskapelig bibliotek

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Alvesson, M. (2003). Methodology for close up studies: Struggling with closeness and closure. Higher education: The international journal of higher education and educational planning, 46(2), s. 167-193. Bibliotek.
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Kaufman, T. S. (2018). "Og så var det lov å gå sånn runde-": Bønnevandring som mulighetsrom. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 100-128). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg., s. 68-125, 142-155). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift