Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

MET5080: Metode: deltid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/ religion og etikk. MET5080 skal forberede studenten for avhandlingsarbeidet ved å gi kunnskap om utviklingen av et forskningsprosjekt og en innføring i relevante metoder for eget avhandlingsarbeid. Emnet gir også kunnskap og ferdigheter i litteratursøk og kildebruk.

Overlappende emner

MET5080 Metodelære: Deltid overlapper fullstendig med MET508 Metodelære: Deltid, og delvis med MET5010 Empiriske forskningsmetoder. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har MET508 fra før, vil få 0 poeng uttelling for MET5080 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • studenter som har MET5010 fra før, vil få 1 poeng uttelling for MET508 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Studenten skal i tilknytning til undervisningen:
 • delta i undervisningen på minimum to av tre lørdager (ca.60%)
 • levere og få godkjent et notat ved starten av emnet om avhandlingens tema (100-300 ord)
 • levere og få godkjent skriftlige kommentarer til en serie av korte videoforelesninger
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen
trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet MET5080 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskaper om relevante metoder for avhandlingsarbeidet
 • god kunnskap om utvikling av et forskningsprosjekt
 • god kunnskap om forskningsetikk og kvalitativ analyse
FERDIGHETER
Studenten kan
 • finne relevant litteratur i et vitenskapelig bibliotek
 • formulere en problemstilling for avhandlingen basert på valgt tema
 • begrunne valg av metode ut fra egen problemstilling

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den oppsatte felleslitteraturen, under, skal det velges ca. 250 sider metodelitteratur i samråd med emneansvarlig eller veileder.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Anker, T. (2020). Analyse i praksis: En håndbok for masterstudenter (1. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2019-11-22 fra www.forskningsetikk.no
 • Tjora, A. H. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (3. utg., s. 15-194). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift