Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

K5720: Kristen livstolkning og livsmestring

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-11-25 25. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:16. des. 2021

Generell informasjon

‘Kristen livstolkning’ og ‘livsmestring’ er to kjernebegrep i Den norske kirkes trosopplæringsplan. Men hva er egentlig kristen livstolkning? Og hva menes med livsmestring? I dette emnet skal vi se nærmere på disse spørsmålene. Vi vil i den forbindelse fordype oss i sentrale problemstillinger og temaer innenfor kristen troslære og etikk.
Gjennom arbeidet med emnet får studenten fordypet kunnskap om sentrale temaer innenfor kristendommen, og da særlig innenfor kristen troslære og etikk. Emnet gir teoretiske redskaper til refleksjon over hvordan kristen tro kan være en ressurs for livstolkning og livsmestring. Det vil gis kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til fortolkning av kristen tro. Emnet vil også belyse sentrale etiske problemstillinger og drøfte forskjellige perspektiver på kristen etikk. Emnet vil på en særlig måte relatere seg til kirkelig undervisning som kontekst for fortolkning av kristen tro og etikk, og vil ha et spesielt fokus på luthersk troslære og etikk.
Emnet består av to delemner: A: Kristen troslære (10 stp) og B: Etikk (5 stp).
Emnet inngår i Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. I en mastergrad skal det inngå et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng. Den faglige oppgaven som skrives underveis og leveres til avsluttende vurdering i dette emnet, inngår som en del av den totale masterskrivingen på studieprogrammet med 10 studiepoeng. Emnet tilbys annet hvert høstsemester.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • være til stede på minst 75 % på studiesamlingene
 • få godkjent et utkast (ca 1000 ord) til den faglige oppgaven som ved slutten av semesteret skal leveres til avsluttende vurdering.
 • gi to forberedte muntlige responser på en medstudents utkast til faglig oppgave
 • få godkjent en kortprøve.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke levere den faglige oppgaven til avsluttende vurdering. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (5000-6000 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den faglige oppgaven. 

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: KRISTEN TROSLÆRE (10 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale temaer innenfor kristen troslære, med et særlig fokus på luthersk teologi
kunnskap om lutherske bekjennelsesskrifter og sentrale økumeniske dokumenter
 • inngående kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til fortolkning av kristen tro, deriblant om fortolkningens kontekstuelle dimensjon og relasjon til praksis.
 • kunnskap om livstolkning som teoretisk begrep, særlig med henblikk på dets bruk i kirkelig kontekst og i forbindelse med kirkelig undervisning
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • identifisere sentrale problemstillinger innenfor kristen troslære
 • bruke kunnskap om sentrale temaer innenfor kristen troslære til å drøfte kritisk og konstruktivt innholdet i kirkelig undervisningsmateriale
 • drøfte inngående hvordan fortolkning av kristen tro kan være en ressurs for livstolkning
 • drøfte hermeneutiske spørsmål knyttet til fortolkning av kristen tro, deriblant fortolkningens kontekstuelle dimensjon og relasjon til praksis.
DELEMNE B: ETIKK (5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om ulike syn på hva som særpreger kristen etikk
 • inngående kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til kristen etikk
 • god kunnskap om utvalgte emner innenfor kristen områdeetikk
 • kunnskap om hvilken plass etikk har i kirkens trosopplæring
 • kunnskap om livsmestring som teoretisk begrep, særlig med henblikk på dets bruk i kirkelig kontekst og i forbindelse med kirkelig undervisning
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende teoretiske perspektiver presentert i emnet til å drøfte sentrale problemstillinger innenfor kristen områdeetikk
 • drøfte sentrale hermeneutiske problemstillinger knyttet til kristen etikk
 • reflektere over den etiske dimensjonen ved trosopplæring
 • drøfte inngående hvordan kristen tro og etikk kan være en ressurs for livsmestring

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (1994). §§ 14-38. I Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke. Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (s. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • (1996). Livstolkning. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 47(6), s. 235-274, 284. Bibliotek (Kompendium).
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Bibliotek. Hentet fra www.nb.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Red.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 119-121). Stavanger: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Ekstrand, T. (2007). Treenigheten. I M. Martinson, O. Sigurdson & J. Svenungsson (Red.), Systematisk teologi: En introduktion (s. 121-142). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2011). Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 11-27). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2019). Dåpen: En nådens kilde. Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), s. 379-395. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Kirkemøtet (2017). Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste. Hentet 2020-05-05 fra kirken.no
 • LaCugna, C. M. (1993). God in communion with us: The Trinity. I C. M. LaCugna (Red.), Freeing theology: The essentials of theology in feminist perspective (s. 83-114). San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco. Bibliotek (Kompendium)
 • Mæland, J. O. & Berg, A. (Red.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 26-59, 277-291, 303-308, 343-351, 365-382, 388-389). Oslo: Lunde. Bibliotek
 • Norheim, B. E. H. (2018). "Gjør dette til minne om meg": Om tilrettelegging for barns deltakelse i nattverden. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 130-144). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Peters, T. (2006). Six Ways of Salvation: How Does Jesus Save?. Dialog, 45(3), s. 223-235. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Skeie, G. (2002). Livssyn og livstolkning. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 73(2), s. 83-105. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Stålsett, S. J. (2008). Frigjøringsteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (s. 584-598). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Afdal, G. (2014). Pedagogisk hverdagsetikk. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Red.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (s. 200-224). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek
 • Afdal, G. (2014). Kap. 2: Etiske og pedagogiske logikker. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Red.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (s. 30-51). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (2014). Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Red.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (s. 13-19). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek
 • Almås, G., Heiene, G. & Hovland, K. H. (Red.) (2013). Sett undertrykte fri!: Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene (s. 6-46). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Red.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 275-303). Stavanger: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jenkins, W. (2008). Ecologies of grace: Environmental ethics and Christian theology (s. 3-27). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Jordheim, K. (2019). Livsmestring i kirke og skole ; å kunne møte livet i gode og onde dager. Prismet, 70(1), s. 63-71. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Nygaard, M. (2018). "Å gi de unge noe å leve på?": Livsmestring i Den norske kirkes trosopplæringsarbeid. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (s. 162-185). Oslo: IKO Forlag. Bibliotek
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Thorbjørnsen, S. O. & Heiene, G. (2021). Kristen etikk: En innføring (2. utg., s. 17-131, 287-306). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Wells, S. & Quash, B. (2017). Introducing Christian ethics (2. utg., s. 123-231, 303-342). Chichester: Wiley-Blackwell. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com

> PDF-versjon for utskrift